Popularne słowa na literę S

Najpopularniejsze angielskie słowa na literę S (z wymową lektora), które warto znać!

Fiszki: Popularne słowa - litera S

Fiszki - Nauka słówek na literę S

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • sad [ sad]
  smutny
 • sale [ seɪl]
  sprzedaż
 • same [ seɪm]
  ten sam, taki sam, tak samo
 • Saturday [ ˈsatədeɪ]
  sobota
 • save [ seɪv]
  zachować, oszczędzić; chronić, ratować
 • say [ seɪ]
  powiedzieć, mówić
 • school [ skuːl]
  szkoła
 • science [ ˈsʌɪəns]
  nauka
 • sea [ siː]
  morze
 • season [ ˈsiːz(ə)n]
  sezon, pora roku
 • seat [ siːt]
  siedzenie, miejsce, posadzić
 • second [ ˈsɛk(ə)nd]
  drugi; sekunda
 • secret [ ˈsiːkrɪt]
  sekretny, sekret
 • secretary [ ˈsɛkrɪt(ə)ri]
  sekretarz
 • section [ ˈsɛkʃ(ə)n]
  sekcja, rozdział
 • see [ siː]
  widzieć
 • seem [ siːm]
  wydawać się, zdawać się
 • sell [ sɛl]
  sprzedawać
 • send [ sɛnd]
  posłać, wysłać
 • sense [ sɛns]
  odczucie, poczucie; sens, celowość
 • sentence [ ˈsɛnt(ə)ns]
  zdanie, wyrok, skazywać
 • separate [ ˈsɛp(ə)rət]
  oddzielny, odrębny
 • September [ sɛpˈtɛmbə]
  wrzesień
 • serious [ ˈsɪərɪəs]
  poważny
 • serve [ səːv]
  obsługiwać, służyć
 • service [ ˈsəːvɪs]
  usługa, pomoc
 • set [ sɛt]
  umieścić, postawić, usytuować; zestaw (np. narzędzi), odbiornik (np. telewizyjny)
 • seven [ ˈsɛv(ə)n]
  siedem
 • seventeen [ sɛv(ə)nˈtiːn]
  siedemnaście
 • seventy [ ˈsɛv(ə)nti]
  siedemdziesiąt
 • several [ ˈsɛv(ə)r(ə)l]
  kilka, parę
 • shake [ ʃeɪk]
  potrząsać, wstrząsać
 • shall [ ʃal]
  (tworzy czas przyszły)
 • share [ ʃɛː]
  podzielić się, dzielić; część
 • sharp [ ʃɑːp]
  ostry; gwałtowny; wyraźny
 • she [ ʃiː]
  ona
 • ship [ ʃɪp]
  statek; wysyłać, dostarczyć
 • shirt [ ʃəːt]
  koszula
 • shoe [ ʃuː]
  but
 • shoot [ ʃuːt]
  strzelać
 • shop [ ʃɒp]
  sklep
 • short [ ʃɔːt]
  krótki
 • should [ ʃʊd]
  (używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie)
 • shoulder [ ˈʃəʊldə]
  bark, ramię
 • show [ ʃəʊ]
  pokazywać, widowisko, show
 • shut [ ʃʌt]
  zamykać
 • side [ sʌɪd]
  strona, bok
 • sight [ sʌɪt]
  wzrok, patrzenie, widok, dostrzegać
 • sign [ sʌɪn]
  znak, oznaka; podpisywać, sygnować
 • simple [ ˈsɪmp(ə)l]
  prosty
 • since [ sɪns]
  od, odkąd
 • sing [ sɪŋ]
  śpiewać
 • single [ ˈsɪŋg(ə)l]
  jeden, jedyny, pojedynczy
 • sir [ səː]
  pan
 • sister [ ˈsɪstə]
  siostra
 • sit [ sɪt]
  siedzieć, usiąść
 • situation [ sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n]
  sytuacja
 • six [ sɪks]
  sześć
 • sixteen [ sɪksˈtiːn]
  szesnaście
 • sixty [ ˈsɪksti]
  sześćdziesiąt
