Irregular verbs - Elementary Level

Irregular verbs - Elementary Level

Listen to the verb forms and repeat them after the speaker.
1. sleep slept slept - spać
… … …
2. wake woke woken - o/budzić się
… … …
3. get got got - dost-ać/awać, przyn-ieść/osić, stawać się
… … …
4. have had had - mieć, posiadać
… … …
5. eat ate eaten - z/jeść, z/jadać
… … …
6. drink drank drunk - wy/pić, napić się
… … …
7. leave left left - zostawi-ć/ać, opu-ścić/szczać, wy-jść/chodzić
… … …
8. come came come - przy-jść/chodzić, przyje-chać/żdżać, itd.;
… … … pochodzić
9. meet met met - spot-kać/ykać (się), pozna-ć/wać
… … …
10. go went gone - chodzić, pójść/iść, po/jechać
… … …

11. spend spent spent - spędz-ić/ać; wyda-ć/awać (pieniądze)
… … …
12. fly flew flown - po/lecieć
… … …
13. drive drove driven - prowadzić samochód, zaw-ieźć/ozić
… … …
14. take took taken - wziąć/brać, zająć/zabrać (o czasie)
… … …
15. feel felt felt - po/czuć (się)
… … …
16. put put put - połoSyć/kłaść
… … …
17. sit sat sat - usiąść/siadać, siedzieć
… … …
18. sing sang sung - za/śpiewać
… … …
19. swim swam swum - pły-nąć/wać, przepłynąć
… … …
20. send sent sent - pos-łać/yłać, wys-łać/yłać
… … …

21. do did done - z/robić
… … …
22. give gave given - da-ć/wać
… … …
23. lose lost lost - s/tracić, z/gubić
… … …
24. forget forgot forgotten - zapom-nieć/inać
… … …
25. find found found - zna-leźć/jdować, odkry-ć/wać

 

26. cost cost cost - kosztować
… … …
27. think thought thought - po/myśleć; sądzić, uważać
… … …
28. be was/were been - być
… … …
29. buy bought bought - kup-ić/ować
… … …
30. pay paid paid - za/płacić
… … …

31. build built built - z/budować
… … …
32. begin began begun - zacz-ąć/ynać
… … …
33. wear wore worn - nosić (ubranie)
… … …
34. make made made - z/robić
… … …
35. run ran run - biegać, po/biec
… … …
36. break broke broken - z/łamać
… … …
37. win won won - wygr-ać/ywać
… … …
38. become became become - sta-ć/awać się, zosta-ć/awać
… … …
39. sell sold sold - sprzeda-ć/awać
… … …
40. say said said - powiedzieć, mówić
… … …

51. read read read prze/czytać
… … …
52. fall fell fallen - spa-ść/dać
… … …
53. see saw seen - zobaczyć, widzieć, z/rozumieć
… … …
54. hear heard heard - u/słyszeć
… … …
55. write wrote written - na/pisać
… … …
56. speak spoke spoken - mówić, rozmawiać
… … …
57. tell told told - powi-edzieć/adać, mówić
… … …
58. bring brought brought przyni-eść/osić; s/powodować
… … …
59. know knew known - wiedzieć, znać
… … …
60. lend lent lent - pożycz-yć/ać