Regret to do / Regret doing

Czasownik regret oznacza żałować zrobienia czegoś, ubolewać nad czymś:

She says she regrets nothing. Ona mówi, że niczego nie żałuje

I regretted eating the whole cake. Żałowałam zjedzenia całego ciasta.

I regret to inform you that I am unable to accept your proposal. Z przykrością pana zawiadamiam, że nie mogę przyjąć pana propozycji.

Jak zapewne zauważyliście w powyższych zdaniach, po regret może wystąpić bezokolicznik albo gerund (czasownik z ing). Obie formy są używane w zależności od tego co chcemy powiedzieć. Forma bezokolicznikowa po regret wskazuje na zdarzenie, które ma nastąpić, a forma z gerund odnosi się do sytuacji z przeszłości.

regret to do something - wyrażać żal/ubolewanie, że coś się zrobi, zrobić coś z przykrością
regret doing something lub regret having done something - żałować, że się coś zrobiło

 

Przeanalizujmy więc dwa zdania:

I never regretted to spend all my money on video games.

I never regretted spending all my money on video games.

Tylko drugie zdanie jest poprawne, jako że odnosi się do przeszłości. Wydałem pieniądze na gry wideo i tego nie żałuję. W pierwszym zdaniu, nie chcemy w oficjalny sposób podać nową, przykrą wiadomość, nie możemy więc użyć konstrukcji ‘regret to’.

 

Regret to

Regret z bezokolicznikiem wyraża ubolewanie/ żal i zazwyczaj łączy się z takimi czasownikami, jak: inform, announce, tell, say

We regret to inform you that your application has been rejected. Z przykrością informujemy, że twoje podanie zostało odrzucone.

We regret to announce the cancellation of flight to Warsaw. Z przykrością zawiadamiamy o odwołaniu lotu do Warszawy.

I regret to inform you that your company has bankrupted. Z przykrością informuję, że Pańska spółka zbankrutowała.

Jak widać z powyższych przykładów, regret to + bezokolicznik jest często używany w oficjalnym angielskim, kiedy trzeba podać jakąś przykrą wiadomość.

 

Regret ing

Jeśli chcemy powiedzieć, że żałujemy zrobienia czegoś, używamy regret + gerund

I do regret making that decision.
I do regret having made that decision.

Oba zdania oznaczają "Żałuję podjęcia tej decyzji". 'Do' przed regret to emfaza, czyli wzmocnienie. Zdanie możemy więc przetłumaczyć "Naprawde żałuję, że podjąłem tę decyzję".

Istnieje również możliwość użycia pełnego zdania z regret that - żałuję, że

I regret that I made that decision. Żałuję, że podjąłem tę decyzję.

 

Przeczenia z regret

Jeżeli chcemy powiedzieć, że nie żałujemy czegoś, to zaprzeczymy regret. Jeśli chcemy powiedzieć, że żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy, to zaprzeczymy czasownik po regret.

I don't regret buying that car. Nie żałuję, że kupiłem ten samochód.

I regret not buying that car. It was such a bargain. Żałuję, że nie kupiłem tego samochodu. To była taka okazja.