The Christmas Market

Zaczyna się czas świątecznych jarmarków. W Wielkiej Brytanii często widywaliśmy niemieckie jarmarki. Co można na nich kupić? Dowiecie się z dzisiejszego podcastu.

In December, in many towns in Germany and other countries in northern Europe, there are Christmas markets. Some of them are very famous, and tourists come from a long distance to explore the markets, buy Christmas gifts and enjoy the atmosphere. Here in Birmingham we have our own German Christmas market. In fact, the German market in Birmingham is the largest German market outside Germany and Austria. Most of the stall-holders come to Birmingham from Frankfurt, which is one of Birmingham’s twin cities. In the market you can buy Christmas decorations, candles, little wooden toys for children, German bread, cakes and biscuits, sweets, mulled wine and German beer.

There is a roundabout where children can have a ride (and grown-ups too, if they want). There are coloured lights in the trees and on the stalls. The market is popular with people in Birmingham. In the evenings and at weekends, it is crowded with visitors. A few years ago some local politicians tried to replace the German market with a British craft fair, but there was a public outcry and the plan was quickly dropped.

jarmark świąteczny

There are lots of other markets in Birmingham. There is a big fruit and vegetable market where many people go to buy food. There is an indoor market where you can buy clothes, material, hand-tools, CDs, meat, fish and many other things. And there are several Farmers Markets, where you can buy food produced in the area around Birmingham. But the German Christmas market is special!

There is a grammar and vocabulary note for this podcast. If you are listening on iTunes or an iPod, you will need to visit the podcast website to see it.

Here are some of the things you can do at the market.

You can:

  • walk/wander/stroll around the market
  • look at the stalls
  • buy candles/decorations/Christmas presents
  • talk/chat to the stall-holders (in English, or in German?)
  • have a glass of mulled wine/German beer
  • look at the goods for sale on the stalls
  • have a ride/go on the roundabout
  • buy German sweets/cakes/biscuits
Zobacz również słownictwo związane ze świętami: świąteczne słówka po angielsku

Tłumaczenie podcastu na język polski

W grudniu w wielu miastach w Niemczech i innych krajach Europy Północnej odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Niektóre z nich są bardzo znane, a turyści przyjeżdżają z daleka, aby zwiedzać targi, kupować prezenty bożonarodzeniowe i cieszyć się atmosferą. Tutaj, w Birmingham, mamy swój własny niemiecki jarmark bożonarodzeniowy. W rzeczywistości, niemiecki jarmark w Birmingham jest największym niemieckim jarmarkiem poza granicami Niemiec i Austrii. Większość straganiarzy przyjeżdża do Birmingham z Frankfurtu, który jest jednym z bliźniaczych miast Birmingham. Na targu można kupić ozdoby świąteczne, świeczki, małe drewniane zabawki dla dzieci, niemiecki chleb, ciastka i ciasteczka, słodycze, grzane wino i niemieckie piwo.

Jest też karuzela, na której dzieci mogą się przejechać (i dorośli też, jeśli chcą). Na drzewach i na straganach znajdują się kolorowe lampki. Jarmark jest popularny wśród ludzi w Birmingham. Wieczorami i w weekendy jest zatłoczony. Kilka lat temu niektórzy lokalni politycy próbowali zastąpić niemiecki jarmark brytyjskimi targami rzemieślniczymi, ale wzbudził on oburzenie opinii publicznej i plan ten został szybko zarzucony.

W Birmingham jest wiele innych bazarów. Jest tam duży rynek owoców i warzyw, na którym wiele osób wybiera się na zakupy żywności. Jest też wewnętrzny targ, na którym można kupić ubrania, materiały, narzędzia ręczne, płyty CD, mięso, ryby i wiele innych rzeczy. Jest też kilka targowisk farmerskich, na których można kupić żywność produkowaną w okolicy Birmingham. Ale niemiecki jarmark bożonarodzeniowy jest wyjątkowy!

Poniżej gramatyka angielska i słownictwo dla tego podkastu. Jeśli słuchasz na iTunes lub iPodzie, musisz odwiedzić stronę internetową podcastu, aby go zobaczyć.

Oto niektóre z rzeczy, które możesz zrobić na jarmarku.

Możesz:

chodzić/przechadzać się po rynku
patrzeć na stragany
kupić świece/dekoracje/prezenty świąteczne
porozmawiać/rozmawiać z właścicielami budek (w języku angielskim, czy niemieckim?)
wypić kieliszek grzanego wina/niemieckiego piwa
patrzeć na towary przeznaczone do sprzedaży na straganach
przejażdżka/wyjazd na rondzie
kupić niemieckie słodycze/ ciastka/ ciasteczka

Tłumaczenie tekstu z angielskiego na polski - jarmark świąteczny po angielsku