Quiz - Irregular Verbs - czasowniki nieregularne

Question 1 of 10

Wpisz brakujący czasownik w bezokoliczniku (podstawowa forma)

_____ left - left

Enter your answer here