Gerund - rzeczownik odczasownikowy (z końcówką -ING)

kiedy stosujemy gerund

Gerund, czyli rzeczownik odczasownikowy, to po prostu rzeczownik zakończony na -ing, który zamiast nazywać czynność, nazywa przedmiot bądź osobę oraz odpowiada na pytanie co?

Przykładowe rzeczowniki odczasownikowe to:
sleeping (co? spanie)
working (co? pracowanie)
reading (co? czytanie)

Jak więc widać, gerund faktycznie wygląda jak imiesłów czasu teraźniejszego, czyli Present Partciple, choć są między nimi pewne różnice. W tym artykule skupimy się na tym, co to jest gerund, kiedy go używać, oraz jak tworzy się słowa zakończone na końcówkę - ing.

W języku polskim również występują rzeczowniki odczasownikowe, nazywane gerundia, np:
czasownik: biec
gerundium: bieganie (Uwielbiam bieganie)
czasownik: myć
gerundium: mycie. (Częste mycie skraca życie)

 

Gerund jako podmiot zdania

Formy gerund używamy na początku zdania, kiedy stosujemy ją jako podmiot:

Walking is healthy. Chodzenie jest zdrowe.

Smoking cigarettes is unhealthy. Palenie papierosów jest niezdrowe.

Reading English is easier than speaking it. Czytanie po angielsku jest łatwiejsze niż mówienie nim.

Asking questions is the best way to learn. Zadawanie pytań to najlepszy sposób na naukę.

Brushing your teeth is the first thing in the morning that you should do. Mycie zębów to pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić rano.

 

Gerund jako dopełnienie czasownika to be

Gerund z powodzeniem też stosowany jest jako dopełnienie czasownika 'to be'.

One of his advantages is being experienced. Jedną z jego zalet jest doświadczenie.

My main duty is attending meetings. Moim głównym obowiązkiem jest uczestniczenie w spotkaniach.

The hardest thing about being an adult is understanding the importance of money. Najtrudniejszą rzeczą w byciu dorosłym jest zrozumienie znaczenia pieniędzy.

The group’s main goal is eliminating poverty. Głównym celem grupy jest wyeliminowanie ubóstwa.

The best thing for your health is not smoking. Najlepszą rzeczą dla zdrowia jest niepalenie tytoniu.

 

Gerund po przyimkach

Gerund stosujemy także po przyimkach (in, on, for, with, at, to, about) oraz wyrażeniach zakończonych przyimkiem, takich jak: there is no point in, in spite of, itd.

I look forward to meeting you again. Nie mogę się doczekać, by cię znowu spotkać.

We are thinking about setting up our own company. Myślimy nad założeniem własnej firmy.

My dad is addicted to gambling. Mój tata jest uzależniony od hazardu.

I am interested in playing tennis. Interesuję się graniem w tennis.

You can't blame her for ending this relationship. You can't blame her for ending this relationship.

 

Gerund w rzeczownikach złożonych compound nouns

Niektóre rzeczowniki w języku angielskim składają się jakby z dwóch wyrazów, gdzie pierwszy określa cechę drugiego. Są to rzeczowniki złożone (compound nouns), np.: running shoes czyli buty do biegania.

I need to take some driving lessons. Muszę wziąć kilka lekcji jazdy.

Is there a swimming pool in this town? Czy w tym mieście jest basen?

Wow, those running shoes look great! Wow, te buty do biegania wyglądają świetnie!

Poniżej kilka dodatkowych compound nouns

 • a walking stick - laska (do chodzenia)
 • a watering can - konewka (do podlewania)
 • drinking water - woda (do picia)
 • a magnifying glass - szkło powiększające (do powiększania)
 • a frying pan - patelnia (do smażenia)

dining room – jadalnia
waiting room – poczekalnia
driving licence – prawo jazdy
living room – pokój dzienny, salon
dressing gown – szlafrok
chewing gum - guma do żucia
washing machine – pralka
writing paper – papier listowy
swimming pool – basen
walking stick – laska

 

Gerund po phrasal verbs

Formę gerund stosujemy również po czasownikach frazowych, czyli phrasal verbs.

