hit it big

hit it big

Wyjaśnienie: 

to have great success

Tłumaczenie: 

dojść na sam szczyt (np. popularności)

Przykładowe użycie: 

My parents earned a respectable living in the '90s selling printers, but they really hit it big when they got into selling smartphones.
Moi rodzice zarobili na godziwe życie w latach '90 sprzedając drukarki, ale tak naprawdę doszli na szczyt, gdy przerzucili się na sprzedaż smartfonów

The more posts you write on your blog, the more chances you have of hitting it big with one.
Im więcej artykułów napiszesz na swoim blogu, tym większa szansa, jeden z nich będzie sukcesem.

Podobny idiom

hit the mark - osiągnąć sukces, trafiać w sedno