Czasowniki modalne

Wyjaśnienie kiedy i jak stosujemy czasowniki modalne, podzielone na najważniejsze, czyli must, have, should, may, ought to

Czasowniki modalne (modal verbs) to tak zwane czasowniki posiłkowe (auxilary verbs). Główne czasowniki modalne to: can, could, may, might, will, would, should, must, ought, shall, need, dare, had better

Czasowniki modalne są używane przede wszystkim do opisywania emocji, opinii, a także przypuszczeń. Z ich pomocą można także prosić, zakazywać, pytać, bądź też rozmawiać o umiejętnościach i obowiązkach. Należy pamiętać, iż czasowniki modalne nie wyrażają samych czynności, a są do nich dodatkiem.

Umieszczane są przed bezokolicznikami w celu wyrażenia różnych aspektów danego czasownika, takich jak na przykład rada, obligacja, prawdopodobieństwo.

Podstawowe informacje o czasownikach modalnych:

1. Czasowniki modalne nigdy nie kończą się na -s w 3 osobie liczby pojedynczej:

She may do it.

2. W pytaniach w Present Simple nie ma "DO":

Can you swim? She shouldn't do it.

3. Za wyjątkiem "ought" nie używamy "to" po czasownikach modalnych.

She may do it. She ought to do it.

4. Modalnie nie mają formy PAST, czyli nie możemy powiedzieć shoulded. Zastępujemy modalne w przeszłym czasie innymi czasownikami, np.

She must do it - she had to do it.

 

Zastosowanie modalnych

Prawdopodobieństwo Czasownik Modalny Przykład
100% - absolutna pewność Użycie któregoś z czasów It is expensive.
It was expensive.
It will be expensive.
etc.
99% - pewność oparta o logiczne wnioski Must
Must have
Have to
It must be expensive.
It must have been expensive.
It has to be expensive.
50% - możliwe ale nie pewne May
May have
It may be expensive.
It may have been expensive.
50% - może być prawdziwe ale nie musi. Need not/Needn't
Needn't have
It need not be expensive.
It needn't have been expensive.
30% - możliwe ale mało prawdopodobne Might
Might have
It might be expensive.
It might have been expensive.
20% - jest to po prostu możliwe Can/Could
Could have
It could be expensive.
It can be expensive.
It could have been expensive.
0% - niemożliwe w oparciu o logiczne wnioski Can't/Cannot
Must not/Mustn't
Can't have
It can't be expensive.
You must not work here.
It can't have been expensive
0% - absolutnie niemożliwe Użycie któregoś z czasów w przeczeniu It isn't expensive.
It wasn't expensive.
It won't be expensive.

 

Poniżej opis poszczególnych czasowników modalnych wraz z przykładami użycia

Używamy can aby powiedzieć, że ktoś potrafi cos zrobić lub coś jest możliwe:

Ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych

Szczegółowy opis czasownika HAVE TO - kiedy stosujemy, jak tworzyć zdania, czym się różni od must. Artykuł zawiera wiele przykładowych zdań, pomagających zrozumieć kiedy i jak powinniśmy stosować have to.

Czasowniki modalne may / might

Czasowniki modalne wyrażające możliwość (słabszą w przypadku might).


"Must" i "have to" tłumaczymy na język polski w ten sam sposób - musieć. Różnica jest jednak w użyciu obu tych czasowników w języku angielskim. Przyjrzymy się kilku przykładom:

Czasownik "need" używany jest, by mówić o istnieniu potrzeby, żeby coś zrobić, bądź żeby coś się stało.

Czasownik "should" oznacza "powinno się" i należy do grupy czasowników modalnych. Oznacza to, że nie zachowuje się jak zwykły czasownik i obowiązują go pewne zasady.