Tłumaczenia audiowizualne - studia podyplomowe

Słuchacze poznają podstawowe pojęcia dotyczące tłumaczenia oraz techniki przekładu tekstów pisanych. Poznają specyfikę przekładu audiowizualnego jako formy pośredniej między tłumaczeniem tekstu pisanego a tłumaczeniem języka mówionego.

Atuty kierunku:
• duży nacisk kładziony jest na wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności tłumaczenia audiowizualnego,
• warsztaty z przekładu audiowizualnego prowadzone przez wybitnych tłumaczy-praktyków, o długoletnim stażu pracy i olbrzymim dorobku autorskim.

Cel edukacji:
• zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy tłumacza audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń filmów i programów telewizyjnych oraz scenariuszy filmowych,
• zdobycie wiedzy na temat technicznych aspektów przekładu audiowizualnego i jego uwarunkowań prawnych.

Profil słuchacza:
Naukę na studiach z przekładu audiowizualnego mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością języka angielskiego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena wiedzy i motywacji na podstawie kwestionariusza motywacyjno-kompetencyjnego.

Punkt rekrutacyjny znajduje się w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie ul. św. Filipa 25, pokój F6.
Kontakt:
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe/tlumaczenie_audiowizualne/czytaj.html