rip off

rip off


Wyjaśnienie: 

to cheat somebody by charging them too much for something

Tłumaczenie: 

orżnąć kogoś, zdzierać z kogoś pieniądze

Przykładowe użycie: 

Some phone companies rip their customers off by charging them for more calls than they really make.
Niektóre firmy telekomunikacyjne zdzierają z klientów, kasując ich za więcej rozmów niż w rzeczywistości wykonali.

If you think you've been ripped off by a company or a manufacturer, you can go to the Consumer Protection Board.
Jeśli uważasz, że zostałeś oszukany przez firmę lub producenta, możesz udać się do Rady Ochrony Konsumentów.

Kilka dodatkowych znaczeń:

REMOVE
- to remove something very quickly and carelessly:

They ripped off their clothes and ran into the sea.

STEAL
- slang to steal something:

He rips stuff off from supermarkets to pay for his heroin.