Gramatyka angielska

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous. Wskaznie głównych różnic oraz podobieństw.
Ćwiczenie z already, yet, since, for, never, just:
Interkatywne ćwiczenia sprawdzające znajomość czasu Present Simple. Informacje na temat czasu znajdziesz na stronie: Present Simple.
The Passive Voice This is an introduction to the passive in two parts. We talk about what the passive is, how it's formed, and why it's used. Level: high intermediate to advanced.
LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)
Mixed Conditionals Hi Mike, 
Unreal Past – Wishes/It’s (high) time An e-mail Dear Clare,
Reported Speech – commands and requests Environmentalists meet in Geneva 
Third Conditional An accident
Second Conditional - Drugi tryb warunkowy
Plans for next summer This time next month Jane will be working as a waitress in Greece. She has always been dreaming of visiting this country as she is an enthusiast for ancient architecture. In a...
Reported Speech - questions Tourists Stranded in a Forest 
Verb+Preposition Hi Kate,  Sorry I haven’t written for such a long time but I’ve suffered from a very bad cold.
WARUNEK DRUGI - The second conditional
An ode to English plurals We'll begin with a box, and the plural is boxes, But the plural of ox becomes oxen, not oxes. One fowl is a goose, but two are called geese,
Ćwiczenia z Past Simple sprawdzające znajomość czasu przeszłego prostego w języku angielskim. Na stronie znajduje się kilka rodzajów ćwiczeń z Past Simple, w tym znajdowanie błędów, uzupełnianie...
Past Simple Zapraszamy również do zapoznania się z:
Past Simple - część 3
Czas Future Perfect Continuous stosowany jest dla określenia czynności, która już trwa, a zakończy się w pewnym momencie w przyszłości. Podkreślamy w nim ciągłość czynności, a nie jej efekt.
Czas Future Continuous używany jest do zadawania uprzejmych pytań odnośnie planów, do przewidywania zdarzeń teraźniejszych, do wyrażania zdażeń w przyszłości o określonym czasie, itd.
Past Simple - część 1
Interaktywne ćwiczenia sprawdzające znajomość podstawowych zasad tworzenia czasu Present Simple W której z opcji znajduję się czasownik, którego NIE można użyć w czasie Continuous w...
Ćwiczenie - Present Simple - Present Continuous
1. Read the text: Three tips to win a beauty pageant
Czas Future Perfect odnoszący się do przyszłości, stosowany do zdarzeń, które mają się zakończyć do pewnego momentu w przyszłości. Czas ten nazywany jest czasem przyszłym dokonanym.
Future Simple jest jednym z najprostszych czasów w języku angielskim. Jest to czas przyszły, tworzony przez dodanie "will" po podmiocie oraz czasownika w formie bezokolicznika
Czas Past Perfect Continuous, podobnie jak Past Perfect, wyraża czynność zaprzeszłą czyli wykonywaną wcześniej niż inna czynność dokonana, będąca punktem odniesienia.
Past Simple - część 2:
Po przerobieniu lekcji wyjaśnienie konstrukcji be going to warto zrobić kilka ćwiczeń i sprawdzić ile się zapamiętało. Ponższe ćwiczenie - tłumaczenia zdań.
Ćwiczenia z Past Perfect - uzupełnianie zdań Przeczytaj poniższe zdania i uzupełnij brakujące elementy. Jeśli klikniesz ? zobaczysz prawidłową odpowiedź.
Yes/No questions Tworzenie 'closed question' - pytań na które można odpowiedzieć "tak/nie"
Passive voice, czyli stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past partic
Tworzenie pytań w języku angielskim Pytania w języku angielskim można podzielić na ogólne i szczegółowe. Pytania ogólne, wymagające odpowiedzi "tak" / "nie"...
Relative clauses czyli zdania podrzędne zaczynają się od słów: who which where that whose whom where Określają one rzeczownik lub zaimek i dostarczają informację na temat tych osób lub...
Who używamy w odniesieniu do ludzi:
Wstęp Passive Voice - strona bierna
Przysłówki częstotliwości (używane głównie z Present Simple) odpowiadają na pytanie "Jak często" - czyli op
Kolejność przymiotników języku angielskim sprawia ucznim nie lada kłopot, niemniej jeśli chcecie poprawnie mówić w języku angielskim, nauczenie się kolejności przymiotników w zdaniu jest niezbędne.
Przysłówek - (ang. adverb) jest to część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje przeważnie z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem....
Adjectives – Comparative and Superlative Forms - stopniowanie przymiotników w tabelce
Używamy can aby powiedzieć, że ktoś potrafi cos zrobić lub coś jest możliwe:
Czasowniki modalne (modal verbs) to tak zwane czasowniki posiłkowe (auxilary verbs).
"Must" i "have to" tłumaczymy na język polski w ten sam sposób - musieć. Różnica jest jednak w użyciu obu tych czasowników w języku angielskim. Przyjrzymy się kilku przykładom:
Czasownik "should" oznacza "powinno się" i należy do grupy czasowników modalnych. Oznacza to, że nie zachowuje się jak zwykły czasownik i obowiązują go pewne zasady.
Czasownik "need" używany jest, by mówić o istnieniu potrzeby, żeby coś zrobić, bądź żeby coś się stało.
Ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych
Czasowniki modalne may / might Czasowniki modalne wyrażające możliwość (słabszą w przypadku might).
Phrasal verbs
W dzisiejszej lekcji zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat rzeczowników niepoliczalnych i policzalnych. W największym skrócie - rzeczowniki policzalne to takie, które da się policzyć, a...
