lucynakania's blog

GEOGRAFIA CZ. 3

klimat pustynia desert
klimat sawannowy tropical savanna
klimat śródziemnomorski Mediterranean subtropical
klimat stepowy steppe


GEOGRAFIA CZ. 2

fala sejsmiczna seismic wave
fala translancyjna translation wave
filar column
fumarola fumarole
gaj palmowy palm grove
gejzer geyser
geografia geography


GEOGRAFIA CZ. 1

Afryka Africa
Alaska Alaska
aleja avenue
Ameryka Północna North America
Ameryka Południowa South America
Ameryka Środkowa Central America
Antarktyda Antarctica


NAZWY STANÓW W USA

Alabama Alabama
Alaska Alaska
Arizona Arizona
Arkansas Arkansas
Connecticut Connecticut
Dakota Pd. South Dakota
Dakota Pn. North Dakota
Delaware Delaware


METEOROLOGIA CZ. 2

orbita geostacjonarna geostationary orbit
orbita polarna polar orbit
orbita satelitów orbit of the satellites
ośrodek niskiego ciśnienia (centrum niżu) low pressure center


Syndicate content