cool as a cucumber

be as cool as a cucumber


Wyjaśnienie: 

to be very calm, someone who is not affected by pressure

Tłumaczenie: 

być opanowanym, zachowywać stoicki spokój

Przykładowe użycie: 

Robert felt nervous, but he acted as cool as a cucumber. Robert był zdenerwowany, ale zachował stoicki spokój.

I tried to keep cool as a cucumber throughout the interview with the journalist. Starałem się zachować stoicki spokój podczas wywiadu z dziennikarzem.

She ​walked in as cool as a ​cucumber, as if nothing had ​happened. Weszła opanowana, jak gdyby nigdy nic się nie stało.

I was nervous about the exam while my best mate Tim was as cool as a cucumber. Denerwowałem się tym egzaminem, za to mój najlepszy kumpel Tim był zupełnie opanowany.

idiom as cool as cucumber znaczenie