The nervous system

The nervous system is the system of communication between the parts of the body. It can be divided into the central nervous system and the autonomical nervous system.

Układ nerwowy jest systemem komunikacji pomiędzy częściami ciała. Podzielić go można na: centralny układ nerwowy oraz układ autonomiczny.

Brain - mózg
medulla - rdzeń
pons temporal
lobe - płat skroniowy
lateral lobe - płat boczny
frontal lobe - płat czołowy
central fissure - /szczelina, przestrzeń
longitudinal fissure - /
cerebrum - mózg /anat/
occipital lobe - płat potyliczny
cerebellum - móżdżek /anat/
Nerve cell - komórka nerwowa
axon - akson
cell - komórka
body - ciało
dendrites - dendryty

detailed: - szczegółowo
neurilemma - neurolema
myelin - mielina

jezykangielski.org