Słownictwo gramatyczne

Polish wordEnglish wordHistory
rzeczownik abstrakcyjnyabstract noun
strona czynnaactive voice
rzeczownik przymiotnikowyadjectival noun
przysłówkowyadverbial
przymiotnik określającyattributive adjective
forma podstawowabase form
członclause
rzeczownik określonyconcrete noun
zdanie oznajmującedeclarative sentence
spójnikconjunction
zdanie wykrzyknikoweexclamatory sentence
dopełnienie bliższedirect object
tryb rozkazującyImperative
mowa zależnaindirect speech
zaimek pytającyinterrogative pronoun
określnikdeterminer
czasownikverb
modalnymodal
partykułaparticle
czasownik nieregularnyirregular verb
czasownik złożonyphrasal verb
orzecznikpredicate
zaimek zwrotnyreflexive pronoun
czasownik przechodnitransitive verb
bezokolicznikinfinitive
wykrzyknikinterjection
rodzajgender
przysłówekadverb
przymiotnikadjective
przyimekpreposition

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki