The natural environment - środowisko naturalne

UWAGA. Ten blok leksykalny podzielony został na 3 powiązane ze sobą części. Po zapoznaniu się z listą wyrazów (część 1. THE ENVIRONMENT (słownictwo) wykonujemy, korzystając z wyrazów zawartych na liście, ćwiczenie zatutułowane TEST (część 2). Następnie przechodzimy do części 3: TIME TO TALK! Polega ona na przygotowaniu własnej wypowiedzi poprzez próbę odpowiedzi na zadane pytania.

 

1. THE ENVIRONMENT (słownictwo)


Fiszki: The natural environment - środowisko naturalne


alto
tall
 
 
1/44
English Polski
environment protection/conservation ochrona środowiska
environmentally friendly przyjazny dla środowiska, ekologiczny
to protect/to conserve the environment chronić, ochraniać środowisko
rubbish/litter/refuse śmiecie, odpadki
a rubbish dump/tip wysypisko śmieci
to dump/to tip rubbish wyrzucać śmieci (=to dispose of)
a landfill (site) wysypisko śmieci
industrial/nuclear waste odpady przemysłowe/nuklearne
household waste śmiecie z gospodarstw domowych
to dispose of waste usuwać odpady (=to get rid of)
waste disposal usuwanie odpadów
to sort out rubbish segregować śmieci
to recycle regenerować (surowce);
recycled products produkty otrzymane w wyniku wtórnego przetworzenia
a recycling centre metalowe pojemniki do segregowania śmieci
to contaminate zanieczyszczać, skażać;
contaminated water / air etc. skażona woda/powietrze itd.
to pollute zanieczyszczać; pollution – zanieczyszczenie, zanieczyszczanie
rapidly growing pollution of industrial areas gwałtownie rosnące zanieczyszczenie obszarów przemysłowych
a rapid rise/increase in the number of cars on the roads gwałtowny wzrost liczby samochodów na drogach
the number of cars on the roads is rising/increasing considerably liczba aut na drogach znacznie wzrasta
traffic congestion zatory na drogach (=traffic jams)
to produce (exhaust) fumes wytwarzać spaliny (z ruch wydechowych samochodów)
urban sprawl rozrastanie się miasta w sposób nadmierny i/lub niekontrolowany
to release sewage into rivers wypuszczać ścieki do rzek
a sewage treatment plant oczyszczalnia ścieków
fossil fuels paliwa kopalne (coal, oil, gas)
natural resources are running out zasoby naturalne się wyczerpują
alternative sources of energy alternatywne źródła energii (also: alternative resources)
renewable energy energia odnawialna, pochodząca za źródeł naturalnych (wind, water, sunlight)
solar power/wind power/hydroelectric power energia słoneczna/wiatrowa/wodna
a wind farm elektrownia wiatrowa;
to set up wind farms budować elektrownie wiatrowe
rainforest las deszczowy (tropikalny);
deforestation wycinanie lasu (=destruction of the rainforest)
acid rain kwaśny deszcz
the greenhouse effect efekt cieplarniany;
global warming globalne ocieplenie
greenhouse gases: carbon dioxide dwutlenek węgla;
methane metan
nitrous oxide tlenek azotu
to cause a gradual rise in the temperature of the Earth’s atmosphere powodować stopniowy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej
CFC chlorofluorokarbon
to cause damage to the ozone layer uszkadzać warstwę ozonową
to reduce the use of aerosols ograniczyć używanie aerozoli
endangered species zagrożone gatunki (zwierząt, roślin)
extinct (species) wymarły (gatunek biologiczny)
threatened with extinction zagrożony wyginięciem
habitat naturalne środowisko (w którym żyje dany gatunek zwierzęcia lub rośliny)
a wildlife sanctuary rezerwat przyrody (=nature reserve)
to preserve (protect) wildlife ochraniać przyrodę
to affect sth. mieć wpływ na coś;
affected dotknięty (czymś), znajdujący się pod oddziaływaniem (czegoś)
to have a harmful influence/effect on wywierać szkodliwy wpływ na
to upset ecological balance zaburzać równowagę ekologiczną
steps must be taken to prevent environmental doom należy podjąć kroki, aby uniknąć zagłady środowiska
possible solutions to the problem might lie in możliwe rozwiązania tego problemu mogą polegać na
enforcing the law egzekwowanie prawa, domaganie się przestrzegania prawa
increasing environmental awareness uświadamnianie (problemów, zagrożeń itd.) środowiska
introducing stricter laws and harsher punishments wprowadzanie surowszych przepisów i ostrzejszych kar
reducing the emissions of gases into the atmosphere zmiejszenie ilości gazów wypuszczanych do atmosfery
increasing the number of car-free zones in centres of towns tworzenie stref wolnych of ruchu w centrach miast
using bicycles instead of cars korzystanie z rowerów zamiast z zamochodów
harnassing alternative sources of energy wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
 

2. TEST

In each of the following gaps write one word. The number of dashes corresponds to the number of letters in the word. Do not change any of the letters that have been given.

