Present Perfect

present perfect - konstrukcja i przykładowe zdania

Czas Present Perfect, mimo swojej złożoności, jest bardzo często używany w języku angielskim. Nie ma polskiego odpowiednika, w związku czym przysparza wiele problemów uczącym się Polakom.

Czas ten jest jakby połączeniem przeszłości z teraźniejszością, nawiązuje do przeszłości, określa skutki, konsekwencje, które wciąż są odczuwalne w teraźniejszości.

 

 

Czas Present Perfect, mimo swojej złożoności, jest bardzo często używany w języku angielskim. Nie ma polskiego odpowiednika, w związku czym przysparza wiele problemów uczącym się Polakom.

Czas ten jest jakby połączeniem przeszłości z teraźniejszością, nawiązuje do przeszłości, określa skutki, konsekwencje, które wciąż są odczuwalne w teraźniejszości.

 

Przykładowe zdania w czasie Present Perfect

I have lived in Toruń since 1999. Mieszkam w Toruniu od 1999.

She has been to the cinema twice this week. W tym tygodniu była w kinie dwa razy.

I have just finished my work. Właśnie skończyłem pracę.

We have been to France three times. Byliśmy we Francji trzy razy.

 

Konstrukcja i budowa zdań w Present Perfect

Budowa zdań w czasie Present Perfect jest bardziej skomplikowana niż w czasie Present Simple. Wszystkie czasy Perfect korzystają z operatora. W zależności od osoby, jest have bądź has. Następnie dodajemy czasownik w III formie. Jeśli jest to czasownik regularny, dodajemy po prostu końcówkę -ed do bezokolicznika (work - worked). Niestety znaczna grupa czasowników jest nieregularna i trzeba się ich nauczyć. Zobacz: zestawienie czasowników nieregularnych z wymową.

 

Tworzenie twierdzeń w Present Perfect

Budowa zdania w czasie Present Perfect wygląda następująco:

Podmiot + have/has + trzecia forma czasownika + reszta zdania
Podmiot have / has Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

have

have

has

slept

played

worked

We

You

They

have

done

learnt

swum

 

Tworzenie przeczeń w Present Perfect

Przeczenia budujemy podobnie, z tym że, po operatorze have dodajemy NOT

Podmiot + have/has + not + trzecia forma czasownika + reszta zdania
Podmiot have/has + not  Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

have not

have not

has not

worked

gone

slept

We

You

They

have not

played

stood

sat

 

Tworzenie pytań w Present Perfect

Budowa pytań w Present Perfect polega na zamianie kolejności. Zdanie zaczynamy od operatora HAVE, następnie dodajemy podmiot, czasownik w III formie i oczywiście dopełnienie.

Have / Has + Podmiot + trzecia forma czasownika + reszta zdania?
Have / Has Podmiot Czasownik w trzeciej formie

Have

Have

Has

I

you

she / he / it

watched

played

eaten

Have

we

you

they

painted

left

smoked

 

Present Perfect - skróty

Często stosuje się skrót od have not - haven't oraz has not = hasn't

Kate hasn't been to an opera before. = Kate has not been to an opera before.

I haven't bought a new car. = I have not bought a new car.

 

Zobacz również lekcje: Present Perfect w mp3

 

Zastosowanie czasu Present Perfect

 • Czynność rozpoczęła się w przeszłości, ale czas nie jest podany.
  • I have read this book but I don't understand it Przeczytałem tę książkę ale jej nie rozumiem.
  • I've lost my keys. Zgubiłem klucze (rezultat: więc nie mogę otworzyć drzwi)
  • .
 • Czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej [podajemy od kiedy, lecz tylko przy użyciu FOR lub SINCE. Nie wolno podać dokładnie w którym roku coś się zaczęło - np. in 1998. Do tego służy czas Past Simple]
  • He has been in the army for two years. On jest w wojsku od dwóch lat.
  • You have grown since the last time I saw you. Urosłeś od czasu jak cię ostatnio widziałem.
  • I've seen him yesterday. (zdanie niepoprawne, nie można użyć yesterday!)
 • Czynność została wykonana w przeszłości, lecz jej rezultat jest widoczny lub odczuwany w chwili, gdy o niej mówimy.
  • I have already drunk some tea. Już piłem herbatę. (rezultat: nie jestem już więc spragniony, nie chce więcej pić).
 • Czynność powtarzała się kilkakrotnie do chwili obecnej.
  • I have been there twice today. Byłem już tam dwa razy dziś
 • Przy czasownikach typu: believe, have, know, think, like (oczywiście nie znaczy to, że te czasowniki występują tylko i wyłącznie w tym czasie, można je używać również w innych, tu bardziej chodzi o wskazanie, że "od zawsze lubiłem/wierzyłem w, itd)
  • I have always believed in UFO. Zawsze wierzyłem w UFO.
  • Tom has never liked me. Tom nigdy mnie nie okłamał.
 • Kiedy mówimy o tym co nam się kiedyś przydarzyło (ważne by nie podawać kiedy!)
  • I have broken my leg. Złamałem nogę[oczywiście dlatego też nie mogę chodzić, pracować, itd.]
  • Has your mother ever watched a match? Czy twoja mam kiedykolwiek obejrzała mecz?
 • Kiedy jest widoczny rezultat czynnosci wykonanej w przeszłości.
  • You have taken my bike Wziąłeś mój rower (więc nie mogę jechać na ryby, do pracy, na przejażdzkę, itd).
  • Why haven't you bought some bread? (co mam jeść?)
 • Kiedy coś się nam przydarzyło po raz pierwszy, drugi itd.
  • Is it the first time you have tried driving? To jest pierwszy raz kiedy prowadzisz?
 • Kiedy używamy stopnia najwyższego
  • She's the most beautiful girl I've ever met. To najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek spotkałem.
  • It's the most expensive car I've ever seen. To najdroższy samochód jaki kiedykolwiek widziałem

