Przedstawianie kolejnych argumentów

Przedstawianie argumentów:

 • As for - co do

  As for your husband, I have never trusted him. Co do twojego męża, to nigdy mu nie ufałam.

  As for the presentation, we’ll have to ask Julia to do it for us. Co do prezentacji, musimy poprosić Julię by zrobiła to za nas

 • As regards - co się tyczy

  As regards grants, simplification of the rules is needed. Co się tyczy dotacji, należy uprościć przepisy.

  As regards the war, Tim believed in victory at any price. Jeśli chodzi o wojnę , Tim wierzył w zwycięstwo za wszelką cenę .

 • Besides - zresztą, oprócz tego

  It’s too short and besides I don’t like the author’s style. To jest zbyt krótkie, a poza tym nie podoba mi się styl autora.

  Besides, everyone hates them anyway. Poza tym, wszyscy i tak ich nienawidzą.

  I don't want to go, and besides it's too late. Nie chcę iść, a poza tym jest już za późno.

 • First of all / firstly / secondly - przede wszystkim / po pierwsze / po drugie

  First of all, it’s not true that… Po pierwsze, to nie prawda, że...

  Firstly, I wish to express my satisfaction with this report. Po pierwsze, pragnę wyrazić moje zadowolenie z treści przedstawionego sprawozdania.

  And secondly, there was no press there. A po drugie, tam nie było żadnej prasy.

 • Further - co więcej

  Further, she has to reconsider her claims. Co więcej, powinna rozpatrzyć swoje żądania.

  Further, there is no mechanism to preclude any overcompensation. Ponadto, nie ma mechanizmu wykluczającego nadmierną rekompensatę.

 • Furthermore - ponadto

  Furthermore, I neglect such a view. Ponadto, nie zgadzam się z taką opinią.

  Furthermore, I still don't think this a huge cultural difference. Ponadto, nadal nie sądzę, że to ogromna różnica kulturowa.

  Furthermore, we are about to have a debate on the new tax. Co więcej, właśnie mamy mieć debatę w sprawie nowego podatku.

 • Moreover - ponadto

  Moreover, the smell in this town drives me insane. Co więcej, zapach w tym mieście doprowadza mnie do szaleństwa.

  The idea is not reasonable and moreover it’s unreal. Pomysł nie jest rozsądny, a ponadto nie jest realny

 • Then - poza tym, następnie

  I agree and then there is another aspect. Zgadzam się, a poza tym, jest jeszcze inny aspekt.

  And then something happened that changed his behaviour. I wtedy stało się coś co odmieniło jego zachowanie.

 • To begin with - na początek

  To begin with, you have to remember that… Po pierwsze/Na początek, trzeba pamiętać, że ...

  To begin with I would like to introduce myself. Na początek chciałbym się przedstawić.

 • What is more - co więcej

  What is more, we have to spend less money on bureaucracy. Ponadto, musimy wydawać mniej pieniędzy na biurokację.

  His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a layman.Jego postawa jest niepoprawna, i co więcej, wydaje się być laikem.