Słownictwo matematyczne - Math Vocabulary

Podstawowe działania matematyczne po angielsku

+ - plus - dodać
adding - dodawanie
add - dodawać

1 + 2 = 3
One plus two equals three

 

- - minus / take away odjąć
substraction - odejmowanie
subtract - odejmować

 

9 - 2
Nine minus two equals seven
Nine take away two equals seven

symbole matematyczne po angielsku

 

x, * - times / multiplied by razy
multiplication - mnożenie
multiply - mnożyć

2 x 5, 2 * 5
Two times five equals ten
Two multiply by five equals ten

 

= - equals równa się

Jak już zauważyliście z powyższym przykładów, "równa się" po angielsku to "equals"

5 + 1 = 6
Five plus one equals six.

 

< - is less than mniejsze niż

3 < 4
Three is less than four.

 

> - is greater than większe niż

2 > 1
Two is greater than one.

 

- is less than or equal to mniejsze równe

3 + 3 ≤ 6
Three plus three is less than or equal to six.

 

- is more than or equal to większe równe

3 + 9 ≥ 11
Three plus nine is equal to or greater than eleven.

 

- is not equal to różne od

8 ≠ 9
Eight is not equal to nine.

 

/ , ÷ - divided by podzielić przez
division - dzielenie
divide - dzielić

10 / 5 = 2, 10 ÷ 5 = 2
ten divided by five equals two

 

Ułamki po angielsku

1/2 - one half jedna druga , pół

1 1/2
One and one half

 

1/3 - one third jedna trzecia

3 1/3
Three and one third

 

1/4 - one quarter jedna czwarta

2 1/4
Two and one quarter

 

5/9, 2/3, 5/6 - five ninths, two thirds, five sixths

4 2/3
Four and two thirds

 

procenty po angielsku

% - percent procent

98%
Ninety eight percent

 

Dodatkowe informacje na temat czytania liczb, zapisywania dat, ułamków po angielsku:
liczby po angielsku
geometria po angielsku