 

Charakterystyczne dla Present Perfect określniki czasu

Istnieje kilka słów charakterystycznych dla omawianego czasu. Użycie ich wymusza jakby czas Perfect. Ich znajomość oczywiście też przydaje się w różnego rodzaju testach czy ćwiczeniach, gdzie widząc dane słowo, od razu wiemy jaki czas użyć.

 • just - właśnie
 • yet - jeszcze
 • never - nigdy
 • already - już
 • ever - kiedykolwiek
 • so far - jak dotąd
 • up to now - aż do teraz
 • recently - ostatnio
 • since - od
 • for - od
 • I haven't seen this movie yet.
 • We have never eaten caviar.
 • They have already won. Let's go home.
 • Have I ever lied to you?
 • How much money have you spent so far?
 • Mike hasn't called since May.
 • I have been here for twenty minutes.

 

Kiedy używamy for i since

Słówka FOR i SINCE są charakterystyczne dla czasu Present Perfect. Stosowanie ich jest może być kłopotliwe, jako że oba tłumaczymy jako "od".

 

For 5 years - od 5 lat
Since 2014 - od roku 2004.

 

Słów for, since nie da się jednak stosować zamiennie. Istnieją reguły kiedy używa się FOR, a kiedy powinniśmy użyć SINCE.

Najprościej można powiedzieć, że for używamy z przedziałem czasu (minuty, godziny, lata), a since z konkretną datą (dni tygodnia, miesiące, pory roku)- jakimś momentem w przeszłości, w którym zaczęło coś się dziać.

Przyjrzyjmy się dwóm zdaniom:

Monica has been married for three years. Zdanie poprawne - three years to przedział czasu, użyjemy więc FOR

Monica has been married since three years. Zdanie błędne - SINCE nie można użyć z przedziałem czasu.

Monica has been married since 2016. Zdanie poprawne - użyjemy FOR gdyż jest konkretna data - 2016

Monica has been married for 2016. Zdanie błędne - SINCE nie można użyć z datą, używamy z przedziałem czasu.

 

FOR stosujemy z okresem czasu

 

 • for a long time
 • for two hours
 • for 5 years
 • for many years

For używane jest nie tylko z czasem Present perfect czy Present Perfect Continuous, ale również z Past Simple czy Future Simple

When I was nine, I stayed in New York for two months. Kiedy miałem dziewięć lat, byłem w Nowym Jorku przez dwa miesiące.

While I am in Poland, I will be in Warsaw for three days. Będąc w Polsce, będę w Warszawie przez trzy dni.

SINCE z momentem w przeszłości

 • since 6 o'clock
 • since Monday
 • since May
 • since 1999
 • since Christmas
 • since I was a child

Since jest charakterystyczne dla czasów Perfect i raczej nie występuje w innych czasach.

Budując zdania w czasie przeszłym zapewne spotkaliście się również z ago - temu, jest to określnik charakterystyczny dla czasów przeszłych i nigdy nie występuje w czasach Perfect.

I visited Poland 3 years ago. Odwiedziłem Polskę 3 lata temu.

 

Warto również wspomnieć o innym znaczeniu słów for i since For czy since: inne użycia

I bought this for my girlfriend. Kupiłem to dla mojej dziewczyny.

