Confusing Words - lista kłopotliwych czasowników z przykładami

Confusable Verbs:

 

ask / answer

to ask - pytać; prosić(REG)
to answer - odpowiadać (REG)

 

hold / keep

to hold - trzymać w ręku, w objęciach (IRR)
to keep - trzymać w domu, w garażu itp. (IRR)

She was holding a baby in her arms.

Don't keep your hands in your pockets.

 

become / stay

to become - zostać kimś, stać się (IRR)
to stay - zostać gdzieś (REG)

He wanted to become a king.

We stayed at the hotel when we were in London.

 

buy / sell

to buy - kupować (IRR)
to sell - sprzedawać (IRR)

 

earn / save / spend

to earn - zarabiać (REG)
to save - oszczędzać (REG)
to spend money - wydawać pieniądze (IRR)

 

wear / bear / carry

to wear - nosić ubranie (IRR)
to bear - dźwigać, utrzymywać, znosić (IRR)
bear in mind
to carry - nosić bagaż, pieniądze, torbę (REG}

The heat is to much to bear.

I'm wearing a blue dress.

She wasn't carrying much money with her.

 

care / look after

to care - dbać, zależeć (komuś na czymś) (REG)
to look after - opiekować się (REG)

 

learn / teach

to learn - uczyć się (REG)
to teach - uczyć kogoś (IRR)

The person who teaches me French is Mrs. Baker.

I learn French.

 

lend / borrow

to lend - pożyczać komuś (IRR)
to borrow - pożyczać od kogoś (REG)

The bank lent me a thousand pounds.

I borrowed a thousand pounds from the bank.

 

laugh at somebody / smile at somebody

to laugh - śmiać się (REG)
laugh at sb / sth - z kogoś / czegoś
to smile - uśmiechać się (REG)
smile at sb / sth - do kogoś / czegoś

 

speak / talk

to speak - mówić, rozmawiać (IRR); często gdy mówi jedna osoba
to talk - mówić rozmawiać (REG); mniej oficjalne niż "speak"

I must speak to Ben's parents. Did she speak Russian?

We talked all day. She isn't an easy person to talk to.

 

say / tell

to say - mówić, powiedzieć (IRR); gdy przytacza się czyjąś wypowiedź; zwykle z that; to sb - komuś
to tell - mówić, powiedzieć (IRR); gdy przytacza się polecenia lub porady; zawsze łączy się z rzeczownikiem lub zaimkiem oznaczającym osobę
- tell sb to do sth - powiedzieć komuś żeby coś zrobił

He said that he was ill.

Mark said to us that he was very angry.

I told them what to do.

Mark told Kate to be nicer.

 

forget / remember / remind

to forget - zapomnieć (IRR)
to remember - pamiętać (REG)
to remind - przypominać (REG)

Kate forgot about calling her grandma.

Kate remembered to call her grandma.

Mum reminded Kate to call her grandma.

 

wash / clean / wipe / dust / brush / sweep

to wash - myć, prać, czyścić za pomocą wody (REG)
to wash up - zmywać
to clean - czyścić, sprzątać (ogólne, wszelkie usuwanie brudu) (REG)
to wipe - czyścić przez pocieranie wilgotną ściereczką
to dust - czyścić przez pocieranie suchą szmatką
to brush - czyścić szczotką
to sweep - czyścić miotłą (np. zamiatanie)

 

catch / throw

to catch - złapać (IRR)
to throw - rzucić (IRR)

 

bring / give / take

to bring - przynieść (IRR)
to give - dać (IRR)
to take - wziąć (IRR)

Mark brought us a bottle of wine.

He gave it to us just before the supper.

We took it from him.

 

lose / miss

to lose - gubić, tracić (IRR)
to miss - przeoczyć, chybić; tęsknić(REG)

I lost my keys yesterday.

I missed the bus!

 

arrive / leave / move

to arrive - przyjechać, przybyć (REG)
to leave - odjechać, wyjechać (IRR)
to move - ruszyć się; przeprowadzić się (REG)

When did she arrive? (Kiedy ona przyjechała?)

My plane leaves at 5:30 am. (Mój samolot odlatuje o 5:30 rano.)

