Christmas House Bling

Świąteczne błyskotki. Zapraszamy do przesłuchania kolejnego świątecznego podcastu. Wyjaśnienie co to znaczy house bling czyli kiedy świąteczne ozdabianie domu staje się tandetne

Bling? What’s bling?

Bling is a modern slang word for jewellery. But not any sort of jewellery. Jewellery is bling if:

  • it is big
  • it is brightly coloured
  • it is loud and tasteless
  • there is lots of it
  • it is really in your face

Jewellery is not bling if it is small, discreet or tasteful!

dekoracje domów świąteczne

And what is “house bling”? For a long time people have decorated the insides of their houses at Christmas, for example with Christmas trees, holly and mistletoe. But in the past few years, some people have started decorating the outsides of their houses as well, with lots of coloured lights, illuminated models of Santa Claus, reindeer and snowmen, and sometimes even with an audio system which plays Christmas carols. This is house bling. There is a picture of house bling on the podcast website, and (I hope) on your iPod too. If you type “house bling” into the search box at flickr.com, you will find lots more examples.

Some people even compete with their neighbours to have the most house bling, the brightest house bling, the most tasteless house bling. House bling increases electricity consumption, and probably adds significantly to global warming and rising sea levels.

I am taking a short break over Christmas. I will be back in January, when Kevin and Joanne will be making some New Year resolutions. To keep you company until these podcasts return, here is Hilda Lamas. This lady sings the American National Anthem at basketball games in Texas, so – respect! But for us she sings that Christmas won’t be Christmas unless you get right back here with me. Yeah!

 

Zobacz również artykuł świąteczne słówka po angielsku

 

Tłumaczenie podcastu - wyjaśnienie co to jest house bling

Bling? Co to jest bling?

Bling to nowoczesne slangowe słowo na biżuterię. Ale nie jest to byle jaki rodzaj biżuterii. Biżuteria jest bling, jeśli:

jest duża
jest jaskrawa zabarwiona
to jest krzykliwa i pozbawiona gustu.
jest tego mnóstwo
to naprawdę jest w twojej twarzy
Biżuteria to nie bling, jeśli jest mała, dyskretna lub gustowna!

A co to jest "house bling"? Od dawna ludzie ozdabiają wnętrza swoich domów na Boże Narodzenie, na przykład choinkami, ostrokrzewem i jemiołą. Ale w ciągu ostatnich kilku lat, niektórzy ludzie zaczęli dekorować również zewnętrzne strony swoich domów, z dużą ilością kolorowych świateł, podświetlanymi modelami Mikołaja, reniferów i bałwanów, a czasem nawet z systemem audio, który gra kolędy. To jest house bling. Na podcastowej stronie internetowej znajduje się obrazek house bling, a (mam nadzieję) na iPodzie też. Jeśli wpiszesz "house bling" w polu wyszukiwania na flickr.com, znajdziesz o wiele więcej przykładów.

Niektórzy ludzie konkurują nawet z sąsiadami o to, aby mieć najwięcej błyskotek, najjaśniejsze błyskotki, najbardziej bezsmakowe błyskotki. Błyskotki zwiększają zużycie energii elektrycznej i prawdopodobnie znacznie przyczyniają się do globalnego ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz.

Robię sobie krótką przerwę w Boże Narodzenie. Wrócę w styczniu, kiedy Kevin i Joanne podejmą kilka noworocznych uchwał. Aby dotrzymać wam towarzystwa do czasu powrotu tych podcastów, oto Hilda Lamas. Ta pani śpiewa "American National Anthem" na meczach koszykówki w Teksasie, więc - szacunek! Ale dla nas śpiewa, że Boże Narodzenie nie będzie Boże Narodzenie, dopóki nie wrócisz tu ze mną. Yeah!

Ciekawy podcast po angielsku dotyczący ozdób świątecznych