Kolokacje z czasownikiem CHANGE

Lista kolokacji z czasownikiem CHANGE wraz z tłumaczeniem:

change places/seats/doctors - zmienić miejsca / miejsca / lekarzy
change jobs/schools zmień pracę / szkoły /
change your mind - Zmień zdanie
change the subject - zmienić temat
change the beds - zmienić łóżka
change the baby - zmień dziecko
change your clothes - Zmień ubrania

Uwaga! Nie mówimy change house, tylko MOVE HOUSE jeśli mamy na myśli przeprowadzkę.

 

Użycie kolokacji z change w zdaniach:

John is planning to study law at university but he may change his mind. John planuje studiować prawo na uniwersytecie, ale może zmienić zdanie.

Whenever Tina talks about marriage, Tom changes the subject. Ilekroć Tina mówi o małżeństwie, Tom zmienia temat.

I'll get some clean sheets and we'll change the beds. Zdobędę czyste prześcieradła i pościelimy łóżka.

It's your turn to change the baby - there's a packet of nappies upstairs. Teraz twoja kolej, żeby przebrać dziecko - na górze jest paczka pieluszek.

Do you want to change your clothes before we go out? Czy chcesz się przebrać, zanim wyjdziemy?

Would you like to change places/seats with me - then you can sit next to your friend. Czy chciałbyś zmienić miejsce ze mną - wtedy możesz usiąść obok swojego przyjaciela.

Bob is going to change jobs next year so they'll have to move house and the children will have to change schools. Bob zamierza zmienić pracę w przyszłym roku, więc będą musieli się przeprowaedzić a dzieci będą musiały zmienić szkołę.