Used to / Be used to / Get used to / Would

różnice między used to be, used to, get used to

W dzisiejszej lekcji skupimy się na kilku wyrażeniach ze słowem USED, które jak się szybko okaże nie mają nic wspólnego z czasownikiem "use". O co więc chodzi w strukturach used to, get used to czy be used to?

Wyrażenia "be used to" i "get used to" są używane do mówienia o byciu do czegoś przyzwyczajonym lub przyzwyczajaniu się do czegoś. "Get used to" mówi o procesie. "Be used to" mówi o wyniku. "Used to" używamy z koleji, gdy mówimy o przeszłych przyzwyczajeniach lub stanach, których nie mamy obecnie.

Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tychże zwrotów, ćwiczenia oraz przykłady użycia.

 

 

Kiedy używamy wyrażenia used to?

 

Used to – używamy, gdy ktoś miał zwyczaj robić coś w przeszłości, czyli, że w przeszłości miało miejsce powtarzające się działanie lub stan, który teraz się zmienił.

Konstrukcja:

Podmiot + used to + bezokolicznik + reszta zdania

 

I used to eat meat, but I don’t like it anymore. Jadłem mięso, ale już mi się nie smakuje./Zwykłem jeść mięso, ale...

They used to study English every day in high school. Codziennie uczyli się angielskiego w szkole średniej./Zwykli się codziennie uczyć..

Did you use to play video games when you were a child? Czy grałeś w gry wideo, gdy byłeś dzieckiem? / Czy zwykłeś grać w...

He used to jog every morning. Biegał codziennie rano / Zwykł biegać... / Miał zwyczaj biegać codziennie rano

They used to live in London. Kiedyś mieszkali w Londynie. / Zwykli mieszkać w...

Jak widzicie z powyższych przykładów, mimo że used to znaczy zwyknąć coś robić w przeszłości / mieć zwyczaj / mieć coś w zwyczaju, tłumaczenia ze słowem zwyknąć brzmią nienaturalnie, więc często tłumaczymy je na polski jako zwykły czas przeszły, choć wtedy nie oddają w pełni znaczenia tego wyrażenia.

 

Tworzenie pytań z used to

Pytania z formą used to tworzymy poprzez inwersję z wykorzystaniem czasownika posiłkowego did oraz zamianę used to na use to. Proszę pamiętać, że nie ma formy czasu teraźniejszego wyrażenia „used to”. Jeśli chcemy opowiedzieć o obecnych przyzwyczajeniach należy użyć czasu Present Simple.

Did you use to work with him? Czy pracowałeś z nim?

Didn’t you use to play football a lot? Czy nie grałeś dużo w piłkę nożną?

Did you use to live in this house, Mike?

How many cigarettes did you use to smoke before you gave up?

 

Wymowa used to i used

Used to pisze się dokładnie tak samo jak przeszła forma czasownika use, czyli used, jednakże oba słowa wymawia się inaczej. Usedwymawia się dźwiękiem /z/, a "used to" wymawia się dźwiękiem /s/.

He used a computer. /juːzd/
He used to own a computer. /ˈjuːst tuː/

Oba zdania mają też zupełnie inne znaczenie (Używał komputera - Kiedyś posiadał komputer)

 

Proszę pamiętać, że used to nie możemy użyć do sytuacji, która zdarzyła się tylko raz. Powinniśmy wtedy zastosować Past Simple.

I went to Warsaw in 2002.
NOT I used to go to Warsaw in 2002.

 

Kiedy używamy wyrażenia be used to?

be used to – być przyzwyczajonym do

Konstrukcja:

Podmiot + be (w odpowiednim czasie i formie) + used to + gerund + reszta zdania

 

She is used to getting up early. Jest przyzwyczajona do wczesnego wstawania.

We aren't used to being criticized. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do bycia krytykowanymi.

Has your brother gotten used to his new boss yet? Czy twój brat przyzwyczaił się już do nowego szefa?

 

Kiedy używamy wyrażenia get used to?

get used to – przyzwyczaić się do czegoś

Konstrukcja:

Podmiot + get (w odpowiednim czasie) + used to + gerund + reszta zdania

Get used to oznacza, że do czegoś możemy się przyzwyczaić. Używamy tego wyrażenia dla nowego nawyku lub rutyny. Chociaż możliwe jest przyzwyczajenie się do pozytywnych i negatywnych doświadczeń, jest ono częściej używane w sytuacjach z udziałem negatywnych (np. gdy coś jest trudne).

I'm finding this new job hard but I know I'll get used to it soon. Nowa praca wydaje mi się ciężka, ale wiem, że wkrótce się do niej przyzwyczaję.

Eventually, I got used to his weird habits. W końcu przyzwyczaiłam się do jego dziwnych nawyków.

Job Advertisement

Receptionist Required 

Receptionists, over 23, required to work in a five-star hotel. If you used to work on the similar position and have excellent people skills this is a job for you. You will have to get used to work under pressure. 
 
This is a full time position. 
 
Apply now with relevant CV. 

 

Użycie would?

would - używamy, gdy ktoś miał zwyczaj robić coś w przeszłości, ale UWAGA, nie można stosować ‘would’ przy opisywaniu stanów:

He used to study in Warsaw.

He would study in Warsaw.

They used to go fishing every Sunday.

They would go fishing every Sunday. 

Ćwiczenie sprawdzające znajomość konstrukcji z used to

Ćwiczenie z used to
 

Comments

Zwrot be used to oznacza, że

Zwrot be used to oznacza, że ktoś jest przyzwyczajony do czegoś lub że coś przychodzi mu z łatwością. Pamiętaj, że po tym zwrocie występuje rzeczownik lub czasownik z końcówką -ing.

I am used to eating three meals a day. - Jestem przyzwyczajony do jedzenia trzech posiłków dziennie.

Zwrot get used to oznacza, że trwa proces przyzwyczajania się do czegoś.

I'm getting used to not sleeping for periods longer than 24 hours. - Przyzwyczajam się do do tego, by nie spać dłużej niż 24 godziny.

I have got used to driving on the left side of the road. - Przyzwyczaiłem się do jazdy lewą stroną drogi.

I am used to driving on the left side of the road. - Jestem przyzwyczajony do jazdy lewą stroną drogi.