The Tale of Peter Rabbit

Popularna bajka dla dzieci o króliku Piotrze [Peter the Rabbit] z ilustracjami oraz tłumaczeniem, znajdującym się przy każdym paragrafie.

Once upon a time there were four little Rabbits, and their names were— Flopsy, Mopsy, Cotton-tail, and Peter.

Dawno temu były cztery małe króliczki, a ich imiona to: Flopsy, Mopsy, Cotton-tail i Peter.

Rabbit family home

They lived with their Mother in a sand-bank, underneath the root of a very big fir-tree.

Mieszkali ze swoją matką w piaskownicy, pod korzeniem bardzo dużego drzewa jodłowego.

Mother gives a warning

'Now my dears,' said old Mrs. Rabbit one morning, 'you may go into
the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden:
your Father had an accident there; he was put in a pie by Mrs. McGregor.'

"Teraz, moi drodzy", powiedziała kiedyś rano stara pani Królik, " możecie iść na pole ale nie wchodźcie do ogrodu pana McGregora: wasz ojciec miał tam wypadek; pani McGregor upiekł go w cieście.

Be good little bunnies

'Now run along, and don't get into mischief. I am going out.'

A teraz biegnijcie i nie wpadnijcie w kłopoty. Wychodzę.

Mrs. Rabbit goes shopping

Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella, and went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and five currant buns.

Potem stara pani Królik wzięła koszyk i parasol i poszła przez las do piekarni. Kupiła bochenek razowego chleba i pięć bułeczek porzeczkowych.

Bunnies picking berries

Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries:


Flopsy, Mopsy i Cotton-tail, które były dobrymi małymi króliczkami, poszły ścieżką, aby zebrać jeżyny:

Bad boy Peter

But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden, and squeezed under the gate!

Ale Piotr, który był bardzo niegrzeczny, od razu pobiegł do ogrodu pana McGregora i przecisnął się pod bramą!

Peter pigs out

First he ate some lettuces and some French beans; and then he ate some radishes;

Najpierw zjadł trochę sałaty i trochę fasoli; a potem zjadł kilka rzodkiewek;

Peter ate too much

And then, feeling rather sick, he went to look for some parsley.

A potem, czując się raczej niedobrze, poszedł poszukać trochę pietruszki.

Peter is discovered

But round the end of a cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGregor!

Ale przy końcu grządki z ogórkami, kogoż to spotkał, jak nie pana McGregora!

McGregor chases Peter

Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, 'Stop thief!'

Pan McGregor klęczał i sadził młode kapusty, ale zerwał się i pobiegł za Peterem, machając grabiami i wołając: „Zatrzymać złodzieja!”.

Peter loses his shoes

Peter was most dreadfully frightened; he rushed all over the garden, for he had forgotten the way back to the gate.

Peter był strasznie przerażony; pędził po całym ogrodzie, gdyż zapomniał drogę powrotną do bramy.

He lost one of his shoes among the cabbages, and the other shoe amongst the potatoes.

Stracił jeden z butów wśród kapusty, a drugi wśród ziemniaków.

Peter is caught in a net

After losing them, he ran on four legs and went faster, so that I think he might have got away altogether if he had not unfortunately run into a gooseberry net, and got caught by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass buttons, quite new.


Po ich zgubieniu pobiegł na czterech łapach i przyspieszył, więc myślę, że mógłby uciec, gdyby nie natknął się niestety na siatkę agrestową i zachaczył się o duże guziki marynarki. To była niebieska marynarka z mosiężnymi guzikami, całkiem nowa.

Sparrows offer advice

Peter gave himself up for lost, and shed big tears; but his sobs were overheard by some friendly sparrows, who flew to him in great excitement, and implored him to exert himself.

Piotr oddał się za zagubionych i uronił wielkie łzy, ale jego szlochy zostały podsłuchane przez kilka przyjaznych wróbli, którzy przylecieli do niego w wielkim podekscytowaniu, i błagały go, aby się wytężyć.

Peter escapes McGregor

Mr. McGregor came up with a sieve, which he intended to pop upon the top of Peter; but Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind him.

Pan McGregor opracował sito, które zamierzał założyć na głowę Petera, ale Peter wykręcił się w samą porę, zostawiając za sobą swoją kurtkę.

Peter chooses a wet place to hide

And rushed into the tool-shed, and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in, if it had not had so much water in it.

I popędził do szopy z narzędziami, i wskoczył do puszki. To byłaby cudowna rzecz, w której można by się schować, gdyby nie było w niej tyle wody.

'Kertyschoo!'

Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool-shed, perhaps hidden underneath a flower-pot. He began to turn them over carefully, looking under each.

Pan McGregor był przekonany, że Peter był gdzieś w szopie z narzędziami, może ukryty pod doniczką z kwiatami. Zaczął je obracać ostrożnie, patrząc pod każdą.

Presently Peter sneezed—'Kertyschoo!' Mr. McGregor was after him in no time.

Nagle Peter kichnął; "Kertyschoo!" Pan McGregor w mgnieniu oka go dopadł.

Peter tips over pots

And tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting three plants. The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. He went back to his work.

I próbował postawić stopę na Peterze, który wyskoczył przez okno, wywracając trzy rośliny. Okno było za małe dla pana McGregora i miał dość biegania za Peterem. Wrócił do swojej pracy.

Peter looks around for the exit

Peter sat down to rest; he was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also he was very damp with sitting in that can.

