Kurs dla średnio-zaawansowanych - lekcja 3

MODULE A – Dialogue Section I

THAT’S ALL RIGHT

Landlady: This is your room.
Donald: I see.
Landlady: It’s a bit dark. I’m afraid.
Donald: That’s all right.
Landlady: Shall I exchange the electric bulb for a stronger one?
Donald: No, don’t bother please.
Landlady: Are you sure it’d all right?
Donald: Yes, I am. I’m quite sure.
Landlady: Won’t it be too dark for reading?
Donald: No, it’s quite all right really. I don’t read much in the evenings anyway.
Landlady: As you like. The computer’s on the desk. There’s an Internet connection too. You can use it any time you like.
Donald: Splendid. I’ll need it for my studies and to communicate with my family and friends. Thanks a lot. That’s very kind of you.
Landlady: Not at all. Here’s your key.
Donald: Thank you ever so much.
Landlady: It’s a pleasure.

 

Explanations
a bit dark – trochę ciemny
shall I ...? – czy mam..?
light bulb - żarówka
for a stronger one – na mocniejszą
don’t bother please – proszę nie zawracać sobie (tym) głowy
too dark for reading – za ciemno na czytanie
as you like – jak pan chce
any time you like – kiedy tylko pan chce
that’s very kind of you – to bardzo uprzejmie z pani strony
not at all – tu: nie ma za co (dziękować)
here’s your key – oto pana klucz
ever so = very

 

MODULE A – Dialogue Section II


A: Will you have a cup of tea?
B: Yes, please.
A: Sugar?
B: No, no sugar, thank you.
A: Shall I open the window?
B: Please don’t. It’s cold in here.
A: As you like.
A: Won’t you have a drink?
B: No, thank you. What bout something to eat?
A: No, thank you. I’m not hungry.
A: Can I get you something to eat?
B: No, don’t bother please.
A: Then perhaps you’d like something to drink?
B: Yes, please. I’d like a soft drink.

 

Grammar

Zwróćmy uwagę na różne możliwości wyrażania propozycji:
Will you… ? Czy zechcesz…?
(Will, oprócz funkcji wyrażania czasu przyszłego, pełni także funkcję wyrażania życzenia)
Shall I...? Czy mam…?
(Shall, oprócz funkcji wyrażania czasu przyszłego, pełni także funkcję gotowości zrobienia czegos dla rozmówcy. Shall I…? ma podobne znaczenie do Let’s…)
Zamiast Shall I…? występuje często Can I...?, które – podobnie jak Shall I…? – wyraża gotowość zrobienia czegoś.
Również Would you like (to)...? i What/How about…? wyrażają propozycję.
Zamiast Will you…? Może wystąpić Won’t you…?, a zamiast Would you like…?Wouldn’t you like...?, np.:

Won’t you have something to eat? Czy nie zje pan czegoś?

Wouldn’t you like a cup of coffee? Czy nie napiłbyś się kawy?

 

MODULE B

THE STORY OF LOVE AND THE SICILIAN MAFIA (3)

Prof. Edgar Stonehenge is a historian. He is a professor of ancient history at London University. Prof. Stonehenge understands history. He loves it. He lives in it. For him history is more real than his own times. Prof. Stonehenge is a little out of touch with the modern world. He says he does not quite understand it. Students like Prof. Stonehenge. They like his attitude towards history, his enthusiasm, his personality. They admire his great knowledge. They find his lectures fascinating.

* * *

Prof. Bruce Click is a biologist. He is also an expert in computer science and cybernetics. Prof. Click specializes in the application of cybernetics to the solving of biological problems. He is professor of cybernetics biology at London University.

Students admire Prof. Click although they do not always understand him. His lectures are sometimes so difficult to follow that even his academic co-workers are unable to comprehend anything. However, no one dares to admit they don’t understand Prof. Click. Everybody pretends that they understand him very well.

The room in which Prof. Click lectures is always full. The Professor’s popularity is tremendous. A number of young mothers have given the name Click to their baby sons. Thus, there are now quite a number of young Clicks: Click Brown, Click Black, and Click White, Click Gray etc.

 

Explanations
historian – historyk
ancient history – historia starożytna
out of touch with – bez kontaktu z, oderwany od
enthusiasm – entuzjazm
attitude towards – stosunek do, podejście do
personality – osobowość
admire – podziwiać
knowledge – wiedza
biologist – biolog
computer science – informatyka, komputery
cybernetics – cybernetyka
specialize – specjalizować się
lecture – wykład
follow = understand
co-worker – współpracownik
comprehend – zrozumieć
admit – przynać
pretend – udawać
popularity – popularność
tremendous – ogromny
a number of – pewna liczba
they have given the name – dały imię
thus – tak, w ten sposób, zatem, dlatego

 

Exercises
I. Mark the true sentences with a plus (+) and the false ones with a minus (-)
1. Professor Stonehenge is a scientist.
2. Professor Stonehenge admits he does not quite understand the modern world.
3. Professor Stonehenge is an enthusiastic about the modern world.
4. Students think Professor Stonehenge’s lectures are interesting.
5. Professor Click is both a biologist and an export In cybernetics
6. Professor Click’s lectures are always easy to understand.
7. Professor Click’s co-workers are not always able to understand his lectures.
8. Professor Click is not a very popular person.
II. Answer the questions
1. What is Professor Stonehenge and what kind of person is he?
2. Where does Professor Stonehenge teach?
3. Why do students like Professor Stonehenge?
4. Professor Click – where does he work and what does he specialize in?
5. Professor Click – what are his lectures like?
6. the room in which Professor Click lectures is always full up – what does that mean?
III. Act out the conversations:
1. A: I admire Jim’s attitude towards philosophy.
B: Why?
A: Because it’s so personal. He seems personally involved in the subject.
B: Exactly.
2. A: Ann says she finds philosophy simply incomprehensible.
B: Why don’t you try to explain it to her?
A: Because I don’t understand it myself.
3. A: I wonder if Brenda is happy in her marriage.
B: Why don’t you ask her?
A: I wouldn’t dare to ask her.
4. A: You must admit that Ann is not a serious person.
B: I don’t know. I’m always reluctant to judge people.
A: I understand.

