Gramatyka - Gerund


Gerunds and Infinitive - czasowniki z końcówką ING oraz bezokoliczniki. Wyjaśnienie, przykłady użycia.