Irregular verbs - Intermediate Level

Irregular verbs - Intermediate Level


Listen to the verb forms and repeat them after the speaker.
1. dream dreamt/ dreamt/ - śnić, marzyć
dreamed dreamed -
… … …
2. catch caught caught - z/łapać
… … …
3. draw drew drawn - wyciąg-nąć/ać, na/rysować
… … …
4. keep kept kept - za/trzymać, przestrzegać
… … …
5. stick stuck stuck - wbi-ć/jać, przy/kleić
… … …
6. feed fed fed - na/karmić
… … …
7. bite bit bitten - u/gryźć
… … …
8. grow grew grown - rosnąć, uprawiać, hodować
… … …
9. smell smelt/ smelt/ - pachnieć, po/czuć zapach
smelled smelled -
… … …
10. throw threw thrown - rzu-cić/cać, wyrzu-cić/cać
… … …

11. hide hid hidden - u/kry-ć/wać, s/chować
… … …
12. rise rose risen - podn-ieść/osić, wsta-ć/wać,
… … … wschodzić(o słońcu)
13. set set set - położyć/kłaść, ustawi-ć/ać, ustal-ić/ać,
… … …
14. stand stood stood - stać
… … …
15. blow blew blown - wiać, dmuchać
… … …
16. spread spread spread - rozciąg-nąć/ać (się)
… … …
17. lie lay lain - leżeć
… … …
18. shine shone shone - za/świecić (się)
… … …
19. hit hit hit - uderz-yć/ać
… … …
20. hurt hurt hurt - z/ranić, s/kaleczyć; sprawiać ból
… … …

21. hold held held - u/trzymać (się), powstrzymać, obchodzić
… … … (np. święto)
22. hang hung hung - powiesić, zawiesić
hang hanged hanged - powiesić (kogoś na szubiennicy)
… … …
23. let let let - pozw-olić/ać
… … …
24. lead led led - po/prowadzić… … …
25. ride rode ridden - po/jechać (np. konno, na rowerze)
… … …
26. wind wound wound - nawi-nąć/jać, nakrę-cić/cać, wić się
… … …
27. show showed shown - pokaz-ać/ywać
… … …
28. choose chose chosen - wyb-rać/ierać
… … …
29. light lit lit - zapal-ić/ać
… … …
30. burn burnt/ burnt/ - s/palić (się), po/parzyć
burned burned -
… … …

31. strike struck struck - uderz-yć/ać
… … …
32. burst burst burst - wysadz-ić/ać, wybuchnąć, pęknąć
… … …
33. fight fought fought - walczyć
… … …
34. ring rang rung - za/dzwonić
… … …
35. deal dealt dealt - rozd-ać/awać, zająć się
… … …
36. sink sank sunk - za/tonąć, zat-opić/apiać
… … …
37. seek sought sought - szukać, poszukiwać
… … …
38. can could been able to - móc, zdołać, potrafić, umieć
… … …
39. freeze froze frozen za/marznąć, zamr-ozić/aSać
… … …
40. spill spilt spilt - rozl-ać/ewać (się)
… … …

41. swear swore sworn - przeklinać, przysi-ąc/ęgać
… … …
42. learn learnt/ learnt/ - na/uczyć się
learned learned -
… … …
43. steal stole stolen - u/kraść
… … …
44. lay laid laid - położyć/kłaść
… … …
45. understand understood understood - z/rozumieć
… … …
46. teach taught taught - na/uczyć (kogoś), nauczać
… … …
47. tear tore torn po/drzeć, po/rwać
… … …
48. forgive forgave forgiven - wybacz-yć/ać
… … …
49. cut cut cut - po/ciąć, obci-ąć/nać
… … …
50. forbid forbade forbidden - zakaz-ać/ywać