How many apples? How much sugar?

Podcast na temat rzeczowników policzalnych oraz niepoliczalnych. Wyjaśnienia co to są rzeczowniki policzalne, czym się różnią od niepoliczalnych, jakie słowa użyć z niepoliczalnymi, itd. Wyjaśnienie często spotykanego na szybkich kasach zdania: 10 items or less.

 

Podcast - rzeczowniki niepoliczalne i policzalne

 

Transkrypcja - rzeczowniki niepoliczalne i policzalne

What is the difference between apples and sugar?

What is the difference between light-bulbs and electricity?

What is the difference between trees and rain?

What do you think? Do you give up? Shall I tell you?

The difference between apples and sugar is simply this. You can count apples – one apple, two apples, three apples etc. You cannot count sugar. You can weigh sugar, you can measure sugar, but you cannot count sugar. And it is the same with light-bulbs and electricity, and trees and rain. You can count light-bulbs and trees; you cannot count electricity or rain.

Does this matter, you may be asking? Why is he telling us these things?

Kiedy how much, a kiedy how many Well, dear listeners, often we want to say “how many? ” or “ how much? ” of something there is. And when we do this we need to remember that there are some words which we can use only with things we can count, and other words which we can use only with things we cannot count. Here are some examples.

We can count cars – one car, two cars etc. We can say:

* there are only a few cars on the road today

* there are many cars on the road today

* there are several cars parked outside my house

* there are fewer cars than there were yesterday

Różnice między few, a few, little, a little “Few”, “many”, “several” and “fewer” are words that we can use with things we can count, like cars. But we cannot use them with things that we cannot count.

… but we cannot count water

Or, imagine that you are painting your house. We cannot count paint. We can weigh paint, and we can measure paint, but we cannot count paint. We can say:

* I need a little paint for the kitchen (or a little bit of paint for the kitchen).

* so I do not need to buy much paint.

* but I need a large amount of paint for living room.

* I need less paint for the bathroom than for the bedroom.

“A little”, “much”, “a large amount of” and “less” are words that we can use with things that we cannot count like paint, but not with things that we can count.

How do you know what things we can count and what things we cannot count? Well, generally, if a noun is a plural noun (if it has an “-s” on the end), then it is the name of something we can count, like apples or cars. And if the noun is singular (no “-s” on the end) then it is the name of something that we cannot count, like electricity or rain. If you find it easier, think “plural or singular” instead of “countable or not countable”. And remember that there are also lots of words and expressions that you can use both with things you can count and with things that you cannot count (“lots of..” is one of them).

There is a grammar note on the podcast website with a PDF file which you can download. And there is also a quiz, so that you can test whether you have understood the podcast.

Finally, here is a problem for you to think about. In many supermarkets in England, they have a check-out which is specially for people who only want to buy a few things. This is so that they do not have to wait a long time behind people who are buying a whole month’s groceries for a family of 12 people. There is a sign to show which is the check-out for people who are buying only a few things.

10 items or less czy 10 items or fewer - wyjaśnienie In some supermarkets, the sign says “10 items or less”. But in one supermarket, it says “10 items or fewer”. Which one is right?

 

Tłumaczenie podcastu o rzeczownikach niepoliczalnych na język polski

Jaka jest różnica między jabłkami a cukrem?

Jaka jest różnica między żarówkami a elektrycznością?

Jaka jest różnica między drzewami a deszczem?

Co sądzisz? Poddajesz się? Czy mam ci powiedzieć?

Różnica między jabłkami a cukrem jest po prostu taka: możesz policzyć jabłka - jedno jabłko, dwa jabłka, trzy jabłka itd. Nie można policzyć cukru. Możesz ważyć cukier, możesz mierzyć cukier, ale nie możesz liczyć cukru. I tak samo jest z żarówkami i elektrycznością, i drzewami i deszczem. Możesz liczyć żarówki i drzewa, nie możesz liczyć elektryczności ani deszczu.

Czy to ma znaczenie, być może pytasz? Dlaczego on nam to mówi?

Cóż, drodzy słuchacze, często chcemy powiedzieć "ile? (how many) " lub " ile? (how much) "czegoś tam jest. A kiedy to robimy, musimy pamiętać, że są pewne słowa, które możemy użyć tylko z rzeczami, które możemy policzyć, i inne słowa, które możemy użyć tylko z rzeczami, których nie możemy policzyć. Oto kilka przykładów.

Możemy liczyć samochody - jeden samochód, dwa samochody itd. Możemy powiedzieć:

* jest dzisiaj na drodze tylko kilka samochodów

* jest dziś na drodze wiele samochodów

* jest kilka samochodów zaparkowanych przed moim domem

* jest mniej samochodów niż wczoraj

"Niewiele", "wiele", "kilka" i "mniej" (“Few”, “many”, “several” and “fewer”) to słowa, których możemy użyć z rzeczami, które możemy policzyć, jak samochody. Ale nie możemy ich używać z rzeczami, których nie potrafimy policzyć.