 

boil / cook / prepare

to boil - gotować się, wrzeć (REG)
to cook - gotować (REG)
to prepare - przygotowywać (obiad, pracę, referat itd.) (REG)

 

match / suit /go with

to match - harmonizować, pasować do czegoś; (REG) kiedy rzeczy pasują do siebie kształtem, kolorem
to suit - pasować do kogoś, być do twarzy, odpowiadać (REG); kiedy coś na kimś ładnie wygląda
to go with - pasować do; (IRR) kiedy coś wygląda ładnie z czymś innym

That blouse doesn't match your skirt.
That dress really suits you and it's suitable for this occasion.
Those colours go well each other.

 

hear / listen to

to hear - słyszeć (zmysł) (IRR)

Can you hear me?

to listen to - słuchać (muzyki, rodziców itd.) (REG) -

What are you listening to?

Sorry, I can't hear you. (Przepraszam, nie słyszę cię.)

Are you listening to me? (Czy ty mnie słuchasz?)

 

realize / understand

to realize - zdawać sobie sprawę, uświadamiać sobie (REG)
to understand - rozumieć (IRR)

Do you realize how much work I must do today?
It's time you realized what this job means. (Czas, abyś uświadomił sobie co znaczy ta praca.)

She doesn't understand the problem. (Ona nie rozumie problemu.)

 

feel / smell

to feel - czuć (się), czuć coś, np ból (IRR)
to smell - czuć zapach, pachnieć, śmierdzieć (IRR)

I feel nervous. I can't relax.

How do you feel? (Jak się czujesz?)

It smells really good. (To pachnie naprawdę dobrze.)

 

accept / agree

to accept - godzić się z czymś, przyjmować (do wiadomości) (REG)
to agree - zgadzać się z kimś, na coś (with sb/sth), wyrażać zgodę (to sth) (REG)

It's hard to accept the death of a child.

He agreed to lend me the car.

 

look / see / watch / observe / notice

to look - patrzeć (REG)
to see - widzieć (IRR)
to watch - oglądać (REG)
to observe - obserwować, zauważać (REG)
to notice - zauważyć, dostrzec (REG)

 

let / allow

to let - pozwalać (IRR); łączy się od razu z rzeczownikiem lub zaimkiem
to allow - pozwalać (REG); najczęściej w stronie biernej:
to be allowed to - mieć pozwolenie

My dad didn't let me smoke in my bedroom.
Are you going to let Mark go there?

Visitors are not allowed to smoke in this area.
I'm allowed to bring my dog there.

 

fall / drop

to fall - upadać, przewracać się, upaść; (IRR)
to drop - upuścić coś(REG) -

He fell off the ladder. Leaves started to fall.

Don't drop the vase! The helicopters dropped food.

 

rise / raise

to rise - podnosić, wznosić SIĘ; (IRR)
to raise - podnosić COŚ; (REG) -

Smoke was rising from the chimney. Her voice rose. The temperature is rising.

Raise your hand please. There's no need to raise your voice.

 

lie / lay

to lie - leżeć, kłaść SIĘ; (IRR - lay, lain) f. ciągła: lying
to lay - kłaść, położyć COŚ; (IRR - laid, laid)
to lie - kłamać; (REG - lied, lied) f. ciągła: lying

He lay on the sofa and fell asleep. Lie on your back.

She laid the child gently on bed. Stop laying your hand on my shoulder!

He lied to me! Stop lying, I know what you did!

 

call / name

to call - dzwonić, nazywać, wzywać; (REG), często w stronie biernej: to be called - nazywać się
to name - nazywać (po kimś), wymieniać imię, nazwisko, nazwę; (REG)

What was the village called? Are you calling me a liar? The baby is called Dan.

Columbia was named after Christopher Columbus. Can you name all the planets in order?

 

come / come back / come in / come from / come out

to come - przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić (IRR)
to come back - wracać
to come in - zbliżać się, wejść
to come from - pochodzić z
to come out - wychodzić (dobrze/źle, na jaw), ukazywać

 

can / could

can - móc, umieć
could - przeszła forma "can"; używamy mówiąc o przeszłości lub gdy chcemy grzecznie o coś zapytać
to be able to - być w stanie, móc; używa się mówiąc o przyszłości lub formach dokonanych

Can you ride a bike? Sorry, I can't help you.
When I was young, I could run very fast. I couldn't sleep last night.
I was able to solve the problem quickly. Will you be able to help me next week?