Części mowy (rzeczowniki, przyimki, liczebniki, itd)

Części mowy w języku angielskim - parts of speech.

Większość podręczników do nauki języka angielskiego wyróżnia osiem głównych części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zaimki, przedimki, spójniki. W tym dziale postaramy się opisać każdą z nich. Dodatkowo zamieszczamy również informacje na temat liczebników, które również przez niektóre źródła uznawane są za część mowy.

Część mowy Opis Przykładowe słowa Przykładowe zdania
Noun (rzeczownik) thing or person (rzecz lub osoba) pen, dog, work, music, town, London, teacher, John I have got two sisters. They both live in France
Adjective (przymiotnik) describes a noun (opisuje rzeczownik) good, big, red, well, interesting My house is huge. And very expensive.
Verb (czasownik) action or state (działanie lub stan) (to) be, have, do, like, work, sing, can, must I like swimming. I never work during weekends.
Adverb (przysłówek) describes a verb, adjective or adverb (opisuje czasownik, przymiotnik lub przysłówek) quickly, silently, well, badly, very, really My cat eats quickly. When she is very hungry, she eats really quickly.
Pronoun (zaimek) replaces a noun (zastępuje rzeczownik) I, you, he, she, some I have bought a new car. It is very fast.
Conjunction (przedimek) articles are used before nouns (używamy przed rzeczownikami) a, an, the What a nice dog! 
Preposition (przyimek) links a noun to another word (łączy rzeczownik z innym wyrazem) to, at, after, on, but We went to school on Monday.
Numeral (liczebnik) a figure, symbol, or group of figures or symbols denoting a number (liczba, symbol lub grupa liczb lub symboli oznaczających liczbę) one, five, first I have got seven cats.
Conjunction (spójnik) joins clauses or sentences or words (łączy zdania lub wyrazy) and, but, when I like reading and watching movies.

 

Niektóre źródła rozróżniają jeszcze jako części mowy:

Część mowy Opis Przykładowe słowa Przykładowe zdania
Determiner (określnik) limits or "determines" a noun (określa rzeczownik) a/an, the, 2, some, many I haven't got any money left.
Interjection (wykrzyknik) short exclamation, sometimes inserted into a sentence (krótkie wykrzyknienie, czasami włączane do zdania) oh!, ouch!, hi!, well Ouch! That hurts! Hi! How are you? Well, I don't know.

Rzeczownik

Rzeczownik, czyli po angielsku: "noun" to słowo (z wyjątkiem zaimka), które określa miejsce, osobę lub rzecz, lub nazywa jedno z nich (proper noun...

Przymiotnik

Artykuły i lekcje związane z przymiotnikami angielskimi, czyli słowami odpowiadającymi na pytania: jaki? jakie? jaka? Szczególnie polecamy...

Czasownik

Wszystko na temat czasowników angielskich, łącznie z czasownikami modalnymi, czy też czasownikami nieregularnymi.

Przysłówek

Przysłówki to słowa, które opisują czasowniki (on głośno śpiewa), przymiotniki (bardzo wysoki), bądź inne przysłówki. Są one szczególnie ważne...

Zaimek

Zaimki to słowa (I, you, he, it, itd), które są używane jako substytuty rzeczowników lub fraz rzeczownikowych. Bez zaimków musielibyśmy ciągle...

Przedimek

Przedimki to słowa, które oznaczają rzeczownik jako określony lub nieokreślony. W języku polskim nie ma odpowiedników przedimków. W tym dziale...

Przyimek

Przyimek to słowo lub grupa słów używana przed rzeczownikiem, zaimkiem lub frazą rzeczownikową w celu wskazania kierunku, czasu, miejsca,...

Liczebnik

Liczebniki to słowa wyrażające liczby. Dzięki liczebnikom możemy określić ilość, wielkość, daty czy kolejność zdarzeń.

Spójnik

Spójniki to słowa, które łączą części zdania, frazy lub inne wyrazy. Przykładowe spójniki w języku angielskim...