Popularne słowa na literę P

Najczęściej występujące słowa zaczynające się na literę P. Zestaw pożytecznych słów, które trzeba znać. Wszystkie słowa mają zapisaną obok wymowę oraz tłumaczenie. Fiszki ułatwiają naukę - warto z nich korzystać

Fiszki: Popularne słowa - litera P

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
page [peɪdʒ] strona (w książce, dokumencie)
pain [peɪn] ból
paint [peɪnt] farba, malować
pair [pɛː] para, dwójka
paper [ˈpeɪpə] papier
park [pɑːk] park
part [pɑːt] część
party [ˈpɑːti] impreza; partia
pass [pɑːs] wyminąć, przejść; przekazać
past [pɑːst] przeszłość, były, miniony
patient [ˈpeɪʃ(ə)nt] cierpliwy; pacjent, pacjentka
pay [peɪ] płacić
peace [piːs] pokój, spokój
pen [pɛn] pióro (do pisania), długopis
pencil [ˈpɛns(ə)l] ołówek
people [ˈpiːp(ə)l] ludzie
perhaps [pəˈhaps] być może, możliwie
period [ˈpɪərɪəd] okres, czas
person [ˈpəːs(ə)n] osoba, podmiot
pick [pɪk] wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
picture [ˈpɪktʃə] zdjęcie, fotografia, film, obraz
piece [piːs] kawałek
pink [pɪŋk] różowy
place [pleɪs] miejsce, umieścić, położyć
plan [plan] plan
plant [plɑːnt] roślina, fabryka
plate [pleɪt] talerz, tabliczka, arkusz, płytka
play [pleɪ] gra, grać
please [pliːz] proszę
point [pɔɪnt] punkt, kropka
police [pəˈliːs] policja
political [pəˈlɪtɪk(ə)l] polityczny
poor [pɔː] biedny
position [pəˈzɪʃ(ə)n] pozycja
possible [ˈpɒsɪb(ə)l] możliwy
post [pəʊst] poczta
power [ˈpaʊə] moc, siła, energia; władza, kontrola
practice [ˈpraktɪs] praktyka
prepare [prɪˈpɛː] przygotować, przyszykować
present [ˈprɛz(ə)nt] prezent, podarować; teraźniejszość, współczesność; przedstawiać, prezentować; obecny (np. w pracy, na lekcji)
press [prɛs] naciskać, naciśnięcie; prasa
pretty [ˈprɪti] ładny, ładna; całkiem, dosyć
price [prʌɪs] cena
private [ˈprʌɪvət] prywatny; szeregowy (stopień wojskowy)
probably [ˈprɒbəbli] prawdopodobnie
problem [ˈprɒbləm] problem
produce [prəˈdjuːs] powodować, wywoływać
product [ˈprɒdʌkt] produkt
program(me) [ˈprəʊgram] program
promise [ˈprɒmɪs] obiecywać, obietnica
prove [pruːv] udowadniać, dowodzić
provide [prəˈvʌɪd] dostarczać, zapewniać
public [ˈpʌblɪk] publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo
pull [pʊl] ciągnąć
pupil [ˈpjuːpɪl] uczeń
purpose [ˈpəːpəs] zamiar, cel
push [pʊʃ] pchać, pchnięcie
put [pʊt] postawić, położyć