Past Continuous

Czas Past Continuous, czyli przeszły ciągły, zwany również czasem przeszłym progresywnym (past progressive tense), odnosi się do ciągłego działania lub stanu, który miał miejsce w pewnym momencie w przeszłości. Czas przeszły Past Continuous jest tworzony przez połączenie czasu przeszłego be (tzn. was/were - był,była/byli,byliśmy) z imiesłowem biernym czasownika (czasownik z końcówką -ing).

Past Continuous używamy więc do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń. Istnieje wiele sytuacji, w których ten czas może być użyty w zdaniu. Na przykład, jest on często używany do opisania warunków, które istniały w czasie przeszłym.

She was talking constantly in class in those days. W tamtych czasach ciągle rozmawiała w klasie.

 

 

Opis czasu past continuous

 

Przykładowe zdania w czasie Past Continuous

I was making dinner when she arrived. Robiłem kolację, kiedy przyjechała.

Monica was driving home when I phoned her. Monika jechała do domu, kiedy do niej zadzwoniłam.

I was cooking at 3 o’clock yesterday. Gotowałem wczoraj o 15:00.

We were watching the movie when my sister came. Oglądaliśmy film, kiedy przyszła moja siostra.

I wasn’t working last Friday. Nie pracowałam w zeszły piątek.

What were you doing last night? Co robiłaś wczoraj w nocy?

 

Konstrukcja czasu Past Continuous

Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego be w formie przeszłej was (I, he, she, it) were (you, we, they) i czasownika głównego z końcówką -ing. Szczegóły budowy zdań twierdzących, przeczączych i pytań znajdują się poniżej:

 

Tworzenie twierdzeń w Past Continuous

Podmiot be [was/were] czasownik z -ing

I

You

She / he / it

was

was

was

working

playing

working

We

You

They

were

were

were

doing

learning

swimming

She was reading a book all morning yesterday.

They were washing the car for 2 hours.

 

Tworzenie przeczeń w Past Continuous

Budowa zdania przeczącego polega na dodaniu be w odpowiedniej formie [was/were] między osobę a czasownik w formie gerund [z końcoówką -ing]

podmiot + was not + ing + reszta zdania (dla osób he, she, it oraz rzeczowników w l.poj.)

podmiot + were not + ing + reszta zdania (dla osób I, you, we, they oraz rzeczowników w l.mn.)

Podmiot was/were + not czasownik + ing

I

You

She / he / it

were not

were not

was not

working

going

playing

We

You

They

were not

playing

working

sitting

She wasn't reading a book all morning yesterday.

They weren't washing the car for 2 hours.

 

Stosowanie skrótów w przeczeniach

W przeczeniach rzadko stosuje się pełne wersje "was not" czy "were not". Zazwyczaj skracamy

  • "was not"- "wasn't" 
  • "were not" - "weren't"

I were not drinking coffee = I weren't drinking coffee.

He was not playing bridge = He wasn't playing bridge.

 

 

Tworzenie pytań w Past Continuous

Zdania pytające: Tworzymy je przez inwersje (was lub were przenosimy przed podmiot)

I was working

Was I working?

Was/Were Podmiot Czasownik z ing

Were

Were

Was

I

you

she / he / it

watching?

playing?

eating?

Were

we

you

they

painting?

working?

smoking?

Was she reading a book all morning yesterday?

Were they washing the car for 2 hours?

 

Zastosowanie czasu Past Continuous 

Aby opisać czynność, która miała miejsce w określonym czasie w przeszłości.

The elevator wasn’t working after 6:00 p.m. Winda nie działała po 18:00.

My wife was driving to work at 7:00 a.m. Moja żona jechała do pracy o 7:00 rano. Gdy jedna czynność przerwała drugą (czynność w toku). Zazwyczaj, przerywająca czynność jest wyrażana przez past simple.

Tina was washing the dishes when her father called. Tina zmywała naczynia, kiedy zadzwonił jej ojciec.

We were talking when the he came in. Rozmawialiśmy, kiedy wszedł.

I was falling asleep when I heard a noise outside. Zasypiałam, gdy usłyszałam hałas na zewnątrz. Kiedy w przeszłości miały miejsce dwie czynności w tym samym czasie. Często słowa "while", "as", "during" używane są do łączenia czynności.

He was watching TV while his wife was cooking dinner. Oglądał telewizję, kiedy jego żona gotowała kolację.

Dorothy was standing still while her husband was jumping like crazy. Dorothy stała nieruchomo, a jej mąż skakał jak szalony. W mowie nieformalnej, "when" jest często używane zamiast "while".