I need to give up smoking. Muszę rzucić palenie.

Why do you keep on asking for money. Dlaczego ciągle prosisz o pieniądze?

You are always putting off doing everything I ask you to do. Zawsze odkładasz robienie wszystkiego, o co cię proszę.

Zwróćcie uwagę, że niektóre phrasal verbs zawierają wyraz to, np.: I'm looking forward to czy be used to, co może powodować błędy, gdyż wiele osób w takich sytuacjach wstawia bezokolicznik.

I look forward to hearing from you soon. Nie mogę się doczekać, aż się odezwiesz.

I am used to waiting for buses. Jestem przyzwyczajony do czekania na autobusy.

 

Gerund po niektorych wyrazeniach

Gerund, czyli rzeczownik odczasownikowy jest wymagany po takich wyrażeniach jak: can't stand, can't help, to be worth, it's no use.

I can't stand losing you. Nie mogę znieść utraty ciebie.

She can’t help eating much chocolate. Ona nie potrafi powstrzymać się przed jedzeniem dużych ilości czekolady

It’s no good looking for it here. Nie ma sensu go tu szukać.

It’s no use asking her for help. Nie ma sensu prosić ją o pomoc.

It’s pointless repairing that car. To bezcelowe naprawianie tego samochodu.

It’s useless crying. To bezużyteczny płacz.

It’s just a waste of time contacting her. To tylko strata czasu na kontakt z nią.

There’s no point writing to her. Nie ma sensu do niej pisać.

There’s no use advising such a stubborn girl. Nie ma sensu doradzać tak upartej dziewczynie.

I can't stand being interrupted when I'm talking. Nie mogę znieść, że mi przeszkadza, gdy mówię.

I couldn't stand listening to him. Nie mogłem znieść słuchania go.

 

Czasowniki, po których występuje gerund (ing)

Czasowniki po których występuje gerund (ing)

Jeśli po podanych czasownikach występuje kolejny czasownik, powinien mieć on formę ing:
 • admit - przyznawać się
 • He admitted cheating on the test.

 • avoid - unikać
 • She avoided talking to her boss

 • consider - rozważyć
 • She considered moving to New York.

 • delay - opóźnić
 • He delayed doing his taxes.

 • deny - odmówić
 • He denied committing the crime.

 • dislike - nielubić
 • I dislike waiting for buses

 • discuss - dyskutować
 • We discussed going on holiday together

 • enjoy - cieszyć się z, lubić
 • I enjoyed living in France

 • fancy - mieć ochotę (na coś), chcieć (czegoś)
 • I fancy seeing a film tonight

 • finish -skonczyć
 • We've finished preparing for the meeting

 • give up - poddać się
 • go on - kontynuować
 • imagine - wyobrazić sobie
 • He imagines working there one day.

 • involve - wymagać
 • keep - utrzymywać
 • He kept working, although he felt ill

 • mention - wspomnieć o czymś
 • He mentioned going to that college.

 • mind - mieć coś przeciwko
 • I don't mind coming early

 • mean - znaczyć
 • miss - brakować, tęsknić
 • She misses living near the beach

 • postpone - przesunąć, odłożyć
 • He postponed returning to Paris

 • practice - przećwiczyć
 • put off - zgasić
 • They put off discussing this question.

 • recommend - rekomendować, polecać
 • They recommended meeting earlier

 • recall - przypominać sobie (coś)
 • Tom recalled using his credit card at the store.

 • risk - podejmować ryzyko
 • He risked being caught.

 • suggest- zasugerować
 • He suggested staying at the Grand Hotel

 • understand
 • I understand his quitting.

czasowniki po których występuje ing

 

Czasownik - ING w czasach Continuous

Do tej pory nie poruszyliśmy sytuacji, w której najczęściej pojawia się słowo z końcówką -ing, czyli w czasach Continuous. Mimo, że na wielu stronach podaje się konstrukcję czasu jako:

Podmiot + be (auxiliary verb) + gerund + reszta zdania

to w rzeczywistości jest to:

Podmiot + be (auxiliary verb) + present particle czyli imiesłów + reszta zdania

Dla początkującego ucznia nie ma to żadnego znaczenia, jako że zarówno gerund, jak i imiesłów wyglądają i są tworzone identycznie. Poczuwamy się jednak do obowiązku poinformowania, że w czasach ciągłych słowo z ing to jest present participle, a nie gerund.