 • size [ sʌɪz]
  wielkość, rozmiar
 • skin [ skɪn]
  skóra, skórka
 • sky [ skʌɪ]
  niebo
 • sleep [ sliːp]
  spać, sen
 • slow [ sləʊ]
  powolny
 • slowly [ ˈsləʊli]
  powoli
 • small [ smɔːl]
  mały
 • smell [ smɛl]
  zapach, wąchać
 • smile [ smʌɪl]
  uśmiech, uśmiechać się
 • smoke [ sməʊk]
  dym, palić (papierosy, fajkę)
 • snow [ snəʊ]
  śnieg
 • so [ səʊ]
  więc, dlatego, tak, taki
 • social [ ˈsəʊʃ(ə)l]
  społeczny, socjalny
 • society [ səˈsʌɪɪti]
  społeczeństwo, towarzystwo
 • soft [ sɒft]
  miękki
 • solution [ səˈluːʃ(ə)n]
  rozwiązanie (problemu)
 • some [ sʌm]
  parę, niektórzy
 • someone [ ˈsʌmwʌn]
  ktoś
 • something [ ˈsʌmθɪŋ]
  coś
 • sometimes [ ˈsʌmtʌɪmz]
  czasami, niekiedy
 • son [ sʌn]
  syn
 • song [ sɒŋ]
  piosenka, śpiew
 • soon [ suːn]
  wkrótce, niedługo
 • sorry [ ˈsɒri]
  przepraszam
 • sort [ sɔːt]
  rodzaj, typ, sortować
 • sound [ saʊnd]
  dźwięk
 • South [ saʊθ]
  południe (kierunek)
 • space [ speɪs]
  kosmos; przestrzeń, wolna przestrzeń
 • speak [ spiːk]
  mówić
 • special [ ˈspɛʃ(ə)l]
  specjalny
 • speed [ spiːd]
  prędkość
 • spend [ spɛnd]
  wydatkować, spędzać (czas, energię)
 • spring [ sprɪŋ]
  wiosna; sprężyna
 • square [ skwɛː]
  kwadrat, kwadratowy; plac
 • stage [ steɪdʒ]
  stadium, etap; scena, arena
 • stand [ stand]
  stać; podstawka
 • star [ stɑː]
  gwiazda
 • start [ stɑːt]
  start, zacząć
 • state [ steɪt]
  stan (w jakimś coś się znajduje), stan (jednostka administracyjna państwa)
 • statement [ ˈsteɪtm(ə)nt]
  twierdzenie, oświadczenie
 • station [ ˈsteɪʃ(ə)n]
  stacja
 • stay [ steɪ]
  zostać, pozostać, zatrzymać się
 • step [ stɛp]
  krok
 • stick [ stɪk]
  przyklejać; kij, rózga, pałeczka
 • still [ stɪl]
  wciąż, nadal; nieruchomy
 • stone [ stəʊn]
  kamień, skała
 • stop [ stɒp]
  zatrzymywać się, stawać
 • store [ stɔː]
  sklep; przechowywać, składować
 • story [ ˈstɔːri]
  opowieść, historia
 • straight [ streɪt]
  prosty (nieskrzywiony), wyprostowany
 • strange [ streɪn(d)ʒ]
  dziwny; obcy
 • street [ striːt]
  ulica
 • strike [ strʌɪk]
  atak, uderzenie; strajk
 • strong [ strɒŋ]
  silny
 • student [ ˈstjuːd(ə)nt]
  student, uczeń
 • study [ ˈstʌdi]
  uczenie się, uczyć się, studiować
 • subject [ ˈsʌbdʒɛkt]
  temat, przedmiot; badana osoba; narażony, podatny
 • success [ səkˈsɛs]
  sukces
 • such [ sʌtʃ]
  taki, podobny
 • suddenly [ ˈsʌd(ə)nli]
  nagle, niespodziewanie
 • sugar [ ˈʃʊgə]
  cukier
 • suggest [ səˈdʒɛst]
  sugerować
 • suit [ suːt]
  pasować komuś, być komuś do twarzy; kostium, garsonka
 • summer [ ˈsʌmə]
  lato
 • sun [ sʌn]
