Sprawdzenie tłumaczenia

Witam. Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności przetłumaczenia poniższego tekstu

Rozdrabnianie ziarna jest bardzo ważnym procesem w przetwórstwie pasz. Istotną rzeczą jest by proces ten był jak najbardziej wydajny, nie powodował nadmiernego zużycia energii, a także by uzyskane cząstki miały odpowiednią wielkość. Praca prezentuje podział maszyn rozdrabniających ziarno zbóż w zależności od parametrów pracy. Została przedstawiona budowa i zasada działania urządzeń rozdrabniających. Przedstawiono również ofertę i charakterystykę techniczną urządzeń rozdrabniających krajowych i zagranicznych wytwórców.
Producenci rzadko udzielają informacji na temat wydajność i zapotrzebowania mocy dla urządzeń rozdrabniających ziarno kukurydzy. W pracy przeprowadzono badania na gniotowniku w celu pozyskania brakujących informacji. Próby przeprowadzono dla różnych parametrów pracy urządzenia. Uzyskane wyniki wskazują, iż wydajność pracy urządzenia wzrasta wraz z wielkością szczeliny roboczej i prędkością walców, co nie pokrywa się z zapotrzebowaniem mocy jakie ma w tym czasie gniotownik. Na stosunkowo niskie wydajności maszyny wpływa dodatkowo gładka powierzchnia walców oraz niski współczynnik tarcia wilgotnego ziarna kukurydzy.

Grinding grain is very important process in the feed production. Significant thing is to make the process was the most efficient, and didn’t cause excessive energy consumption and also then particles had an appropriate size. Research work presents division of machines for grinding grain cereals depending on operating parameters. It was presented the construction and principle of operation devices for grinding. Is also presented offer and technical characteristics devices for grinding domestic and foreign manufacturers.
Producers rarely provide information about efficiency and power demand for devices for grinding grain of corn. In research work conducted was research in order to obtain the missing information. Trials were carried for the various parameters word device. The results obtained show that the efficiency of the machine increases with the size working gap and roller speed, which does not coincide with power demand at the same time roll crusher. At the relatively low efficiences of the machine also were influenced smooth surface roller and a low coefficient of friction wet grain maize.