have a shot at something

have a shot at something


Wyjaśnienie: 

to try to do something, often for the first time

Tłumaczenie: 

próbować coś zrobić

Przykładowe użycie: 

He's proven himself to be a talented actor and now he's having a shot at directing his first play. Okazał się być utalentowanym aktorem, a teraz ma szansę na reżyseroanie swojej pierwszej sztuki.

C'mon, you can do it! Have a shot at it. Dalej, możesz to zrobić! Spróbuj!

have a shot at something = take a shot at something