  słońce
 • Sunday [ ˈsʌndeɪ]
  niedziela
 • supper [ ˈsʌpə]
  kolacja, wieczerza
 • supply [ ˈsʌpli]
  dostarczać, zaopatrywać
 • support [ səˈpɔːt]
  wspierać, podtrzymywać
 • suppose [ səˈpəʊz]
  przypuszczać
 • sure [ ʃɔː]
  pewien, pewny, pewnie, oczywiście
 • surprise [ səˈprʌɪz]
  niespodzianka, zaskoczenie
 • sweet [ swiːt]
  słodki, słodziutki, uroczy, miły, świeży, przyjemny
 • swim [ swɪm]
  pływać
 • system [ ˈsɪstəm]
  system
English Polish
sad [ sad] smutny
sale [ seɪl] sprzedaż
same [ seɪm] ten sam, taki sam, tak samo
Saturday [ ˈsatədeɪ] sobota
save [ seɪv] zachować, oszczędzić; chronić, ratować
say [ seɪ] powiedzieć, mówić
school [ skuːl] szkoła
science [ ˈsʌɪəns] nauka
sea [ siː] morze
season [ ˈsiːz(ə)n] sezon, pora roku
seat [ siːt] siedzenie, miejsce, posadzić
second [ ˈsɛk(ə)nd] drugi; sekunda
secret [ ˈsiːkrɪt] sekretny, sekret
secretary [ ˈsɛkrɪt(ə)ri] sekretarz
section [ ˈsɛkʃ(ə)n] sekcja, rozdział
see [ siː] widzieć
seem [ siːm] wydawać się, zdawać się
sell [ sɛl] sprzedawać
send [ sɛnd] posłać, wysłać
sense [ sɛns] odczucie, poczucie; sens, celowość
sentence [ ˈsɛnt(ə)ns] zdanie, wyrok, skazywać
separate [ ˈsɛp(ə)rət] oddzielny, odrębny
September [ sɛpˈtɛmbə] wrzesień
serious [ ˈsɪərɪəs] poważny
serve [ səːv] obsługiwać, służyć
service [ ˈsəːvɪs] usługa, pomoc
set [ sɛt] umieścić, postawić, usytuować; zestaw (np. narzędzi), odbiornik (np. telewizyjny)
seven [ ˈsɛv(ə)n] siedem
seventeen [ sɛv(ə)nˈtiːn] siedemnaście
seventy [ ˈsɛv(ə)nti] siedemdziesiąt
several [ ˈsɛv(ə)r(ə)l] kilka, parę
shake [ ʃeɪk] potrząsać, wstrząsać
shall [ ʃal] (tworzy czas przyszły)
share [ ʃɛː] podzielić się, dzielić; część
sharp [ ʃɑːp] ostry; gwałtowny; wyraźny
she [ ʃiː] ona
ship [ ʃɪp] statek; wysyłać, dostarczyć
shirt [ ʃəːt] koszula
shoe [ ʃuː] but
shoot [ ʃuːt] strzelać
shop [ ʃɒp] sklep
short [ ʃɔːt] krótki
should [ ʃʊd] (używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie)
shoulder [ ˈʃəʊldə] bark, ramię
show [ ʃəʊ] pokazywać, widowisko, show
shut [ ʃʌt] zamykać
side [ sʌɪd] strona, bok
sight [ sʌɪt] wzrok, patrzenie, widok, dostrzegać
sign [ sʌɪn] znak, oznaka; podpisywać, sygnować
simple [ ˈsɪmp(ə)l] prosty
since [ sɪns] od, odkąd
sing [ sɪŋ] śpiewać
single [ ˈsɪŋg(ə)l] jeden, jedyny, pojedynczy
sir [ səː] pan
sister [ ˈsɪstə] siostra
sit [ sɪt] siedzieć, usiąść
situation [ sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n] sytuacja
six [ sɪks] sześć
sixteen [ sɪksˈtiːn] szesnaście
sixty [ ˈsɪksti] sześćdziesiąt
size [ sʌɪz] wielkość, rozmiar
skin [ skɪn] skóra, skórka
