Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej!

Przedstawiamy najczęściej używane zwroty oraz wyrażenia, które musisz znać jeśli chcesz pisać poprawnie po angielsku. Szczególnie przydatne do matury pisemnej, FCE, CAE oraz wszelakich egzaminów, gdzie jedno z zadań to napisanie pracy.

Wszystkie wyrażenia zostały podzielone na główne kategorie, dostępne poniżej w spisie treści. Każda kategoria, np. argumentowanie, wyrażanie opinii, przedstawianie wniosków, itd dostępna jest jako nowy artykuł. Do każdego wyrażenia dodany jest przykład oraz wymowa.

Przedstawianie argumentów po angielsku:

 • As for - co do

  As for your husband, I have never trusted him. Co do twojego męża, to nigdy mu nie ufałam.

  As for the presentation, we’ll have to ask Julia to do it for us. Co do prezentacji, musimy poprosić Julię by zrobiła to za nas

 • As regards - co się tyczy

  As regards grants, simplification of the rules is needed. Co się tyczy dotacji, należy uprościć przepisy.

  As regards the war, Tim believed in victory at any price. Jeśli chodzi o wojnę , Tim wierzył w zwycięstwo za wszelką cenę .

 • Besides - zresztą, oprócz tego

  It’s too short and besides I don’t like the author’s style. To jest zbyt krótkie, a poza tym nie podoba mi się styl autora.

  Besides, everyone hates them anyway. Poza tym, wszyscy i tak ich nienawidzą.

  I don't want to go, and besides it's too late. Nie chcę iść, a poza tym jest już za późno.

 • First of all / firstly / secondly - przede wszystkim / po pierwsze / po drugie

  First of all, it’s not true that… Po pierwsze, to nie prawda, że...

  Firstly, I wish to express my satisfaction with this report. Po pierwsze, pragnę wyrazić moje zadowolenie z treści przedstawionego sprawozdania.

  And secondly, there was no press there. A po drugie, tam nie było żadnej prasy.

 • Further - co więcej

  Further, she has to reconsider her claims. Co więcej, powinna rozpatrzyć swoje żądania.

  Further, there is no mechanism to preclude any overcompensation. Ponadto, nie ma mechanizmu wykluczającego nadmierną rekompensatę.

 • Furthermore - ponadto

  Furthermore, I neglect such a view. Ponadto, nie zgadzam się z taką opinią.

  Furthermore, I still don't think this a huge cultural difference. Ponadto, nadal nie sądzę, że to ogromna różnica kulturowa.

  Furthermore, we are about to have a debate on the new tax. Co więcej, właśnie mamy mieć debatę w sprawie nowego podatku.

 • Moreover - ponadto

  Moreover, the smell in this town drives me insane. Co więcej, zapach w tym mieście doprowadza mnie do szaleństwa.

  The idea is not reasonable and moreover it’s unreal. Pomysł nie jest rozsądny, a ponadto nie jest realny

 • Then - poza tym, następnie

  I agree and then there is another aspect. Zgadzam się, a poza tym, jest jeszcze inny aspekt.

  And then something happened that changed his behaviour. I wtedy stało się coś co odmieniło jego zachowanie.

 • To begin with - na początek

  To begin with, you have to remember that… Po pierwsze/Na początek, trzeba pamiętać, że ...

  To begin with I would like to introduce myself. Na początek chciałbym się przedstawić.

 • What is more - co więcej

  What is more, we have to spend less money on bureaucracy. Ponadto, musimy wydawać mniej pieniędzy na biurokację.

  His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a layman.Jego postawa jest niepoprawna, i co więcej, wydaje się być laikem.

   

  Uzasadnianie:

 • Accordingly - z tego powodu, w związku z tym

  He won the election and accordingly he became a chairman. Wygrał wybory i dlatego stał się prezesem.

  Accordingly, the time limit for the completion of such a simple task should be shorter. Z tego powodu, termin ukończenia takiego prostego zadania powinien być krótszy.

 • As - gdyż

  As you always come too late, I decided not to wait for you. Jako iż ciągle się spóźniasz, postanowiłem nie czekać na ciebie.

 • Because - ponieważ

  That might be a good decision because we need taxes to provide free health care. To być może dobra dezycja, ponieważ potrzebujemy podatków by zapewnić darmową opiekę medyczną.

  I argue with you because you are completely wrong. Kłócę się z tobą, ponieważ jest całkowicie w błędzie.

 • Hence - stąd, w związku z tym, dlatego też

  He had credentials and hence they employed him. Miał kwalifikacje i dlatego go zatrudnili.

