Kurs dla średnio-zaawansowanych - lekcja 2

Lekcja druga kursu dla średnio-zaawansowanych auorstwa dr Adama Wójcika

MODULE A – Dialogue Section 1

Arthur and Barbara are at the National Gallery in London

Barbara: I like that landscape. 
Arthur: I like it too. It’s very nice.
Barbara: I must take a picture of it. Who is it by?
Arthur: An unknown painter.
Barbara: Of the seventeenth century probably. 
Arthur: That’s right.
Barbara: Dutch in style.
Arthur: Yes, that’s correct. You know a lot about art.
Barbara: No, not really. But I’m interested. And I find landscapes by seventeenth century Dutch painters particularly appealing.
Arthur: Yes, I know just what you mean.

 

Explanations - wyjaśnienia
landscape – krajobraz
lI must - muszę
ltake a picture – zrobić zdjęcie
lwho is it by? – kto jest autorem
lunknown – nieznany
lthat’s correct = that’s right
lDutch in style – w stylu holenderskim
lnot really – właściwie to nie
lparticularly - szczególnie
lappealing – uroczy, czarujący
lI find them appealing - uważam, że są czarujące; podobają mi się
lby seventeenth century painters – autorstwa siedemnastowiecznych malarzy
lI know what you mean – wiem co masz na myśli

 

MODULE A – Dialogue Section 2

At a party

Mike: Who are those people?
Brenda: Where?  
Mike: Over there.
Brenda: Near the window?
Mike: That’s right.
Brenda: They are Mr and Mrs White. He is a well-known industrialist.
Mike: And what does she do?
Brenda: She is a housewife.
Mike: I see.
Brenda: Last week she won a chess competition.
Mike: A chess competition?
Brenda: That’s right. Why are you so surprised? Can’t a housewife be a good chess player?
Mike: Yes, of course, but…

 

Explanations - wyjaśnienia
over there – tam dalej
well-known – znany
what does she do? – czym się oja (w życiu) zajmuje?
housewife – gospodyni domowa
last week – w zeszłym tygodniu
she won – wygrała
chess competition – zawody szachowe

 

Gramatyka - zaimki wskazujące

Wyrazy wskazujące this ten, ta, to (tutaj) i these ci, te (tutaj) służą do wskazywania rzeczy znajdujących się stosunkowo blisko mówiącego, np. w zasięgu ręki. These jest formą liczby mnogiej od this.

This is Tom. To jest Tom. (np. przy przedstawianiu kogoś)

These are Tom and Mary. This is me. To jest Tom i Mary (np. przy oglądaniu zdjęć). To jestem ja.

Wyrazy wskazujące that tamten, tamta, tamto (nie tutaj, tam dalej) i those tamci, tam, te (nie tutaj, tam) służą do wskazywania rzeczy znajdujących się dalej od mówiącego, poza zasięgiem ręki. Those jest forma liczby mnogiej od that.

That’s Jim. To jest Jim (tam dalej).

Those are Jim and Ann. To jest Jim i Ann (tam dalej).

Wyrazy this i that występują również wtedy, gdy nawiązujemy do wypowiedzi własnej lub do wypowiedzi rozmówcy albo do zaistniałej sytuacji. Także tutaj występuje kategoria dystansu.

This is my opinion. To jest moje zdanie.

These are my conclusions. To są moje wnioski. (kontynuacja własnej wypowiedzi)

This is a scandal. To jest skandal. (sytuacja mnie dotyka)

That’s impossible. To jest niemożliwe. (reakcja na wypowiedź rozmówcy)

That was a scandal. To był skandal. (dystans w czasie)

Zwróćmy również uwagę na określenia czasu: this morning/afternoon/evening dzisiaj rano/po południu/wieczorem; this week/month/year w tym tygodniu/miesiącu/roku; that evening tamtego wieczoru; in those years w tamtych latach

Zwróćmy uwagę na użycie too/either także, również; wyraz too występuje w zdaniach twierdzących i pytających, either w przeczących:

- I like modern music.

- I like it too.

 

- I don’t like abstract art.

- I don’t like it either.

 

Przyrostek -un sygnalizuje przymiotnik o negatywnym znaczeniu; known – znany, unknown – nieznany

 

Ćwiczenia - wyrazy wskazujące
I. Add comments as shown in the example. (Dodaj komentarze wzorując się na przykładzie)
Example: a) I like that picture. (+)
I like it too.
  b) I like that picture. (-)
Well, I don’t.

1. I like that landscape. (+)
2. I like that portrait. (-)
3. I like that composition.(+)
4. I like that still life.(-)                     still life – martwa natura

II. Add comments as shown in the example.
Example: a) I don’t like that picture. (+)
I don’t like it either.
  b) I don’t like that picture. (-)
Well, I do.  

