ŚRODOWISKO - SŁOWNICTWO

Poniżej przedstawiamy listę popularnych słów związanych z ochroną środowiska naturalnego, wraz z tłumaczeniem oraz wymową

acid rain - kwaśny deszcz
air pollution - zanieczyszczenie powietrza
car exhaust fumes - spaliny samochodowe
carbon dioxide - dwutlenek wegla
climate changes - zmiany klimatyczna
deforestation - wylesianie
global warming - globalne ocieplenie
greenhouse effect - efekt cieplarniany
holes in the ozone layer - dziury w powłoce ozonowej
industry - przemysł
landfills - wysypiska śmieci
lead - ołów
litter - śmieci
overpopulation - przeludnienie
pollution - zanieczyszczenie
smog - smog
water pollution - zanieczyszczenie wody

burn petrol - spalać benzyne
burn rubbish - spalać smieci
cut down forests - wycinać lasy
damage the environment - niszczyć środowisko
pollute - zanieczyszczać

alternative energy sources - alternatywne źródła energii
biodegradable products - produkty ulegające biodegradacji
energy-saving bulb - energooszczedna żarówka
recycling - ponowne przetwarzanie zużytych produktów, recykling
solar power - energia słoneczna
unleaded petrol - benzyna bezołowiowa
water power - energia uzyskiwana dzięki wodzie
wind power - energia uzyskiwana dzięki wiatrowi

clean up litter - sprzatać smieci
pick up litter - sprzatać/podnosić śmieci
protect the environment - chronić środowisko
protect wildlife - chronić zwierzeta
save energy - oszczedzać energie
save water - oszczedzać wodę
sort rubbish - segregować śmieci

Ochrona środowiska - przykładowe zdania po angielsku

All initiatives that aim to reduce global warming are welcome. Wszystkie inicjatywy mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia są mile widziane.

Gas emissions from volcanoes are a natural contributor to acid rain. Emisja gazów z wulkanów jest naturalnym czynnikiem przyczyniającym się do kwaśnych deszczy.

Statistical Pole produces up to 350 kg of rubbish yearly. Statystyczny Polak produkuje do 350 kg śmieci rocznie.

We encourage material recycling to reduce waste and conserve resources. Zachęcamy do recyklingu materiałów w celu zmniejszenia ilości odpadów i ochrony zasobów.

We attach more importance to the problem of smog and appreciate the value of natural resources. Przywiązujemy większą wagę do problemu smogu i doceniamy wartość zasobów naturalnych.


Comments

W szkole nam ostatnio zadali

W szkole nam ostatnio zadali słówka środowisko I ochrona środowiska, i oczywiście sama lista to nic dobrego, ale tutaj jest wymowa tych słówek, więc znacznie ułatwiające naukę. Jeśli mogę się do czegoś przyczepić, to stanowczo za mało zdań ze słówkami z listy środowisko jest umieszczone. Myślę, że powinny być przykładowe zdania do każdego słowa, tak by można było normalnie uczyć się o ochronie środowiska po angielsku w kontekście.

dziękuję, bardzo przydatne!

dziękuję, bardzo przydatne!

dobrze się czyta takie

dobrze się czyta takie oddzielone.