...nie możemy liczyć wody

Albo, wyobraź sobie, że malujesz swój dom. Nie możemy policzyć farby. Możemy ważyć farbę, możemy mierzyć farbę, ale nie możemy liczyć farby. Możemy powiedzieć:

* Potrzebuję trochę farby do kuchni (lub trochę farby do kuchni).

* więc nie potrzebuję kupować dużo farby.

* ale potrzebuję dużej ilości farby do salonu.

* potrzebuję mniej farby do łazienki niż do sypialni. *

"Trochę", "dużo", "duża ilość" i "mniej" to słowa, których możemy użyć z rzeczami, których nie możemy policzyć jak farba, ale nie z rzeczami, które możemy policzyć.

Skąd wiesz, jakie rzeczy możemy liczyć, a jakich nie? Cóż, generalnie, jeśli rzeczownik jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej (jeśli ma "-s" na końcu), to jest to nazwa czegoś, co możemy policzyć, jak jabłka czy samochody. A jeżeli rzeczownik jest liczbą pojedynczą (bez "-s" na końcu), to jest to nazwa czegoś, czego nie możemy policzyć, jak elektryczność czy deszcz. Jeśli uważasz, że jest to łatwiejsze, myśl "liczba mnoga lub pojedyncza" zamiast "policzalne lub nie policzalne". I pamiętaj, że jest też wiele słów i wyrażeń, których możesz użyć zarówno z rzeczami, które możesz policzyć, jak i z rzeczami, których nie możesz policzyć ("dużo..." (lots of) jest jednym z nich).

Na stronie podcastów znajduje się notatka gramatyczna z plikiem PDF, którą możesz pobrać. Jest też quiz, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy zrozumiałeś podcast.

Na koniec, oto problem do przemyślenia. W wielu supermarketach w Anglii jest kasa, która jest przeznaczona specjalnie dla osób, które chcą kupić tylko kilka rzeczy. Dzięki temu nie muszą długo czekać na osoby, które kupują całomiesięczne zakupy spożywcze dla 12-osobowej rodziny. Jest to znak, który pokazuje, że kasa jest przeznaczona dla osób, które kupują tylko kilka rzeczy.

W niektórych supermarketach znak ten mówi "10 lub mniej artykułów". (10 items or less”) Ale w jednym z supermarketów jest napisane "10 lub mniej artykułów"(10 items or fewer”). Który z nich jest właściwy? Odpowiedz następnym razem.

 

10 items or less czy 10 items or fewer - wyjaśnienie

W dzisiejszym podcaście pojawił się taki fragment:
In some supermarkets, the sign says “10 items or less”. But in one supermarket, it says “10 items or fewer”. Which one is right?.

Która wersja jest poprawna? Jak myślicie?

Dokonując porównań, używamy różnych słów z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Kiedy mówimy, że jedna grupa rzeczowników niepoliczalnych jest mniej liczna niż inna, używamy słowa "less". Na przykład, można powiedzieć, "I make less money than my boss."

Jednakże, kiedy mowa jest o rzeczownikach policzalnych mówiących, że jedna grupa jest mniejsza od drugiej, użylibyśmy słowa "fewer". Na przykład, "I have fewer dollars than my brother."

Opisując grupę przedmiotów, które mają większą ilość niż inne, używamy tego samego słowa dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Mówimy tylko "more". Na przykład, "I have more money than you," lub, "I have more dollars than you."

"10 ITEMS OR LESS" NIE JEST POPRAWNE!
Jeśli wejdziesz do jakiegokolwiek sklepu spożywczego w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a zobaczysz znak mówiący "10 items or less" przy kasach szybkiej obsługi, to wiedz, że jest błąd - powinno być "10 items or fewer", ponieważ "items" są rzeczownikiem policzalnym.

To pokazuje, że nawet rodowici Anglicy czasami łamią zasady gramatyki angielskiej! Oczywiście jest wiele tłumaczeń, dlaczego można w tym wypadku uznać tę frazę za poprawną, np. skoro używamy jej od lat, to zakładamy że jest ok (coś jak nasze "pisze na tablicy", zamiast "jest napisane na tablicy"). Niektórzy próbują przekonać, że tak na prawdę 10 items jest traktowane jako grupa, a nie poszczególne elementy grupy, inni mówią, że less jest od zawsze używane w policzalnych, tylko czegoś tam trzeba na lekcjach gramatyki uczyć. My, jako osoby, które uczymy się języka trzymamy się zasad gramatycznych i powiemy 10 items or FEWER.

Podcast na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych