The media

Słownictwo tematyczne - media

 

 

Fiszki: The media

alto
tall

 
 
1/44
English Polski
obituary nekrolog
classified ads drobne ogłoszenia
supplements dodatki
feature artykuł
agony rubryki kolumn osobistych
agony aunt redaktorka porad osobistych
pamphlet broszurka
leaflet ulotka
prospectus prospekt
brochure broszurka
flyer ulotka
booklet broszurka
manual instrukcja obsługi
spine grzbiet
jacket okładka
foreword słowo wstępne
subscription prenumerata
binder segregator
issue numer np gazety
quarterly kwartalnik
ghost writer osoba pisząca za kogoś
desktop publishing mała poligrafia
facsimile faksymile
to list przedstawić w punktach
to expose ujawnić
to draw attention przyciągnąć uwagę
to give sb the lowdown on zdawać komuś relację na temat
to pack with napakować czymś
small print mały druk
instant messaging komunikator internetowy
chat-rooms kanały dyskusyjne
newsgroups grupy dyskusyjne
e-commerce handel elektroniczny
attachments załączniki
browsing przeglądanie
surfing the web serfowanie po internecie
graphics images ikony gadżety
ISP-internet service provider dostawca usług internetowych
downloading pobieranie danych ściąganie
uploading przesyłanie
spam reklama rozsyłana pocztą
cookies ciastak
offensive material obraźliwy materiał
to bookmark dodawać do ulubionych
to subscribe zapisywać się
to screen out zabezpieczać
server serwer
to be down zepsuć się
to hack into włamywać się( np do systemu)
anti-virus software program anty wirusowy
to bounce ( np: do nadawcy)
garbled przekręcony
e-signature podpis elektroniczny
e-learning nauka za pomocą internetu
e-enabled udostępniony( np: materiał)
the doctom economy firmy internetowe
to delete wymazywać
to undelete nie wymazywać pozostawiać
to download pobierać( np: dane)
to upload przesyłać( np:dane)
to inbox wkładać do skrzynki nadawczej
to outbox wkładać do skrzynki odbiorczej
to update zmodernizować
to offline odłączyć się od internetu
innovative innowacyjny
unsurpassed niedościgniony
to leave other cars standing pozostawiać wszystkie samochody w tyle
to put/leave other candidates in the shade pozostawiać innych kandydatów w cieniu
rock-bottom najniższa(np:cena)
to slash obniżać (np:cenę)
bargins galore produkty na sprzedaż po obniżonej cenie
to pamper yourself rozpieszczać się
to indulge yourself dogadzać sobie
sumptuous wspaniały
in the lap of luxury w wielkim luksusie
opulent wykwintny
scientifically designed naukowo zaprojektowany
proven udowodniony
state-of-the art najnowocześniejsza(technologia)
to stand out in the crowd wyróżniać się z tłumu
tantalisingly kusząco
alluring atrakcyjny
fetching atrakcyjny
flyer ulotka
billboard bilbord
trailer zwiastun
sky-writing napisy na niebie
sanwitch board podwójna tablica
to plug ogłaszać ( advertise)
logo logo
banner nagłówek
carrier bag reklamówka
alliteration aliteracja
pressure groups grupy nacisku
to air sb's view wyrażać swoją opinię
to seek publicity szukać rozgłosu
to issue a statement/press release wydawać oświadczenie dla prasy
press conference konferencja prasowa
sound bite fragment wywiadu
silly season sezon ogórkowy
to tap useful sources zasięgnąć użytecznych źródeł
monitoring kontrola
column inches jednostki wysokości kolumn
to put one's own gloss/spin on a story zaprezentować własną historię
muck-racking pogoń za sensacją
rag gazeta szmatławiec
gutter press prasa brukowa
glossy magazyn błyszczący
copy kopia
deadline ostateczny termin
to go to press iść do druku
stop press z ostatnie chwili
hot off the press dopiero co wydrukowane
exclusive reportaż
scoop bomba(o materiale prasowym)
to hit the headlines trafić na pierwszą stronę
story breaks wychodzić na światło dzienne
to receive a lot of coverage otrzymać sporo komentarzy
libel/defamation zniesławienie
character osoba publiczna
back copies zapasowe kopie
cuttings wycinki

Opracował mgr Adam Cendrowski