Interpunkcja

Interpunkcja to system symboli, których używamy do oddzielania napisanych zdań i części zdań oraz do wyjaśniania ich znaczenia. Każdy symbol nazywany jest "znakiem interpunkcyjnym". Przykładowe znaki interpunkcyjne to kropka (full stop), przecinek (comma), średnik (semi-colon), dwukropek (colon), znak zapytania (question mark), wykrzyknik (exclamation mark), itd.

Każde pismo jest odwzorowaniem słowa mówionego (nie odwrotnie). W dużym stopniu interpunkcja naśladuje pewne niewerbalne elementy mowy, takie jak pauzy, intonacja i brzmienie, z których wszystkie przekazują znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, interpunkcja pomaga ustalić strukturę i logikę słowa pisanego. Bez interpunkcji wiele tekstów można by interpretować na wiele sposobów.

Czy interpunkcja ma znaczenie widać choćby po poniższym przykładzie:

Let's eat granda!

Let's eat, grandpa.

Oba zdania są poprawne z gramatycznego punktu widzenia, niemniej pierwsze przetłumaczymy jako "zjedzmy babcię", a drugie "zjedzmy, babciu".

 

Użycie kropek

Kropka w języku angielskim to full stop lub period. Stosuje się ją, tak samo jak w języku polskim, na końcu zdania.

She was born in Poland.

Kropki wykorzystywane są również w skrótach, np. a.m., p.m.

Let's meet at 5 p.m. tomorrow.

Inne przykłady skrótów, to:

e.g. (na przykład), etc. (itd.), fig. (rysunek), vol. (tom), dept. (wydział), M.P. (Member of Parliament)

 

Użycie przecinków

Przecinek po angielsku to comma. Reguły stawiania przecinków w języku angielskim różnią się nieco od tych, które występują w języku polskim.

W języku angielskim przecinki stosuje się, by oddzielać listę wyrazów. W przeciwieństwie do języka polskiego, przecinek występuje także przed wyrazem and poprzedzającym ostatni element listy.

I like movies by Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, and David Lynch.

Przecinki są używane także do oddzielania części zdań, a zwłaszcza jest stosowany na początku zdań podrzędnych, a także od oddzielania dwóch niezależnych zdań połączonych spójnikiem but lub and.

To store this food, use glass jars.

I prefer hard boiled eggs, but my husband prefers the yolk runny.

Przecinek jest także używany przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi.

My wife said to me in tears, "My parents are coming to see me in two days ".

Podobnie jak w języku polskim, przecinki oddzielają zdania wtrącone.

My sister, a famous pop-star, is anorexic and I don't know how to support her.

Warto zapamiętać, że po przecinku należy postawić spację. Nigdy nie stawia się spacji przed przecinkiem. Zasada ta dotyczy również języka polskiego, a niestety zdarza się, że nawet nauczyciele popełniają ten błąd.

 

Użycie średników

Średnik po angielsku to semi-colon. W języku angielskim średnika można używać w następujący sposób.

Średnik służy do oddzielania dwóch niezależnych zdań wtedy, gdy jedno lub oba te zdania są krótkie i kiedy ich treści są podobne. Średnik wiąże dwa zdania silniej niż kropka. Ponieważ średnik zastępuje spójniki and i but, zdania te nie powinny być połączone spójnikiem.

I don't like teaching ; I cannot wait for holiday.

Średnika można także użyć, gdy dwa niezależne zdania są połączone jednym z następujących wyrazów: consequently, however, moreover, therefore, etc.

I've never liked guns; moreover, I don't have one in my house.

Średnik jest używany także do oddzielania grup wyrazów rozdzielonych przecinkami.

I would like to vist Paris, for Louvre; London, for The National Gallery; and New York for The Museum of Modern Art.

 

Użycie dwukropka

Dwukropek po angielsku to colon. W języku angielskim dwukropka można używać przy wprowadzeniu dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Our schools located in the following countries: France, Germany, and Netherlands.

Dwukropka można także używać przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi (do tego służy także przecinek, o czym było wspomniane wcześniej).

My wife said to me in tears: "My parents are coming to see me in two days"

W języku angielskim wyraz po dwukropku może rozpoczynać się albo z wielkiej, albo z małej litery.

 

Użycie znaku zapytania

Znak zapytania w języku angielskim to question mark. Jego główną funkcją jest wskazanie pytania lub zapytania. Stosuje się na końcu zdania zamiast kropki. Znak zapytania kończy zdanie, a więc następne słowo otwierające kolejne zdanie należy rozpocząć wielką literą.

What's your name?

Znak zapytania stosuje się również w przypadku question tags, czyli doczepek pytaniowych.

You're 18, aren't you?