Piotr usiadł, aby odpocząć; brakowało mu tchu i drżał ze strachu, a nie miał najmniejszego pojęcia, w którą stronę iść. Był też bardzo przemoczony siedzeniem w tej puszce.

After a time he began to wander about, going lippity—lippity—not very fast, and looking all round.

Po jakimś czasie zaczął się błąkać, pędzić, nagle iść wolno i rozglądał się dookoła.

UWAGA! lippity - to neologizm - takie słowo nie istnieje, autor użył je by pokazać zrywne ruchy królika

Peter asks the mouse

He found a door in a wall; but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath.

Znalazł drzwi w ścianie, ale były zamknięte i nie było miejsca dla grubego, małego królika, który mógłby się wcisnąć pod nimi.

An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry.

Stara mysz wbiegała i wybiegała przez kamienny próg, niosąc z lasu groszek i fasolę do swojej rodziny. Peter zapytał ją o drogę do bramy, ale ona miała w ustach tak duży groszek, że nie mogła odpowiedzieć. Tylko potrząsnęła głową w jego stronę. Peter zaczął płakać.

Peter encounters a cat

Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. Presently, he came to a pond where Mr. McGregor filled his water-cans. A white cat was staring at some gold-fish, she sat very, very still, but now and then the tip of her tail twitched as if it were alive. Peter thought it best to go away without speaking to her; he had heard about cats from his cousin, little Benjamin Bunny.

Potem próbował znaleźć drogę prosto przez ogród, ale coraz bardziej był zagubiony. Teraz dotarł do stawu, gdzie pan McGregor napełnił swoje puszki z wodą. Biała kotka gapiła się na jakąś złotą rybkę, siedziała bardzo, bardzo nieruchomo, ale od czasu do czasu czubek jej ogona drgał jak gdyby był żywy. Peter pomyślał, że najlepiej będzie odejść bez rozmowy z nią; słyszał o kotach od swojego kuzyna, małego króliczka Benjamina.

Peter finds a vantage point

He went back towards the tool-shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe—scr-r-ritch, scratch, scratch, scritch. Peter scuttered underneath the bushes. But presently, as nothing happened, he came out, and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. The first thing he saw was Mr. McGregor hoeing onions. His back was turned towards Peter, and beyond him was the gate!

Wrócił do szopy z narzędziami, ale nagle, dość blisko niego, usłyszał odgłos drapania, skrobania, zadrapania, dłubania. Peter rozpłynął się pod krzakami. Ale teraz, jako że nic się nie stało, wyszedł i wspiął się na taczkę, i podglądał. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, to pan McGregor siekający cebulę. Jego plecy były skierowane w stronę Piotra, a za nim była brama!

Peter dashes for the gate

Peter got down very quietly off the wheelbarrow; and started running as fast as he could go, along a straight walk behind some black-currant bushes.

Peter zszedł bardzo cicho z taczki i zaczął biec tak szybko, jak tylko mógł, wzdłuż ścieżki za krzakami czarnej porzeczki.

Mr. McGregor caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath the gate, and was safe at last in the wood outside the garden.

Pan McGregor zobaczył go w narożniku, ale Petera to nie obchodziło. Wślizgnął się pod bramę i w końcu był bezpieczny w lesie na zewnątrz ogrodu.

Scare-crow of rabbit clothes

Mr. McGregor hung up the little jacket and the shoes for a scare-crow to frighten the blackbirds.

Pan McGregor zawiesił małą kurtkę i buty na strachu na wróble, żeby przestraszyć kosy.

Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big fir-tree.

Peter nie przestał biec i nie spojrzał za siebie, dopóki nie wrócił do domu do wielkiej jodły.

Peter is back home

He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit-hole and shut his eyes. His mother was busy cooking; she wondered what he had done with his clothes. It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight!

Był tak zmęczony, że opadł na przyjemny miękki piasek na podłodze króliczej nory i zamknął oczy. Jego matka była zajęta gotowaniem; zastanawiała się, co zrobił ze swoimi ubraniami. To była druga mała kurtka i para butów, które Peter zgubił w ciągu dwóch tygodni!

Petered out

I am sorry to say that Peter was not very well during the evening.

Z przykrością stwierdzam, że Piotr nie czuł się zbyt dobrze wieczorem.

His mother put him to bed, and made some camomile tea; and she gave a dose of it to Peter!

Jego matka położyła go do łóżka i zrobiła herbatę z rumianku; i dała jej dawkę Peterowi!

'One table-spoonful to be taken at bed-time.'

„Jedna łyżka stołowa do spożycia przed snem”.

Eating the berries they picked

But Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail had bread and milk and blackberries for supper.

Ale Flopsy, Mopsy i Cotton-tail dostały chleb, mleko i jeżyny na kolację.

Ilustrowana bajka po angielsku dla dzieci

Comments

Ciekawym słowem w tej bajce

Ciekawym słowem w tej bajce jest lippity. Jeśli nie możecie znaleźć co oznacza słowo lippity (lippity-lippity), użyte w zdaniu

"After a time he began to wander about, going lippity-lippity-not very fast, and looking all round."

to nic dziwnego, gdyż jest to słowo utworzone przez autora bajki - nie istnieje w języku angielskim. Lippity-lippity ma określać skaczącego królika. To ma przypomnieć czytelnikowi o szarpaninie, stop-starcie, ruchu królika, który wędruje bez celu. Słowo, które z zamyśle ma spodobać się dzieciom, ponieważ nawiązuje do dźwięków wydawanych przez stopy biegającego zwierzęcia uderzającego w ziemię.