There is / there are

wyjaśnienie konstrukcji there is, there are

W dzisiejszej lekcji wyjaśnimy sobie użycie popularnej konstrukcji there is, there are

 

 

Kiedy używamy there is / there are?

There is oznacza „znajduje się, jest, istnieje" a there are – „znajdują się, są, istnieją". Konstrukcji tych używamy przede wszystkim w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć, że coś lub ktoś znajduje się w danym miejscu. Konstrukcja ta wprowadza nową informację, dlatego nie używamy przedimka określonego the. Po there is występuje rzeczownik poprzedzony przedimkiem nieokreślonym a /an bądź określnikiem some / any.

 

Tworzenie zdań twierdzących z there is / there are

Budowa zdania w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

 

There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

There is a calendar on the wall. Na ścianie jest kalendarz.

There is a mirror in our hall. W naszym korytarzu jest lustro.

There is an old book on the table. Na stole jest stara książka.

 

Budowa zdania w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

 

There are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

There are four chairs in the kitchen. W kuchni są cztery krzesła.

There are bananas in this basket. W tym koszu są banany.

There are many trees in the forest. W lesie jest wiele drzew.

 

Tworzenie przeczenia z there is / there are

Budowa zdania przeczącego w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

Tworzenie przeczeń nie jest trudne. Wystarczy po there is wstawić słowo not. Skraca się to do formy there isn't.

There is not / There isn't + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania

There isn't a calendar on the wall. Na ścianie nie ma kalendarza.

There is not any mirror in our hall. W naszym przedpokoju nie ma żadnego lustra.

There isn't any milk in the bottle. Nie ma żadnego mleka w butelce.

Warto zwrócić uwagę, że w przeczeniu często występuje słowo ANY - żaden

There is not any money left - Nie ma już żadnych pieniędzy

 

Budowa zdania przeczącego w liczbie mnogiej:

W liczbie mogiej there are not skraca się do here aren't

There are not / There aren't + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania

There aren't any chairs in the kitchen. W kuchni nie ma żadnych krzeseł.

There are not any bananas in this basket. W tym koszu nie ma żadnych bananów.

There aren't many trees in the forest. W lesie nie ma zbyt wielu drzew.

 

Przeczenia w formie there is no / there are no

Istnieje również druga metoda tworzenia zdań przeczących. Wyglądają jak twierdzenia, ale dodane jest słowo no / nobody / nothing

There is no milk left. Nie ma już mleka.

There are no chairs. Nie ma żadnych krzeseł.

There are no seats available. Nie ma żadnych krzeseł.

There is nobody in the house. Nie ma nikogo w domu.

There is nothing there. There is no point in going there. Nie ma tam nic. Nie ma sensu tam jechać.

W ostatnim zdaniu wprowadziliśmy konstrukcję there is no point in doing something - nie ma sensu robić czegoś, która wymaga wstawienia czasownika z końcówką ing po in

There is no point in buying such an expensive car. Nie ma sensu kupować tak drogiego samochodu.

 

Tworzenie pytań z there is / there are

Pytania tworzymy poprzez odwrócenie szyku wyrazów w zdaniu, czyli zamianie kolejności. Nazywa się to inwersja i polega na tym, że najpierw wstawiamy is albo are, a dopiero potem there.

Is there any beer left? Czy zostało jeszcze piwo?

Przed rzeczownikiem występuje określnik any (jakiś) lub przedimek nieokreślony a/an. Określnik any może występować z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi.

Are there many boys in the school? Czy w szkole jest wielu chłopców?

Are there any magazine in her room? Czy w jej pokoju jest jakieś czasopismo?

Is there any coffee in the cup? Czy w filiżance jest kawa?

Are there any clean forks left? Czy zostały jakieś czyste widelce?

 

Odpowiedzi na pytanie z there is / there are

Na pytania zaczynające się od: Is / Are / Was / Where there … ? możemy odpowiedzieć krótko, zgodnie z poniższym wzorem.

Yes, there is / are (Tak).
No, there isn’t / aren’t (Nie).

Is there a TV in your room? Czy w twoim pokoju jest telewizor?

Yes, there is. Tak.

No, there isn’t. Nie.

 

Konstrukcja z there w innych czasach niż Present Simple

Nie musimy się ograniczać tylko do czasu teraźniejszego. Możemy powiedzieć, że coś się znajdowało w danym miejscu kiedyś, bądź też będzie w przyszłości. W takiej sytuacji odmieniamy be w zależności od użytego czasu, np:

Simple Past:

There was a dog barking at us.
There were 3 strangers outside the office
There weren’t many movies to watch online.
Was there a lot of food at the party?

Future Simple:

There will two posters in my room.

to be going to

There’s going to be a meeting tonight.

czasowniki modalne

There should be nothing controversial about the term ‘Chinese Virus’

 

Ćwiczenie sprawdzające znajomość konstrukcji z there is / there are

There is, there are - ćwiczenia online