  We all know the situation was sensitive, hence the hurry. Wszyscy wiemy, że sytuacja jest delikatna, stąd ten pośpiech.

 • In consequence - w konsekwencji

  This, in consequence, makes them high... without being aware of it. To w konsekwencji powoduje, że są na haju, nie zdając sobie z tego sprawy.

  He did it and in consequence he was on time. Zrobił to i w konsekwencji był na czas.

 • Since - ponieważ

  I decided to write it since I was asked to do so. Zdecydowałem się to napisać, ponieważ poproszono mnie, aby to zrobić

  You can't help her, especially since you lost your strength. Nie możesz jej pomóc, zwłaszcza że nie masz już swojej mocy.

 • Thereby - tym samym

  He broke all the rules and thereby, he was expelled. Złamał wszystkie zasady, tym samym został wydalony.

  The new Institute could coordinate European innovation and technology and thereby generate new added value. Nowy instytut może koordynować europejską innowację i technologie i w ten sposób tworzyć wartość dodaną.

 • Therefore - dlatego (też)

  The claims cannot therefore be accepted. W związku z tym nie można zaakceptować roszczeń.

  Profits, therefore, were down last time. Zyski, zatem, ostatnio spadły.

 • Thus - tak więc

  Thus, the whole project cannot be implemented. Tak więc cały projekt nie może być wykonany.

  Thus, higher revenue through the own contribution would mean lower restructuring aid. Wyższe przychody w ramach wkładu własnego oznaczałyby zatem mniejszą pomoc na restrukturyzację.

  Jak wyrażać opinię po angielsku

  According to (sb) – według (kogoś innego niż ja) – According to the author…
  As far as I am concerned – jeśli o mnie chodzi – As far as I am concerned they can do what they want.
  As far as I know – Z tego, co wiem – As far as I know it works in a different way.
  As for – co do, jeśli chodzi o – As for me, I would have done it.
  From sb’s standpoint – z czyjegoś punktu widzenia – Try to think of it from my standpoint.
  I am convinced that - jestem przekonany, że – I am convinced that it may happen.
  I am of the opinion that – jestem zdania, że – I am of the opinion that it is impossible.
  I am of the view that – uważam, że – I am of the view that it is very probable.
  I assert that – twierdzę/zapewniam, że – I assert that the thesis is to be substantiated.
  I believe (that) – sądzić, uważać, przypuszczać – I believe (that) this conclusion is legitimate.
  I claim (that) – twierdzę/utrzymuję, że – He claims he followed the instructions.
  I consider sb (to be) – uważam kogoś za – I consider the author (to be) a great novelist.
  I guess (that) – zgaduję, że – I guess he wrote it himself.
  I have every reason to believe that – mam wszelkie powody, by sądzić, że –I have every reason to believe that it could not happen for real.
  I hold the view that – reprezentuję pogląd/zdanie, że –I hold the view that it cannot be correct.
  I maintain (that) – upieram się/obstaję przy tym, że – He maintained his innocence.
  I opine (that) – uważam, że – I opine that such a statement is ridiculous.
  I reckon (that) – uważam, że – I reckon these allegations are unjustified.
  I suppose (that) – sądzę, że – I suppose he did not consider the elementary rules.
  I think (that) – uważam, że – I think the authors exaggerate.
  I would say that – powiedziałbym, że – I would say that such a view is unacceptable.
  In my opinion – moim zdaniem – In my opinion, it is not worth its price.
  It seems to me that – wydaje mi się, że – It seems to me that his arguments are difficult to prove.
  Judging from/by – sądząc po – Judging from the facts it is possible.
  To my mind – według mnie – To my mind, it is nonsense.

  Zgadzanie się

  Approve of – aprobować – I approve of his conclusions.
  Be correct – zgadzać się, być prawidłowym – Your thinking is correct.
  Be positive – być przekonanym – He is positive that they did it.
  Confirm – potwierdzać – I confirm his arguments.
  I accept – akceptuję – I accept these arguments.
  I agree – zgadzam się – I agree with you.
  I am in sympathy with sb – popieram kogoś – I am in sympathy with the author.
  I sympathise with – popieram – I sympathise with his opinion.
  Support – popierać – I support the solution he suggested.
  Tally with – zgadzać się z – It tallies with my calculations.

