Uzasadnianie

Uzasadnianie:

 • Accordingly - z tego powodu, w związku z tym

  He won the election and accordingly he became a chairman. Wygrał wybory i dlatego stał się prezesem.

  Accordingly, the time limit for the completion of such a simple task should be shorter. Z tego powodu, termin ukończenia takiego prostego zadania powinien być krótszy.

 • As - gdyż

  As you always come too late, I decided not to wait for you. Jako iż ciągle się spóźniasz, postanowiłem nie czekać na ciebie.

 • Because - ponieważ

  That might be a good decision because we need taxes to provide free health care. To być może dobra dezycja, ponieważ potrzebujemy podatków by zapewnić darmową opiekę medyczną.

  I argue with you because you are completely wrong. Kłócę się z tobą, ponieważ jest całkowicie w błędzie.

 • Hence - stąd, w związku z tym, dlatego też

  He had credentials and hence they employed him. Miał kwalifikacje i dlatego go zatrudnili.

  We all know the situation was sensitive, hence the hurry. Wszyscy wiemy, że sytuacja jest delikatna, stąd ten pośpiech.

 • In consequence - w konsekwencji

  This, in consequence, makes them high... without being aware of it. To w konsekwencji powoduje, że są na haju, nie zdając sobie z tego sprawy.

  He did it and in consequence he was on time. Zrobił to i w konsekwencji był na czas.

 • Since - ponieważ

  I decided to write it since I was asked to do so. Zdecydowałem się to napisać, ponieważ poproszono mnie, aby to zrobić

  You can't help her, especially since you lost your strength. Nie możesz jej pomóc, zwłaszcza że nie masz już swojej mocy.

 • Thereby - tym samym

  He broke all the rules and thereby, he was expelled. Złamał wszystkie zasady, tym samym został wydalony.

  The new Institute could coordinate European innovation and technology and thereby generate new added value. Nowy instytut może koordynować europejską innowację i technologie i w ten sposób tworzyć wartość dodaną.

 • Therefore - dlatego (też)

  The claims cannot therefore be accepted. W związku z tym nie można zaakceptować roszczeń.

  Profits, therefore, were down last time. Zyski, zatem, ostatnio spadły.

 • Thus - tak więc

  Thus, the whole project cannot be implemented. Tak więc cały projekt nie może być wykonany.

  Thus, higher revenue through the own contribution would mean lower restructuring aid. Wyższe przychody w ramach wkładu własnego oznaczałyby zatem mniejszą pomoc na restrukturyzację.