Take vs. get - popularne kolokacje w angielskim

Wyrażenia z take i get - kolokacje

Lista wyrażeń, przy których używa się czasownika take bądź get wraz z tłumaczeniem

wyrażenia z take i get

EXPRESSIONS WITH TAKE - wyrażenia z take

 • take a break - zrobić sobie przerwę
 • take a chance - zaryzykować, podjąć ryzyko
 • take a deep breath - wziąć głęboki oddech (aby się uspokoić i dodać sobie odwagi, najczęściej zanim zrobimy coś niebezpiecznego lub stresującego)
 • take a look - spojrzeć, rzucić okiem
 • take a nap -zdrzemnąć się, zrobić sobie drzemkę
 • take a picture, take a photograph - robić zdjęcie
 • Could you take a picture for us? - Czy mógłbyś zrobić nam zdjęcie?

 • take a rest / a break - odpocząć
 • take a risk - to do something although you know that something unpleasant or dangerous could happen - podjąć ryzyko
 • take a seat - zająć miejsce, usiąść
 • take a step - zrobić krok
 • take a taxi / bus / plane - wziąć taksówkę, itd
 • take a while - zająć chwilę
 • take action - podejmować działanie
 • take advantage of somebody - wykorzystywać kogoś
 • take advantage of something - skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
 • take somebody's advice - (follow somebody's advice) - posłuchać czyjejś rady
 • take care! - Trzymaj się!, Uważaj na siebie!
 • take charge - przejmować kontrolę
 • take an exam - pisać egzamin
 • take five - wziąć pięć minut przerwy
 • take it - znosić, cierpieć, wytrzymać
 • take it easy, take things easy - odprężyć się, zrelaksować się
 • take it for granted - to believe that sth is true without checking or thinking about it. - traktować jak coś oczywistego; brać coś za rzecz naturalną, oczywistą, nie doceniając jej
 • take off (plane) - when the aircraft leaves the ground and starts to fly.
 • take part (in an event) - brać udział (w wydarzeniu)
 • take place - mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się
 • take responsibility for something - brać na siebie odpowiedzialność za coś, brać odpowiedzialność za coś
 • take somebody for a drive -wziąć kogoś na przejażdżkę
 • take something too far - posuwać się za daleko
 • take steps - podjąć kroki, podjąć środki
 • take the lead - przejąć inicjatywę
 • take the temperature - take measurement of how hot is your body.
 • take the time to - znaleźć czas, żeby
 • take your time - nie spieszyć się

EXPRESSIONS WITH GET - wyrażenia z get

 • get better - poczuć się lepiej
 • I hope your mom will get better soon - Mam nadzieję, że wkrótce twoja mama poczuje się lepiej.

 • get a good mark
 • get the wrong idea - mieć mylne wrażenie
 • get / Be / Keep in touch with = in communication with someone by going to see them, speaking to them or writing to them
 • get a haircut
 • get a shock = get a big, unpleasant surprise
 • get an idea
 • get angry
 • get cancer / flu
 • get ill / well / wet
 • get into trouble (run into trouble) - wpaść w tarapaty
 • get lost - zgubić się ale get lost! - spadaj! odczep się!
 • get married / killed / divorced
 • get off (a bus / train) = leave a bus, a train
 • get on (a bus / a train) = go onto a bus, train
 • get on well with somebody - być w dobrych stosunkach z kimś
 • He doesn't get on well with his brother. - On nie jest w dobrych stosunkach ze swoim bratem.

 • get ready
 • get rid of something throw something away or give something to someone because you do not want it
 • get something back if you get something back, something that you had before is given to you
 • get something wrong produce an answer or result that is not correct
 • get to a place arrive at a place
 • get to the bottom of something discover the truth about a situation
 • get upset sad, worried or angry about something

 

Zobacz również

Kolokacje w angielskim