She is working now. Ona teraz pracuje [czas Present Continuous]

Working is her passion. Pracowanie to jej pasja

W obu zdaniach użyliśmy ing, niemniej gerund występuje tylko w drugim.

Różnice między gerund (czasownik odrzeczownikowy) a present participle (imiesłów czasu teraźniejszego)

Czasownikowa forma -ing to nie zawsze jest gerund. W niektórych wypadkach, jak w wspomnianych wcześniej czasach Continuous, może to być imiesłów teraźniejszy present participle.

Mimo, że obie formy pochodzą od czasownika, gerund jest bliżej rzeczownika niż czasownika. Jeśli omawiana forma jest podmiotem, dopełnieniem lub orzecznikiem i odnosi się do wykonania czynności, to jest to gerund. Z koleji jeśli forma z -ing określa podmiot, rzeczownik (czyli pełni taką funkcję, jak przymiotnik) to jest to imiesłów (present participle). Gerund działa więc jak rzeczownik, podczas gdy imiesłów teraźniejszy działa jak czasownik lub przymiotnik.

Zobaczmy na przykładzie słowa cycling, które może być zarówno imiesłowem, jak i gerundium.

Cycling użyte jako gerund - zachowuje się jak rzeczownik. Może to być podmiot, uzupełnienie przyimka lub uzupełnienie podmiotu.

When snowboarding is a gerund, it acts like a noun. Może to być podmiot, obiekt, obiekt, obiekt przyimka lub uzupełnienie podmiotu.

Cycling is a whole-year sport. [cycling = podmiot]
I enjoy cycling. [cycling = dopełnienie ]
I am excited by cycling. [cycling = uzupełnienie przyimka]
One popular sport is cycling. [cycling = uzupełnienie podmiotu]

Jeśli cycling byłoby imiesłowem, byłoby częścią zdania w czasie continuous

Right now, they are cycling. [are cycling = Present Continuous]
He was cycling yesterday afternoon. [was cycling = Past Continuous]

W przeciwieństwie do gerunda, imiesłów teraźniejszy może zachowywać się jak przymiotnik, który modyfikuje rzeczownik lub podąża za czasownikiem be.

exciting

An exciting time was had by all.
The exciting ride made the people scream. [adjective + noun]
People enjoyed the exciting roller coaster. [adjective + noun]
The roller coaster is exciting. [be verb + adjective]

eating

Eating too much sweets can be bad for your health – eating jest tu podmiotem, a więc jest to gerund.
I saw a girl eating a huge pollypop – tu eating określa podmiot (a girl), więc jest to present participle.
I hate watching TV – watching to gerund, bo jest dopełnieniem.

Imiesłów teraźniejszy (a nie forma gerund) jest używany w wyrażeniach: find, catch, see, watch, hear, notice someone doing, be busy doing oraz spend/waste time/money doing, często w sytuacji gdy chcemy powiedzieć, że byliśmy świadkami części wykonywanej czynności.

He saw him staring at her. Widział, jak się na nią gapił.

She never spends much time learning. Nigdy nie spędza dużo czasu na nauce.

The children saw their father killing their neighbour. Dzieci widziały, jak ich ojciec zabija sąsiada.

I just watched water flowing. Patrzyłam, jak woda płynie.

We noticed some customers shoplifting goods from the shelf. Zauważyliśmy, że niektórzy klienci kradną towary z półki.

I heard him saying something but I didn't pay attention to it. Słyszałam, jak coś mówił, ale nie zwracałam na to uwagi.

Podsumowując, gerund pełnić może funkcję podmiotu, orzecznika bądź dopełnienia. Może być poprzedzone przyimkiem, określane przez rzeczownik w dopełniaczu, czy określane przez przysłówek.