make a mountain out of a molehill

make a mountain out of a molehill


Wyjaśnienie: 

to exaggerate the importance of something

Tłumaczenie: 

robić z igły widy

Przykładowe użycie: 

Come on guys, don't make a mountain out of a molehill. Dajcie spokój, nie róbcie z igły widły.

It's not that important. My wife is always making mountains out of molehills. To nie jest takie ważne. Moja żona zawsze robi z igły widły.

You're making a mountain out of a molehill. You wrote one bad essay - it doesn't mean you're going to fail your exam. Robisz z igły widły. Napisałeś jeden zły esej - to nie znaczy że nie zdasz egzaminu.

make a mountain out of a molehill tłumaczenie idiomu