sky [ skʌɪ] niebo
sleep [ sliːp] spać, sen
slow [ sləʊ] powolny
slowly [ ˈsləʊli] powoli
small [ smɔːl] mały
smell [ smɛl] zapach, wąchać
smile [ smʌɪl] uśmiech, uśmiechać się
smoke [ sməʊk] dym, palić (papierosy, fajkę)
snow [ snəʊ] śnieg
so [ səʊ] więc, dlatego, tak, taki
social [ ˈsəʊʃ(ə)l] społeczny, socjalny
society [ səˈsʌɪɪti] społeczeństwo, towarzystwo
soft [ sɒft] miękki
solution [ səˈluːʃ(ə)n] rozwiązanie (problemu)
some [ sʌm] parę, niektórzy
someone [ ˈsʌmwʌn] ktoś
something [ ˈsʌmθɪŋ] coś
sometimes [ ˈsʌmtʌɪmz] czasami, niekiedy
son [ sʌn] syn
song [ sɒŋ] piosenka, śpiew
soon [ suːn] wkrótce, niedługo
sorry [ ˈsɒri] przepraszam
sort [ sɔːt] rodzaj, typ, sortować
sound [ saʊnd] dźwięk
South [ saʊθ] południe (kierunek)
space [ speɪs] kosmos; przestrzeń, wolna przestrzeń
speak [ spiːk] mówić
special [ ˈspɛʃ(ə)l] specjalny
speed [ spiːd] prędkość
spend [ spɛnd] wydatkować, spędzać (czas, energię)
spring [ sprɪŋ] wiosna; sprężyna
square [ skwɛː] kwadrat, kwadratowy; plac
stage [ steɪdʒ] stadium, etap; scena, arena
stand [ stand] stać; podstawka
star [ stɑː] gwiazda
start [ stɑːt] start, zacząć
state [ steɪt] stan (w jakimś coś się znajduje), stan (jednostka administracyjna państwa)
statement [ ˈsteɪtm(ə)nt] twierdzenie, oświadczenie
station [ ˈsteɪʃ(ə)n] stacja
stay [ steɪ] zostać, pozostać, zatrzymać się
step [ stɛp] krok
stick [ stɪk] przyklejać; kij, rózga, pałeczka
still [ stɪl] wciąż, nadal; nieruchomy
stone [ stəʊn] kamień, skała
stop [ stɒp] zatrzymywać się, stawać
store [ stɔː] sklep; przechowywać, składować
story [ ˈstɔːri] opowieść, historia
straight [ streɪt] prosty (nieskrzywiony), wyprostowany
strange [ streɪn(d)ʒ] dziwny; obcy
street [ striːt] ulica
strike [ strʌɪk] atak, uderzenie; strajk
strong [ strɒŋ] silny
student [ ˈstjuːd(ə)nt] student, uczeń
study [ ˈstʌdi] uczenie się, uczyć się, studiować
subject [ ˈsʌbdʒɛkt] temat, przedmiot; badana osoba; narażony, podatny
success [ səkˈsɛs] sukces
such [ sʌtʃ] taki, podobny
suddenly [ ˈsʌd(ə)nli] nagle, niespodziewanie
sugar [ ˈʃʊgə] cukier
suggest [ səˈdʒɛst] sugerować
suit [ suːt] pasować komuś, być komuś do twarzy; kostium, garsonka
summer [ ˈsʌmə] lato
sun [ sʌn] słońce
Sunday [ ˈsʌndeɪ] niedziela
supper [ ˈsʌpə] kolacja, wieczerza
supply [ ˈsʌpli] dostarczać, zaopatrywać
support [ səˈpɔːt] wspierać, podtrzymywać
suppose [ səˈpəʊz] przypuszczać
sure [ ʃɔː] pewien, pewny, pewnie, oczywiście
surprise [ səˈprʌɪz] niespodzianka, zaskoczenie
sweet [ swiːt] słodki, słodziutki, uroczy, miły, świeży, przyjemny
swim [ swɪm] pływać
system [ ˈsɪstəm] system