Popularne słowa na literę O

Fiszki: Popularne słowa - litera O

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
o'clock [əˈklɒk] o godzinie (przysłówek dodawany do liczebnika i znamionujący godzinę)
object [ˈɒbdʒɪkt] obiekt
October [ɒkˈtəʊbə] październik
of [əv] używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
off [ɒf] z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca); nieobecny (np. w pracy, w szkole); wyłączony
offer [ˈɒfə] proponować, oferta, propozycja
office [ˈɒfɪs] biurowiec, biuro
officer [ˈɒfɪsə] oficer
official [əˈfɪʃ(ə)l] oficjalny
often [ˈɒf(ə)n] często
oil [ɔɪl] olej, olejek, ropa naftowa
old [əʊld] stary
on [ɒn] na
once [wʌns] jeden raz, jednokrotnie
one [wʌn] jeden
only [ˈəʊnli] tylko
open [ˈəʊp(ə)n] otwarty, otwierać
operation [ɒpəˈreɪʃ(ə)n] operacja
opinion [əˈpɪnjən] opinia, zdanie
opposite [ˈɒpəzɪt] naprzeciwko, przeciwieństwo
or [ɔː] lub, albo, czy
orange [ˈɒrɪndʒ] pomarańczowy, pomarańcza
order [ˈɔːdə] kolejność, porządek, ład; rozkaz, polecenie; zamówienie
other [ˈʌðə] drugi, ten drugi (np. but)
our [aʊə] nasz
out [aʊt] oznacza "poza"
outside [aʊtˈsʌɪd] na zewnątrz, poza granicami
over [ˈəʊvə] nad, ponad
own [əʊn] własny