List nieformalny - list do przyjaciela

Poniżej znajduje się przykładowy list nieformalny, jedno z zadań maturalnych. Pod listem znajdziecie tłumaczenie na język polski. List dotyczy przemyśleń związanych ze sztuką po odwiedzeniu Paryża i jego muzeów.

Dear Friend,

It has been a while since we talked. I hope you are doing well. I wanted to share some thoughts I've been having as well as a few snapshots of my travels.

Paris was a mixture of delight and confusion. It seems a great place to walk around and think, and many famous people have done just that here. There is a French term for the thoughtful wanderer, the flaneur. I was very content as a flaneur, getting lost among the monochrome buildings and ducking into cafés for a respite from the rain. In the cafés, I watched the groups of varying ages and genders engage in lively debate. It made me wish I spoke the language. They took their time, picking at crumbs of food as they laughed and sparred.

The art museums in Paris (and all over Europe, really) were a great place to challenge my thinking as well. It is so easy to misjudge a work of art, to brush it off and say "I could do that," but if you spend time with the works, you begin to understand why each piece is particularly special. I didn't need to spend much time with the wall-size Monets in the L'Orangerie to understand, however. The style Monet developed, known as impressionism, evokes a very simple and pure kind of beauty (sun dappling the lilypads) but also a poignancy in the impermanence of such beauty (the imprecise strokes, the blurred boundaries).

Since I know you studied Art History, I'd love to know your thoughts on Monet. And I do hope you and I can experience Paris together one day.

With love,
Your Friend

Drogi Przyjacielu,
Minęło już trochę czasu od naszej rozmowy. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Chciałam podzielić się kilkoma przemyśleniami, które naszły mnie w ostatnim czasie, jak również kilkoma refleksjami z moich podróży.

Paryż był mieszanką zachwytu i dezorientacji. Wydaje się, że jest to wspaniałe miejsce do spacerowania i rozmyślania, a wielu sławnych ludzi właśnie to tutaj robiło. Istnieje francuski termin dla zamyślonego wędrowca, flaneur. Byłem bardzo zadowolony jako flaneur, gubiąc się wśród monochromatycznych budynków i wpadając do kawiarni, aby odpocząć od deszczu. W kawiarniach obserwowałem grupy ludzi w różnym wieku i płci, którzy prowadzili ożywione dyskusje. Żałowałem, że nie znam języka. Nie spieszyli się, skubiąc okruchy jedzenia, śmiejąc się i spierając.

Muzea sztuki w Paryżu (i w całej Europie, naprawdę) były świetnym miejscem, aby rzucić wyzwanie mojemu dotychczasowemu myśleniu. Tak łatwo jest źle ocenić dzieło sztuki, zlekceważyć je i powiedzieć "ja też bym tak mogła", ale jeśli spędzisz z nimi trochę czasu, zaczynasz rozumieć, dlaczego każde dzieło jest szczególnie wyjątkowe. Nie musiałam jednak spędzać dużo czasu z Monettem na ścianie w L'Orangerie, żeby to zrozumieć. Styl, który Monet rozwinął, znany jako impresjonizm, przywołuje bardzo prosty i czysty rodzaj piękna (słońce muskające liliowce), ale także przejmującą nietrwałość tego piękna (niedokładne pociągnięcia, zatarte granice).

Ponieważ wiem, że studiowałaś historię sztuki, chciałabym poznać Twoje przemyślenia na temat Moneta. I mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli razem odkrywać Paryż.

Z pozdrowieniami,
Twój Przyjaciel