gramatyka

Tytuł
The present simple versus the present continuous
Past Simple vs Past Continuous
Present Perfect - ćwiczenia
Present Simple - ćwiczenia
Passive Voice - strona bierna - lekcje video
LESSON 6: Past simple vs. past continuous (revision and exercise)
LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)
LESSON 3: further uses of present simple and present continuous
Mixed Conditionals
Unreal Past – Wishes/It’s (high) time
Second Conditional - Drugi tryb warunkowy
Reported Speech – commands and requests
Future Continuous Tense - Czas przyszły ciągły
Reported Speech - questions
Third Conditional - Trzeci warunek
Passive Voice - Strona bierna
Gerund and Infinitive after certain expressions
Verb+Preposition
Reported Speech - lekcja video - reference
Reported Speech - lekcja video - intro
Lesson 4b, 4c, 4d - WISH and HOPE - Common Mistakes in English
Warunek drugi (Second Conditional)
Ode to Plurals
Gerund - rzeczownik odczasownikowy (z końcówką -ING)
Past Simple - ćwiczenia
Future Perfect Continuous
Past Simple - lekcja video
Future Continuous
Past Simple - Part 4
Past Simple - Part 3
Past Simple - Part 1
Present Continuous - ćwiczenia
Quiz - Present Simple vs. Present Continuous - Complete the Story
Irregular Verbs - czasowniki nieregularne
Future Simple - dodatkowe informacje
Future Perfect
Past Simple - Part 2
Past Perfect Continuous
Future Simple
Be going to
Be going to - ćwiczenia
Present Simple vs. Present Continuous
Past Perfect - ćwiczenia
Passive voice revision - ćwiczenia strona bierna
Yes/No Questions
Strona bierna - passive voice
Relative Clauses
Who, that, which
Pytania
Question Tags
Passive Voice - strona bierna
Adverbs of frequency - przysłówki częstotliwości
Stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników - lista
Opposite adjectives
Przysłówek
Kolejność przymiotników w zdaniu
Czasowniki modalne
Should, ought to
Can, could, be able to
Need
Czasowniki modalne - exercises
May, might
Must, have to
Warunki - informacje ogólne
Tworzenie formy - ING
Phrasal verbs
Lekcja 11 - Rzeczowniki niepoliczalne
Adjective+Preposition
Past Perfect
Past Continuous
Past Simple
Present Perfect
Present Continuous
Present Simple
Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne
past simple/ past perfect + ing / to
Order of adjectives
Najczęstsze błędy w języku angielskim
Co to są Phrasal Verbs?
Jak wymawiać końcówkę ed
Przyimek na końcu zdania
So vs. such
Kolokacje z czasownikami DO oraz MAKE
List of Common Uncountable Nouns
Capital letters - stosowanie wielkiej litery w języku angielskim
2. Films
1. Learning English
Nieregularna liczba mnoga - lista 100 rzeczowników
150 słów, które występują jako czasowniki i rzeczowniki
Przedimek nieokreślony A, AN - ćwiczenie wyboru
Reported speech - lekcja video - Using infinitives for questions
Reported speech - lekcja video - Reported Speech (Wh- Questions)
Reported speech - lekcja video - Reported Speech with Conditionals
Reported speech - lekcja video - Changing Verb Tenses
Reported speech - lekcja video - Changing Verbs
Possessive Adjectives – przymiotniki dzierżawcze
Irregular verbs - Intermediate Level
Irregular verbs - Elementary Level
Lekcja 10 - Past Perfect Continuous
Lekcja 9 - Present Perfect Continuous
Phrasal Verbs: GET
Grammar Test - CAE, FCE, matura z angielskiego
Przedimek nieokreślony - ćwiczenie
present simple vs present continuous
present simple vs present continuous
present simple/present continuous
present simple/present continuous
present simple/present continuous
present simple/present continuous
Conditionals - lekcje video
Lekcja 8 - Past Perfect
Lekcja 7 - Past Continuous
Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice
Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje
Mowa zależna
Warunek pierwszy
Lekcja 4 - Present Perfect
Question 16 (Conditional 2)
Lekcja 3 - Simple Past
Lekcja 2 - Present Continuous
Lekcja video - Prepositions
Articles (przedimki)
Liczba mnoga rzeczownika
Liczebniki główne i porządkowe
Przyimki czasu
Przyimki miejsca
Przedimek określony THE
Przedimki nieokreślone
Warunek zerowy
Pronouns
Mowa zależna - Reported Speech - lekcje video
Conditionals - Warunki
Angielskie czasy
Części mowy (rzeczowniki, przyimki, liczebniki, itd)
Gramatyka angielska
Subskrybuj zawartość