 

 1. We aim to increase the public awareness of the need for c _ _ _ _ _ _ _ t _ _ _ of the environment.
 2. On Wednesday we are going to clear the beach of l _ _ _ _ r .
 3. They d _ _ p _ _ a load of rubbish in the river.
 4. We live in a street off Soho Road and there’s _ _ _ _ _ sh tipped everywhere.
 5. The cost of tipping rubbish in l _ _ d _ _ _ _ s is enormous.
 6. … the problem of safe d _ _ _ _ _ _ l of radioactive waste from power stations.
 7. Tthe cost of disposing of refuse in landfill s _ _ _ s is enormous.
 8. When will the Parliament pass a law that will regulate the d _ _ _ _ _ _ _ of w _ _ _ _ ?
 9. These chemicals c _ _ t _ _ _ _ _ _ _ water and poison animals.
 10. Many had died from _ _ n _ _ _ _ _ _ _ d water.
 11. Heavy industry p _ _ _ _ _ _ _ our rivers with noxious chemicals.
 12. The level of pollution in the river is r _ s _ _ _ g considerably.
 13. All glass bottles which can’t be refilled can be r _ _ _ _ _ _ _ .
 14. Recycling also helps control environmental pollution by reducing the need for waste d _ _ _ s .
 15. Will there be any changes in the climate due to pollution of the atmosphere by i _ _ _ _ _ _ _ _ l waste?
 16. It is estimated that by 2050 the number of cars on Polish roads will have i _ _ _ _ _ s _ _ by 50 %.
 17. The problems of traffic c _ _ g _ _ _ _ _ _ will not disappear in a hurry.
 18. The whole urban s _ _ _ _ _ of Ankara contains over 2.6 m people.
 19. A number of beaches in the region have been polluted by s _ _ _ g _ pumped into the Irish Sea.
 20. The government has made it a priority to increase the t _ _ _ _ m _ _ t of sewage.
 21. F _ _ _ _ _ fuel is fuel such as coal, or oil that is formed from the decayed remains of plants or animals.
 22. A country’s r _ s _ _ _ _ _ _ are the things that it has and can use to increase its wealth.
 23. Solar power is obtained from the sun’s light and h _ _ _ .
 24. The greenhouse effect is the problem caused by increased quantities of gases such as c _ _ _ _ _ d _ _ _ _ _ _ in the air. These gases trap the heat from the sun, and cause a g _ _ _ _ _ _ rise in the temperature of the Earth’s atmosphere.
 25. Acid rain is rain polluted by acid that has been r _ _ _ _ s _d into the atmosphere from factories and other industrial processes.
 26. There is worldwide concern about the destruction of the Amazon r _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
 27. The ozone layer is the part of the Earth’ s atmosphere that has the most ozone in it. The ozone layer protects living things from the h _ _ _ _ _ _ radiation of the sun.
 28. 400, 000 square kilometers of the Amazon basis have already been d _ _ _ _ _ _ ted.
 29. CFCs are gases that are used in things such as aerosols and refrigerators and can cause d _ _ _ _ _ to the ozone layer.
 30. Acid rain forms when gases produced by burning coal and oil are d _ _ s _ _ _ _ _ in the atmosphere.
 31. The h _ _ _ _ _ _ of an animal or plant is the natural environment in which it normally lives or grows.
 32. Pandas are an e _ _ _ _ g _ _ _ _ species.
 33. Many species have been shot to the verge of _ x _ _ _ _ _ _ _ n .
 34. It is 250 years since the wolf became e _ _ _ _ _ _ in Britain
 35. A place where animals or birds are protected and allowed to live freely is called a s _ _ _ _ _ _ r _ .
 36. Radical steps must be taken to p _ _ _ _ _ t environmental doom.


3. TIME TO TALK!


1. Explain how these problems affect our lives: lack of resources and energy crisis, greenhouse effect, deforestation, endangered species, overpopulation.
How is energy produced?
What sources of energy other than fossil fuels can be used?
What parts of the environment are being polluted?
What is global warming caused by?
Why do species of plants and animals die out? Who is responsible for this? etc.
2. What can be done to prevent our environment from complete devastation?

 

naturalne srodowisko slownictwo angielskie