a piece of cake

a piece of cake

Wyjaśnienie: 

A job, task or other activity that is pleasant, easy or simple.

Tłumaczenie: 

bułka z masłem, pestka, małe piwo (coś banalnego i prostego)

Przykładowe użycie: 

It's a piece of cake for me!
Dla mnie to bułka z masłem!

And I don't mean the whole economy, because to grow an economy of India to the size of U.K. -- that's a piece of cake, with one billion people.
I nie mam tu na myśli całej gospodarki, ponieważ osiągnąć wzrost gospodarczy Indii do poziomu Wielkiej Brytanii, to bułka z masłem, z miliardem ludzi.

Sure, no problem. It'll be a piece of cake.
Pewnie, żaden problem. To łatwizna

The exam was a piece of cake.
Ten egzamin to była bułka z masłem

Idiomy o podobnym znaczeniu do A PIECE OF CAKE

easy peasy
duck soup
easy as falling off a log
easy as rolling off a log
easy as (apple) pie