Popularne słowa na literę L

Słowa na literkę L, które każdy chcący mówić płynnie po angielsku musi znać. Pod tabelką ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek. Proszę pamiętać o fiszkach - bardzo ułatwiają naukę słownictwa.

Fiszki: Popularne słowa - litera L

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
lady [ˈleɪdi] dama, pani
land [land] ziemia, pole, ląd
language [ˈlaŋgwɪdʒ] język, mowa
lack [lak] brak, niedostatek
large [lɑːdʒ] duży, wielki
last [lɑːst] trwać, ostatni
late [leɪt] późno, później, spóźniony
laugh [lɑːf] śmiać się, śmiech
law [lɔː] przepis, ustawa
lay [leɪ] kłaść, położyć
lead [liːd] prowadzić, przewodniczyć
leader [ˈliːdə] przywódca, lider
learn [ləːn] uczyć się
least [liːst] najmniej, najmniejszy
leave [liːv] wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
left [lɛft] lewy, w lewo; pozostawiony, zostawiony
leg [lɛg] noga
less [lɛs] mniej (np. pieniędzy, czasu)
lesson [ˈlɛs(ə)n] lekcja (w szkole)
let [lɛt] niech; pozwalać, zezwalać
let’s [lɛts] niech
letter [ˈlɛtə] list; litera
level [ˈlɛv(ə)l] poziom, stopień
library [ˈlʌɪbrəri] biblioteka
lie [lʌɪ] kłamać; leżeć
life [lʌɪf] życie
lift [lɪft] dźwigać, podnosić
light [lʌɪt] światło; lekki
like [lʌɪk] tak jak, podobnie; lubić
limit [ˈlɪmɪt] limit, limitować
line [lʌɪn] linia
lip [lɪp] warga; krawędź
list [lɪst] lista, spis
listen [ˈlɪs(ə)n] słuchać
little [ˈlɪt(ə)l] mały, mało
live [lɪv] mieszkać, zamieszkiwać, żyć
local [ˈləʊk(ə)l] miejscowy, lokalny
long [lɒŋ] długi, długo
look [lʊk] patrzeć, spoglądać, spojrzenie
lose [luːz] przegrać; stracić, zgubić
lot [lɒt] dużo, wiele; działka; dola, los
love [lʌv] kochać, kochanie
low [ləʊ] niski
lunch [lʌn(t)ʃ] lunch