Adjective+Preposition The Youth 
Czas Past Perfect używany jest głównie jako czas zaprzeszły ilustrujący odległość w czasie dwóch wydarzeń przeszłych. Opisuje on czynność, która zakończyła się przed inną czynnością.
Past Continuous to czas przeszły ciągły. Używamy go do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń.
Rzeczowniki policzalne (countable nouns) są to rzeczowniki, które mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej należy postawić przedimek...
Telephone stopped "ringing" when i entered the room. przestał dzwonić kiedy wszedłem - Dwie czynności w tym samym czasie.
Dzień dobry,
Najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego.
Phrasal Verbs są najczęściej tłumaczone na język polski jako czasowniki złożone bądź czasowniki frazowe, a nawet frazalne. Szczególnie ta druga i trzecia nazwa jest ostatnio popularna. Phrasal verbs...
Przyimek na końcu zdania. Wiele osób uczących się angielskiego często spotyka się z przyimkiem znajdującym się na końcu zdania. Nie jest to błędem językowym, lecz jest to zabieg powszechnie...
Zasady użycia SO i SUCH, różnice i podobieństwa.
Czasowniki 'do' i 'make' mogą przysparzać wiele problemów dla uczących się angielskiego. Wynika to głównie z tego, że tłumaczymy je na język polski jako 'robić', a to powoduje, że uczniowie nie widzą...
List of Common Uncountable Nouns - Lista rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim
Poniżej znajdują się podstawe zasady stosowania capital letters, czyli wielkiej litery w języku angielskim
Finish the questions.
Finish the questions. 1. (Present Simple) Ala is an English student at the smallest language school in Toruń.
  Really Useful List of 100 Irregular Plural Nouns in English Czyli bardzo użyteczna lista 100 nieregularnych rzeczowników angielskich:
Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.
A, an - ćwiczenie na poziomie podstawowym sprawdzające umiejętność poprawnego używania przedimków nieokreślonych.
Reported Speech (Using infinitives for questions)
Changing verb tenses in reported (indirect) speech
Reported Speech (Changing Verbs) - English Grammar
Irregular verbs - Elementary Level
PAST PERFECT CONTINUOUS Kolejna lekcja z cyklu "Kurs angielskiego w mp3", zawierająca opis, ćwiczenia oraz nagrania mp3 lektora.
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiego - Lekcja 9 - Present Perfect Continuous
Dodatkowe ćwiczenia - użycie przedimków nieokreślonych "a" i "an". Lekcja z wyjaśnieniami znajduje się na stronie przedimki nieokreslone
In this lesson we begin with factual conditionals in the present
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiegoLekcja 8 - Past Perfect
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiegoLekcja 7 - Past Continuous
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiego Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiego Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje FUTURE FORMS – formy wyrażania przyszłości: “to be going to” –...
Mowa zależna - Indirect Speech Mowa zależna jest to relacjonowanie czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie. He says he isn't going there. - On mówi iż tam nie idzie. He said he...
Wstęp - The First Conditional Warunek pierwszy oznacza możliwość wydarzenia się czegoś w teraźniejszości lub najbliższej przyszłości. Przykładowo, Jeśli nie będzie padało, pójdziemy na spacer...
Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 4 - Present Perfect. Wstęp:
Here is a chance to learn and review the second conditional. Here is the structure mentioned about conditional 2:
Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 3 - Simple Past.
Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 2 - Present Continuous.
English Grammar - prepositions
Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia sie w języku angielskim przed rzeczownikami, przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub...
Liczba mnoga rzeczownika- formy regularne 1. Aby utworzyć liczbę mnogą najczęściej dodajemy do rzeczownika końcówkę -s cat - cats /kæts/ lap - laps /læps/ clock - clocks /klɒks/,/klɑːks/ W...
Szczegółowo opisane liczebniki po angielsku. Zasady tworzenia liczebników głównych, porządkowych, wielokrotnych. Podstawowe wiadomości dotyczące wymowy i czytania licz, dat, numerów.
Przyimki czasu after - po Let's meet after 2 p.m. at - o My lessons start at 8 o'clock before - przed I bought it before Christmas between - między I will be at work between 9 and 5 p.m. by - do
Przyimki above - ponad There is a lamp above the table across - przez (przestrzeń otwarta) I saw a boy walking across the street against - o The boy hit the ball against the wall along - wzdłuż...
Przedimek określony "the" używamy w sytuacji, gdy dokładnie wiadomo o jaki przedmiot czy osobę chodzi. W przeciwieństwie do "a/an", używamy go zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej
Przedimki nieokreślone A i AN Dla wielu Polaków stosowanie przedimków to coś wręcz nienaturalnego. Nie ma co się dziwić, jako że przedimki w języku polskim nie występują. Niestety dla...
To taka sytuacja, która wyraża różne prawa (np. fizyczne, biologiczne) lub oczywistości. Zdanie wyrażone w ten sposób zachowuje się tak samo, jak polskie zdanie. Dotyczy czasu teraźniejszego.
Zaimki Pronouns, czyli zaimki zastępują rzeczowniki. Występują w języku angielskim w 5 formach: a)personal pronouns - zaimki osobowe b)possesive adjectives - przymiotniki dzierżawcze c)possesve...
Okresy warunkowe
Czasy angielskie - Dział gramatyki angielskiej, w którym szczegółowo opisujemy czasy angielskie, podzielony na czasy Present, Past, Future oraz Future in the Past. Wszystkie artykuły składają się ze...
Części mowy w języku angielskim - parts of speech.
Gramatyka języka angielskiego Gramatyka angielska znienawidzona jest przez wielu uczniów. Wynika to po części z przestarzałego systemu nauczania, gdzie nauczyciele kładli nacisk na ćwiczenia...
Syndicate content