  Nieggadzanie się z rozmówcą

  Disapprove of – nie pochwalać, potępiać – I disapprove of such thinking.
  I differ with sb – nie zgadzam się z kimś – I differ with him on this issue.
  I disagree – nie zgadzam się – I disagree with you.
  I negate – neguję – I negate such thinking.
  I protest against – protestuję przeciwko – I protest against such behaviour.
  Object – sprzeciwiać się – I object to be called in such a way.
  Oppose – sprzeciwiać się – I had to openly oppose him because he was completely wrong.
  Reject – odrzucać, nie akceptować – I reject this ideology.

  Precyzowanie myśli

  I mean (to say) – to znaczy – His approach is inappropriate, I mean (to say) it lacks theoretical basis.
  I will put it this way – ujmę to w ten sposób – I will put it this way, If you want to succeed you have to concentrate on your goals.
  In other words – inaczej mówiąc- In other word, the software is full of bugs.
  Make oneself clear – wyrażać się jasno – I will make myself clear.
  That is to say – to znaczy, czyli – Sociolinguistics, that is to say the study of a language in a society is often underestimated.
  The point is (that) – chodzi o to, że – The point is (that) I just cannot agree.
  What I am getting at is (that) – chodzi mi o to, że – What I am getting at is (that) you are not being realistic.
  What I mean is that – chcę powiedzieć, że – What I mean is that it is not going to be easy.

  Mówienie o różnicach

  Actually – faktycznie, w rzeczywistości – It is a well known fact, actually
  Anyway – w każdym razie, tak czy inaczej – anyway, I think that…
  As a rule – z reguły – As a rule, he is never wrong.
  But – (a) mimo to, (a) jednak – The story is strange but true.
  But then (again) – ale z drugiej strony, ale przecież – But then such methods are practical.
  However – jednak(że) – I usually drink coffee. Today, however, I am having a cup of tea.
  In a way – w pewnym sensie – I know your thinking is not correct, but in a way, I can understand such reasoning.
  In contrast to/with – w odróznieniu od – In contrast to his father he is very famous.
  In fact – faktycznie, de facto – In fact, I am completely against your suggestion.
  In spite of – (po)mimo – In spite of evidence, they did not believe him.
  Nevertheless – pomimo to, niemniej jednak – Nevertheless, it is still valued by scholars.
  Nonetheless - pomimo to, niemniej jednak – Nonetheless, it is important to him.
  Notwithstanding – jednakże, mimo wszystko, mimo to – He is a decent man, notwithstanding I do not like him.
  On the contrary – przeciwnie – He is not tall, on the contrary, he is really short.
  On the one hand – z jednej strony – On the one hand, it is what I need.
  On the other hand – z drugiej strony – On the other hand, it is too complicated.
  Still – jednak – The novel is hard to read; still, it is interesting.
  To a certain extent – do pewnego stopnia – I agree with the author to a certain extent, but…
  Yet – jednak, mimo to – She is not a mathematician and yet her skills are amusing.

  Zakończenie, podsumowanie

  All things considered – w sumie – All things considered, he is a happy man.
  As a conclusion – kończąc – As a conclusion we may quote the poet…
  Finally – wreszcie, w końcu – Finally, I would like to concentrate on the main issue.
  Generally speaking – ogólnie rzecz biorąc – Generally speaking, it is not a problem.
  In conclusion – kończąc – I would like to say in conclusion, that I admire them.
  In short – krótko mówiąć – In short, it was outrageous.
  Lastly – wreszcie, w końcu – …and lastly it is the most popular programme.
  On the whole – ogólnie rzecz biorąc – On the whole, it is a quite good idea.
  To conclude – na zakończenie – To conclude, the translator domesticated the story.
  To recap – podsumowując – To recap, it can be accepted.
  To sum up – podsumowując – To sum up, there are advantages and disadvantages.


 • Comments

  Świetna lista najważniejszych

  Świetna lista najważniejszych wyrażeń do matury z angielskiego. Przynajmniej te się mogą przydać, a nie że mamy jakieś masy fiszek, czy listy najpopularniejszych słówek angielskich, a w nich masa jakiś kompletnie nieprzydatnych wyrażeń, lub co gorsza, słownictwa tak banalnego, że nawet pięciolatek je zna.

  Tu mi się podoba, że jest podział na poszczególne tematyki, to się szczególnie może przydać do matury ustnej z języka angielskiego, gdzie faktycznie są poruszane w trakcie egzaminu różne tematy i warto znać słówka by się wypowiadać fachowo i rzetelnie.

  Mi tu by się jeszcze przydało więcej przykładowych zdań i może jakiś test sprawdzający znajomość tychże słówek