 

Explanations
attitude towards – stosunek do, podejście do
personally involved in – osobiście zaangażowany w
simply – po prostu
incomprehensible - niezrozumiały
that’s how it should be – to jest tak, jak być powinno
I … myself – ja sam
I wouldn’t dare to ask her – nie ośmieliłbym się ją zapytać
I’m reluctant to judge people – niechętnie osądzam ludzi

 

Gramatyka - Zaimki zwrotne i emfatyczne

1. Zaimki zwrotne i emfatyczne

Porównajmy:

He painted him. On go namalował. (malarz kogoś namalował )

He painted himself. On namalował siebie. (namalował autoportret)

She promised her to be good. Ona obiecała jej, że będzie grzeczna. (w grę wchodzą dwie osoby)

She promised herself to be good. Ona obiecała sobie, że będzie grzeczna. (w grę wchodzi jedna osoba)

W pierwszym i trzecim przykładzie (gdy w grę wchodzą dwie osoby) działanie skierowane jest od podmiotu (malarza, dziewczynki) do dopełnienia (osoby pozującej, kobiety). Mamy wtedy do czynienia z zaimkami osobowymi w przypadku dopełnienia (komu? czemu? kogo? co?): me, you, him, her, us, them.

W drugim i czwartym przykładzie (gdy w grę wchodzi jedna osoba) podmiot i dopełnianie to jedna i ta sama osoba (ktoś maluje samego siebie). Można powiedzieć, że działanie podmiotu zwraca się ku niemu samemu – stąd określenie zaimki zwrotne. (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves)

Porównajmy również:

He told me about himself. Opowiedział mi o sobie. (zaimek zwrotny)

He himself told me about it. On sam mi o tym opowiedział. (zaimek emfatyczny)

Zaimek emfatyczny pełni w zdaniu jedynie funkcję intensyfikującą znaczenie jednego z elementów zdania, dlatego możemy go opuścić – zdanie nie straci sensu. Nie możemy natomiast opuścić zaimka zwrotnego, gdyż wtedy zdanie całkowicie straci sens.

 

2. Pytania zależne

Porównajmy:

Brenda is happy. Brenda jest szczęśliwa. (zdanie twierdzące)

Is Brenda happy? Czy Brenda jest szczęśliwa? (zdanie pytające)

I wonder if Brenda is happy. Ciekaw jestem, czy Brenda jest szczęśliwa. (zdanie twierdzące zawierające pytanie zależne.)

W ostatnim przykładzie spójnik „if” czy wprowadza tzw. pytanie zależne. Pytanie zależne jest formalnie zdaniem podrzędnym rzeczownikowym (odpowiada na pytanie: co?). Szyk wyrazów (tzn. kolejność występowania podmiotu i formy osobowej czasownika) w pytaniu zależnym jest taki sam, jak w odpowiednim zdaniu twierdzącym i inny niż kolejność występowania tych elementów w pytaniu wprost.

Dalsze przykłady:

Where does she live? Gdzie ona mieszka. (pytanie wprost)

I wonder where she lives. Ciekaw jestem, gdzie ona mieszka. (pytanie zależne)

What time is it? Która godzina? (pytanie wprost)

Can you tell me what time it is? Czy możesz powiedzieć mi, która jest godzina? (pytanie zależne)

 

Exercises
I. Translate (Przetłumacz)
1. I don’t know myself.
2. Make yourself at home.
3. We enjoyed ourselves.
4. “You were extremely pleased with yourselves.” – “That’s not true.”
5. Alice opened the door.
6. Alice herself opened the door.
7. I did it myself. (=me, no one else)
8. I did it by myself. (=without anyone helping me)

 

Practice Frames
(Use the frames to make a conversation with your partner by completing and enlarging on the ideas given)
1. A: I admire Jim’s attitude towards…
B: Why?
2. A: X says he/she finds … simply incomprehensible.
B: Why don’t you try to …?
A:
3. A: I wonder if …
B: Why don’t you ask her?
A: I wouldn’t dare to ask him/her.
4. A: You must admit that…
B: ...


Comments

w którym miejscu można

w którym miejscu można posłuchać lektora? bo coś nie mogę znaleźć

Witam gdzie znajdują się

Witam
gdzie znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń.

nie ma odpowiedzi??:/

nie ma odpowiedzi??:/

dzięki

dzięki

Make yourself at home - idiom

Make yourself at home - idiom oznaczający: rozgość się, czuj się jak u siebie w domu

co oznacza zdanie: Make

co oznacza zdanie: Make yourself at home.
Jest to 2 zdanie do przetłumaczenia w ostatnich ćwiczeniach.

Tzn czuj się jak u siebie (w

Tzn czuj się jak u siebie (w sensie u siebie w domu) :)

Dla mnie ok. Dziękuję, lekcja

Dla mnie ok. Dziękuję, lekcja całkiem fajna.

stronka jak najbardziej

stronka jak najbardziej pozytywna
tylko jeden minus - lektor jest tragiczny - :(