Mowa zależna

W języku angielskim istnieją dwa sposoby przekazywania czyjejś wypowiedzi.

Mowa niezależna (Direct Speech) - jest to dosłowne cytowanie wypowiedzi, nie wymaga więc żadnych zmian:

He said, 'I'm going home.'

Mowa zależna - (Indirect Speech lub Reported Speech) - jest to przekazanie treści wypowiedzi, w taki sposób, aby zachowany był jej sens, niemniej bez cytowania. Z reguły wymaga obniżenia czasu, np:

He said he was going home.

W przykładzie zastosowano strukturę be going to

 

Mowa zależna - Indirect Speech - podstawowe inforomacje

Mowa zależna jest to relacjonowanie czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie.

He says he isn't going there. - On mówi iż tam nie idzie

He said he was not going there. - On powiedział iż tam nie idzie.

Należy pamiętać, iż w mowie zależnej opuszczamy znaki interpunkcyjne wskazujące na obecność cytatu, czyli dwukropek i cudzysłów. Zmieniamy także zaimki, by zdanie miało sens, np: Tom said: I love Kate - Tom said he loved Kate.

W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły itd.

 

Kiedy używamy mowy zależnej

Mowa zależna jest używana w sytuacji, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź, ale nie w formie cytatu, tylko przekazując co dana osoba powiedziała. Przykładową sytuacją, kiedy użyjemy mowy zależnej może być rozmowa na głośnej ulicy i powtórzenie tego co się dosłyszało, np:

- Byłam wczoraj w kinie.
- Co?
- Mówiłam, że byłam wczoraj w kinie.

Ostatnie zdanie jest w mowie zależnej (I said I had been to the cinema the day before)

Mowa zależna w języku angielskim używana jest bardzo często, warto więc jej dobrze nauczyć.

Proszę pamiętać o wszelakich zmianach czasów i zaimków - to bardzo ważne!

 

Przykłady zdań w mowie zależnej:

➣ Bez konieczności obniżenia czasu:

' I haven't done my homework.' (He says)
He says he hasn't done his homework.

' I haven't got any money left.' (He'll tell you)
He'll tell you he hasn't got any money left.

' I wash my hair every week.' (She has said)
She has said that she washes her hair every week.

➣ Konieczne obniżenie czasu:

'My name's Dariusz.' (I said)
I said my name was/is Dariusz.

I'm doing my homework.' (Tom said)
Tom said he was doing his homework.

 

 

Anna drives to work every day. / He said Anna drove to work every day. Anna jeździ do pracy każdego dnia. / Powiedział, że Anna codziennie jeździ do pracy.

Bob went to the hospital last night. / Ludwik said that Bob had gone to the hospital the preceding night. Bob poszedł wczoraj do szpitala. / Ludwik powiedział, że Bob poszedł do szpitala poprzedniej nocy.

I am flying to Warsaw tomorrow. / Kate said she was flying to Warsaw the next day. Jutro lecę do Warszawy. / Kate powiedziała, że ​​następnego dnia leci do Warszawy.

I enjoy playing golf on Saturdays. / My uncle says that he enjoys playing golf on Saturdays. Lubię grać w golfa w soboty. / Mój wujek mówi, że lubi grać w golfa w soboty.

I have worked at the company since 2003. / She said she had worked at the company since 2003. Pracowałem w firmie od 2003 roku. Powiedziała, że ​​pracowała w firmie od 2003 roku.

I think he will win the election. / He said he thought he would win the election. Myślę, że wygra wybory. / Powiedział, że myśli, że wygra wybory.

I will change jobs soon. / Martha told me she would change jobs soon. Wkrótce zmienię pracę. / Marta powiedziała mi, że wkrótce zmieni pracę.

I'm working at home today. / He said he was working at home that day. Pracuję dzisiaj w domu. / Powiedział, że tego dnia pracuje w domu.

January is the best month of the year. / The teacher says that January is the best month of the year. Styczeń to najlepszy miesiąc w roku. / Nauczyciel mówi, że styczeń to najlepszy miesiąc w roku.

