Angielski dla wojskowych cz. IV

 • cabin kabina
 • calibre cal kaliber
 • call roll call, to call for support apel, żądanie wsparcia
 • camouflage net, to camouflage siatka maskująca, maskować
 • camp to camp, camp area obozować, rejon obozu
 • cannon działo
 • canteen menażka
 • captain kapitan
 • capture to capture zdobyć
 • card identity card dokument identyfikacyjny, przepustka
 • career kariera, przebieg służby
 • carrier samolot transportowy
 • carry to carry out a task realizować zadanie
 • case map case mapnik
 • casualty straty osobowe, chory, ranny lub zabity żołnierz
 • centigrade stopni w skali
 • centre centrum
 • certain pewny, określony, przekonany
 • certainly na pewno, bezwarunkowo
 • challenge wezwanie
 • characteristics rys charakterystyczny, dane
 • charge explosive charge, in charge of ładunek wybuchowy, pełniący obowiązki
 • chart mapa, karta
 • chemical weapon broń chemiczna
 • chinagraph pencil flamaster
 • chopper śmigłowiec pot.
 • CinC commander-in-chief naczelny dowódca
 • civilian cywil
 • civilian clothes ubranie cywilne
 • classified material materiały niejawne
 • classified signal / message wiadomość niejawna
 • clear czysty, sprawdzony
 • clear to clear czyścić, sprawdzić
 • close zewrzeć się
 • close support wsparcie bezpośrednie
 • code kod, szyfr
 • CO commanding officer dowódca
 • combat jacket kurtka polowa
 • combat kit zasobnik
 • combat rations suche racje żywnościowe
 • combat trousers spodnie polowe
 • combat supplies zaopatrzenie w środki walki
 • command, in command dowodzić, pełniący obowiązki
 • command post stanowisko dowodzenia
 • commander dowódca
 • communicate informować, komunikować
 • communications centre COMMCEN centrum łączności
 • commissioned ranks to be commissioned oficerowie, być mianowany na stopień oficerski
 • communications (comms) łączność
 • company kompania
 • compass busola, kompas
 • competition zawody współzawodnictwo
 • compulsory obowiązkowy
 • comrade towarzysz broni
 • concealed obstacles przeszkody ukryte
 • concealment ukrycie
 • confident przekonany, pewny siebie
 • consist of złożonym z, składać się z
 • conventional submarine okręt podwodny o konwencjonalnym napędzie
 • corporal kapral
 • corpsman sanitariusz
 • course kurs
 • court martial sąd wojenny
 • cover pokonywać teren
 • cover covering fire ogień osłaniający
 • coy company kompania
 • CQB close quarter battle walka wręcz
 • crawl to crawl czołgać się
 • crew (of a vehicle) załoga
 • cross to cross (river) przekroczyć
 • cross country capability możliwości pokonywania terenu
 • crossfire ogień krzyżowy
 • cruise missile samo-sterujący pocisk rakietowy
 • cruiser krążownik
 • CSM Company Sergeant Major szef kompanii
 • cupola wieżyczka dowódcy
 • cutters wire cutters nożyce do cięcia drutu kolczastego
 • cutting rów