Pronouns

Zaimki

Pronouns, czyli zaimki zastępują rzeczowniki. Występują w języku angielskim w 5 formach:

a)personal pronouns - zaimki osobowe
b)possesive adjectives - przymiotniki dzierżawcze
c)possesve pronouns - zaimki dzierżawcze
d)objective pronouns - zaimki osobowe w przypadku dopełniacza
e)reflexive pronouns - zaimki zwrotne

Personal pronouns

Są to zaimki występujące w funkcji podmiotu w zdaniu.

I - ja
You - ty
He - on
She - ona
It - on, ona *
We - my
You - wy
They - oni

* jest to zaimek bezosobowy, odnoszący się do przedmiotów, roślin, zwierząt( np. This is a dog. It is black.)

Przykłady:

He is tall - On jest wysoki
They are at home - Oni sa w domu
He has got a car - On ma samochód.

possesive adjectives

Ta forma zaimka informuje nas, iż coś do kogoś należy.

I - my - mój
You - your - twój
He - his - jego
She - her - jej
It - its - jego, jej
We - our - nasz
You - your - wasz
They - their - ich

Przykłady:

This is my dog. - To jest mój pies.
Her uncle is a doctor. - Jej wujek jest lekarzem.
Your friend has long hair - Twoja koleżanka ma długie włosy.

Jak można zauważyć w przykładach ta forma zaimka występuje zawsze przed rzeczownikiem, nigdy samodzielnie.

Possessive pronouns

Ta forma zaimka również informuje nas, iż coś do kogoś należy. Różnica polega na tym, iż te zaimki występują zawsze samodzielnie, zamiast rzeczownika

I - mine
You - yours
He - his
She - hers
It - its
We - ours
You - yours
They - theirs

Przykłady:

This book is hers. - Ta książka jest jej.
The green umbrella is ours - Ta zielona parasolka jest nasza.

UWAGA!!!!
my friend - a friend of mine
your bike - This bike is yours

Objective pronouns

Jak sama nazwa wskazuje używamy ich w formie dopełnienia. Tłumaczeń na język polski jest dużo:

I - me -- mi, mnie
You - you -- tobie, ciebie
He - him -- jemu, jego, niego
She - Her -- jej, ją nią
It - its -- jej, ją nią, jemu, jego, niego
We - us -- nam, nami,
You - you -- wam, wami, was
They - them -- im, nich

Przykłady:

Could you help her? ? Czy możesz jej pomóc?
Please tell them to call me - Powiedz im, żeby do mnie zadzwonili.

Reflexive pronouns

Zaimki te wskazują, że ktoś wykonuje czynność sam na sobie, lub wykonał czynność samodzielnie Wszystkie je tłumaczymy jako się, sobie, mimo iż w języku angielskim dla każdego zaimka występuje inna forma. Zależy ona od podmiotu zdania.

I - myself
You - yourself*
He - himself
She - herself
It - itself
We - ourselves
You - yourselves*
They - themselves

*Jest to jedyny przypadek gdzie zaimek you (ty, wy) ma inna formę!!!

W języku angielskim z takimi czasownikami jak wash, shave, dress i hide nie trzeba stosować zaimków zwrotnych.

Przykłady:

I cut myself - Przecięłam się.
He shaved himself - Ogolił się
Take care of yourself - Uważaj na siebie
We prepared the dinner ourselves - Sami przygotowaliśmy obiad