Tim was reading the book when I was cooking.Tim czytał książkę, kiedy ja gotowałem. Możemy również wykorzystać Past Continuous do utworzenia tła, wprowadzenia do opisywanej czynności czy wydarzenia, opisywania pogody, ubioru.

The picnic was great. The sun was shining, the dogs were running around and we were playing volleyball. Piknik był świetny. Słońce świeciło, psy biegały dookoła, a my graliśmy w siatkówkę.

The man was wearing a long, dark trench coat. Mężczyzna miał na sobie długi, ciemny płaszcz.

 

Tworzenie pytań z zaimkami who, where, when

Aby utworzyć pytanie z zaimkiem zaczynającym się na 'wh' [who, when, where, why], należy wstawić zaimek przed pytaniem

Why were you working? Dlaczego pracowałeś?

What were you eating? Co jadłeś?

Where were you living? Gdzie mieszkałeś?

How was he travelling? Jak on podróżował?

Where was she going? Dokąd ona jechała?

Why were they studying? Dlaczego się uczyli?

What was she doing when you got home? Co ona robiła, gdy wróciłeś do domu?

 

Past continuous czy past simple?

Jeśli opisujesz sekwencję czynności, które miały miejsce w porządku chronologicznym, jedna po drugiej, użyj czasu Past Simple. Na przykład:

I got up, had a shower then went downstairs for breakfast. Wstałem, wziąłem prysznic i zszedłem na dół na śniadanie.

Kiedy wspominasz czynność w przeszłości:

I walked to school. Poszedłem do szkoły

Kiedy jedna czyność działa się w trakcie działania drugiej, bądź została nią przerwana, użyj Past Continuous

When I went into the kitchen, my wife was making coffee. Kiedy wszedłem do kuchni, moja żona robiła kawę.

I was talking when you interrupted me. Mówiłem, kiedy mi przerwałeś.

 

Ćwiczenie z was and were

Past Continuous - ćwiczenie polegające na uzupełnianiu brakujących słów i tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język angielski


1. Tom learning English.

2. She singing her favourite song.

3. they swimming in the lake? almost ten years.

4. My dog barking.

5. Kate and Tom eating breakfast.

Przetłumacz poniższe zdania:

6. Mój tata naprawiał samochód.


7. Mój brat i siostra grali w tennisa wczoraj o godzinie 11.


8. Rachael karmiła swojego psa.


9. Darek brał prysznic.


10. Kasia pracowała w Londynie.


Utwórz zdania w Past Continuous używając poniższych słów:

11. Tina / watch / Star Trek

12. I / do / her homework

13.lunch / Why / have / he / 4pm / at / ?

14.working / night /you / 11pm /last / still / at / ?

15. The / rang / we / watch / telephone / TV

Zobacz również artykuł jak wymawiać końcówkę ing">

Comments

Czemu w 15 jak jest ,,The

Czemu w 15 jak jest ,,The telephone rang when we were watching TV." to nie ma "was ranging" jeżeli to contiuous ??

ciekawy wrote:Czemu w 15 jak

ciekawy wrote:
Czemu w 15 jak jest ,,The telephone rang when we were watching TV." to nie ma "was ranging" jeżeli to contiuous ??

krótsza czynność przerywa

krótsza czynność przerywa dłuższą

ale w tym 6 zdaniu chodzi o

ale w tym 6 zdaniu chodzi o to że on naprawiał swój samochód
czyli że mogą być dwie opcje tłumaczenia ciołku:
1.ojciec naprawiał jego samochód!
2.ojciec naprawiał swój samochód!
Widać że nie umiesz angielskiego!!!

No to wtedy moim zdaniem

No to wtedy moim zdaniem powinno być the car jezeli wiemy o jakim przedmiocie mowa

sorry,but you`re not

sorry,but you`re not right.
double check-anyway

Błedu nie ma. Czas dość

Błedu nie ma. Czas dość prosty chociaż na kartkówce gdy miałem jeszcze Past Simple to wieśniacko dostałem 3 + . Hehe. 7/10 punktów miałem ;(

nie ma zadnego błedu, w tym

nie ma zadnego błedu, w tym wypadku słowo his tłumaczymy jako swój(czyli taty)

Nie ma błędu. Gdyby ojciec

Nie ma błędu. Gdyby ojciec naprawiał nie swój samochód, wtedy wyraźnie się to zaznacza - My father was repairing our neighbour's car.

Natomiast mnie się wydaje, że

Natomiast mnie się wydaje, że jest błąd. Ponieważ tata wcale nie musiał naprawiać swojego samochodu, czyż nie?