Monica lives in Poznan. / Tom says Monica lives in Poznan. Monica mieszka w Poznaniu. / Tom mówi, że Monica mieszka w Poznaniu.

Our parents are going to visit us next week. / She said their parents were going to visit them the following week. Nasi rodzice odwiedzą nas w przyszłym tygodniu. / Powiedziała, że ​​ich rodzice odwiedzą ich w następnym tygodniu.

They are watching Netflix at the moment. / She said they were watching Netflix at that moment. W tej chwili oglądają Netflix. / Powiedziała, że ​​oglądają Netflix w tym momencie.

They bought a brand new car! / She said they had bought a brand new car. Kupili nowy samochód! / Powiedziała, że ​​kupili nowy samochód.

Tim is getting married in October. / Mary tells me that Tim is getting in October. Tim bierze ślub w październiku. / Mary mówi mi, że Tim dostaje się w październiku.

Tim thought about changing his job last year. / Tim said that he had thought about changing his job the previous year. Tim pomyślał o zmianie pracy w zeszłym roku. / Tim powiedział, że myślał o zmianie pracy w zeszłym roku.

 

 

Obniżenie czasu w mowie zależnej

Jeżeli upłynął jakiś czas od wypowiedzi, zdania w Reported Speech występują z reguły w niższym czasie. Oznacza to, że jeśli zdanie wyjściowe jest w czasie teraźniejszym, zdanie w mowie zależnej, będzie w czasie przeszłym
He said: I'm fine.
He said he was fine.

Proszę zwrócić uwagę, że zmienił się nie tylko czas z "am" na "was", ale również osoba z "I" na "he". Relacjonujemy co powiedział "on", więc nie możemy powtórzyć "ja".

Zmiany dotyczą nie tylko czasów i osób, ale również zaimków, np: that moment - the moment, this - that,

My parents said: "We want to visit you tomorrow."
My parents said (that) they were going to visit us the next day.

W tym zdaniu mamy całkiem sporo zmian:

- możemy dodać that (opcjonalnie - nie jest konieczne)
- zmieniamy WE na They
- zmieniamy WANT TO na WERE GOING TO
- zmieniamy YOU na US
- zmieniamy TOMORROW na THE NEXT DAY

Zmiany osób są oczywiste, gdybyśmy tego nie zrobili, zdanie zmieniłoby sens. Zmiany typu

tomorrow - the next day,
here - there
5 years ago - 5 years before
yesterday - the day before
playlast week - the week before

musimy się nauczyć...

Podsumowanie w tabelce - obniżenie czasów

Mowa wprost Mowa zależna
present tense verb simple past
present continuous past continuous
present perfect
simple past
past perfect
 
past perfect
simple future (will) would
future (be going to) was/were going to
Modalne:
can
may (possibility)
may (permission)
will
might
must
have to
should
ought to
shall
shall
 
could
might
could
would
might
had to
had to
should
ought to
would (future)
should (ask for advice)
imperative infinitive
yes/no question if + noun clause

 

UWAGA:

Istnieje kilka wyjątków, kiedy to nie musimy zmieniać czasu:

1. Prawdy ogólne:

Mandy: "The sun rises in the East."
Mandy said that the sun rose in the East. or
Mandy said that the sun rises in the East.

2. Zdanie oryginalne zawiera czasownik modalny would, could, might, ought to, should lub must w znaczeniu pewności (nie przymusu).

We ought to go immediately. - She said we ought to go immediately.
It must be his brother. - I said it must be his brother.
He might be ill. - I thought he might be ill.

3. Zdanie główne jest w czasie Past Perfect.

We had been waiting for ages.
He said they had been waiting for ages.

 

Zmiana czasu i miejsca

this (evening) that (evening)
today/this day that day
these (days) those (days)
now then
(a week) ago (a week) before
last weekend the weekend before / the previous weekend
here there
next (week) the following (week)
tomorrow the next/following day

 

Interkatywne ćwiczenie sprawdzające mowy zależnej w angielskim

 

Ćwiczenia z mowy zależnej

 

Zapraszamy również do