W powyższym zdaniu FOR oznacza DLA i nie ma nic wspólnego z czasami Present i znaczenia "od"

We have to buy a new bike since you broke it. Musimy teraz kupić nowy rower, skoro go zepsułeś.

W tym zdaniu since oznacza skoro, gdyż.

 

Przykładowe zdania w Present Perfect z użyciem since i for

Mike has lived in Toruń for ten years. - Mike mieszka w Toruniu od 10 lat.

Mike has lived in Toruń since 2007. - Mike mieszka w Toruniu od 2007 roku.

 

I haven't seen her since Christmas. - Nie widziałem jej od świąt.

I haven't seen her for almost 7 months. - Nie widziałem jej od 7 miesięcy.

 

She hasn't walked since her accident. - Ona nie chodzi od czasu swojego wypadku.

She hasn't walked for 5 years. - Ona nie chodzi od 5 lat.

 

Zapraszamy do lekcji mp3 - Present Perfect w mp3

 

W poniższych kontekstach czasowniki be/seem/feel można stosować wymiennie w dwóch czasach - Simple Present i Present Perfect:

 1. It is OK since I did it = It has been OK since I did it - Jest OK odkąd to zrobiłem
 2. Since he left, it seems dull here = Since he left, it has seemed dull here - Odkąd wyjechał, wydaje się tu być nudno
 3. It is the first competition for/in 5 years = It has been the first competition for/in 5 years - To jest pierwsza konkurencja od 5 lat
 4. She feels great since she came here = She has felt great since she came here - Czuje się świetnie odkąd tu przyjechała
  They feel great since they came here = They have felt great since they came here - Czują się świetnie odkąd tu przyjechali
 5. It is three years since I became a manager = It has been three years since I became a manager - Mijają trzy lata, od kiedy zostałem kierownikiem

Comments

Present Perfect to jeden z

Present Perfect to jeden z ważniejszych czasów - szczególnie dla Polaków, którym sprawia wiele problemów. Jeśli jednak poświęcić chwilę na nauczenie się, że czas "present perfect" odnosi się do czynności lub stanu, który albo miał miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości (np., rozmawialiśmy wcześniej) lub rozpoczął się w przeszłości i trwa do chwili obecnej (np., on się niecierpliwił przez ostatnią godzinę), to będzie już znacznie łatwiej. Później musimy zapamiętać konstrukcję tego czasu czyli fakt iż jest tworzony przez have/has + imiesłów bierny.

Konstrukcja tego czasu czasownika jest prosta. Pierwszym elementem jest have lub has, w zależności od tematu, z którym czasownik jest odmieniany. Drugim elementem jest imiesłów bierny czasownika, który jest zazwyczaj tworzony przez dodanie -ed lub -d do rdzenia czasownika (np., walked, typed, jumped), chociaż angielski ma całkiem sporo czasowników, które mają nieregularne imiesłowy bierne (np. done, made, said, gone, known, won, felt).

To jest praktycznie wszystko co musimy wiedzieć o tym czasie. Później już są tylko szczegóły, nauka tworzenia pytań i przeczeń czy po prostu nauczenie się czasowników nieregularnych. Niestety nie do wszystkich da się po prostu dodać ed i załatwione.

Co to za zasada z tym :

Co to za zasada z tym : belive, have, think, like???

Przecież jak określę że nie wierzyłem w danej chwili wczoraj to przecież nie wolno mi użyć present perfect!

Wczoraj wierzyłem. dziś nie wierzę
I belived you yesterday. Today I don't belive you.

I liked you yesterday at 11. Today I don't like you.

coś ta zasada kupy się nie trzyma?

to proste, nie jestem

to proste, nie jestem anglistą ale w polskim jest ten czas mimo że oficjalnie go nie ma!!
Np. I have read it = Mam przeczytane to (Mam przeczytana książkę.),
He has been in the army for two years. = On ma odbytą armię przez 2 lata.,
I have already drunk some tea (so I am not thirsty). = Mam już wypitą jakąś herbatę (więc nie jestem spragniony)
I have broken my leg. = Mam złamaną nogę!!! no przepraszam, ale to już banalny przykład Present Perfect w polskim języku.

I oczywiście sztandarowy przykład: I have been to England = Mam odbyte (odbyty pobyt) w Anglii.. Ale to oczywiście nie brzmi po polsku i pewnie dlatego oficjalnie tego czasu nie ma... choć jest ;)

Bardzo ciekawa lekcje,

Bardzo ciekawa lekcje, jednak szkoda ze nie wszystkie czasy omówione. Np. Perfect Present powinien by podzielony na Present Perfect simple oraz Present Perfect Continuous.
Tu natomiast pokazany jest jedynie Perfect Simple.