1. I like that sculpture. (+)                 sculpture – rzeźba
2. I like that portrait. (-)
3. I like that composition.(+)
4. I like that landscape.(-)  

III. Answer the questions (Odpowiedz na pytania)
1. What kind of pictures do you like?
2. What do you think of modern art? Is it worthy of public attention?
3. Do you often go to museums and art galleries?
4. Do you paint pictures yourself?

 

MODULE B

The story of love and the sicilian mafia (2)

Bill and Sheila know French. Now they want to learn Russian. They want to begin to study Russian in the autumn. They want to learn the language for different reasons. Bill wants to learn it because he wants to be able to read Russian literature in the original. At present he is particularly interested in classical Russian literature. To start with, he would like to read Dostoyevsky, Tolstoy and Turgenev in the original Russian. He realizes how ambitious his goal is, but this does not seem to discourage him. He hopes that his task will be made much easier as he already has a good knowledge of Polish.

Sheila wants to learn Russian because she wants to be able to read recent Russian publications in the field of biology, microbiology and biochemistry.

Both Bill and Sheila intend to visit Russia next spring.

 

Explanations - wyjaśnienia
autumn - jesień
in the original – w oryginale
for different reasons – z różnych powodów
be able – móc, być w stanie
at present – obecnie
particularly interested – szczególnie zainteresowany
realize – zdawać sobie sprawę
goal – cel
discourage - zniechęcać
recent – ostatni, najnowszy
publication – publikacja
in the field of – w dziedzinie
spring – wiosna

 

Exercises

I. Mark the true sentences with a plus (+) and the false ones with a minus (-) 
  (Oznacz zdania prawdziwe plusem (+), a fałszywe minusem (-) )
1. Bill wants to read Russian publications In the field of biochemistry.
2. Sheila wants to read Tolstoy in the original.
3. Bill and Sheila want to visit Russia.
4. Bill and Sheila know Russian and now want to learn French

II. Answer the questions (Odpowiedz na pytania)
1. What languages do Bill and Sheila know and what languages do the intend to learn?
2. What’s Bill particularly interested in?
3. What are Sheila’s reasons for learning Russian?
4. What does Bill realize?

III. Answer the questions
1. What foreign languages do you know?
2. What foreign languages do you want to learn and why?
3. Who are your favourite writers?
4. What foreign countries would you like to visit and why?

IV. Act out the conversations:
1. A: I’d like to learn Japanese, but it seems such a difficult language. When I think of the way they write, I lose all hope of ever learning it.
    B: I know what you mean. But the main thing is not to get discouraged. After all, so many Europeans have         managed to learn the language
    A: Yes, that’s true.
2. A: I hope you won’t mind if I give you some advice.
    B: Not in the least.
    A: Well, I’m not sure you should encourage Ann’s laziness by doing things for her.
    B: You are probably right. But I find it difficult not to help her when I see how helpless she is.
3. A: Ted appears to be constantly under great stress.
    B: That is because he always sets himself goals that are too difficult to achieve.
    A: But why?
    B: Probably because he is extremely ambitious.

 

Explanations - wyjaśnienia
the way they write – ich sposób pisania (sposób, w jaki piszą)
the main thing is – główną sprawą jest
not to get discouraged - nie zniechęcać się
after all – ostatecznie, w końcu
I hope you won’t mind if – mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu, że
not in the least – bynajmniej; absolutnie (nie mam nic przeciwko)
encourage - zachęcać
he sets himself goals – stawia sobie cele
too difficult to achieve – zbyt trudne do osiągnięcia

 

Practice Frames
1. A: I’d like to… but it seems such a difficult…
    B: I know what you mean. But…  
2. A: I hope you won’t mind if I give you some advice.
    B: Not at all. / Not in the least.
    A: Well, I’m not sure you should encourage…
    B: … 


Comments

Wydaje mi się, że w Module A,

Wydaje mi się, że w Module A, excersise II, zdania do dodania komentarza są niewłaściwe. Z tego, jak rozumiem założenie ćwiczenia, powinny raczej brzmieć:
I don't like that sculpture.
I don't like that portrait.

itd.

hej właśnie ja też szukam

hej właśnie ja też szukam klucza do odpowiedzi na pytania bo nie wiem czy poprawnie wykonałam ćwiczenia

Jest tu gdzieś klucz do

Jest tu gdzieś klucz do tych zadan, bo nie wiem czy dobrze je zrobiłem ? Byłoby super naprawde profesjionalnie gdyby dało sie sprawdzić.

trudno zrobić pauzę

trudno zrobić pauzę podczas czytania textu z lektorem, wciąż kawałek textu gdzieś zanika :)

Zgadzam sie

Zgadzam sie z Wami szczegolnie co do sprawdzania odpowiedzi.Lektor to juz swoja droga :P

i dobrze było by

i dobrze było by gdyby dało się sprawdzać wiedzę tzn. np. w ćwiczeniu gdzie wstawiamy plusy i minusy przydało by się pole do wstawiania i sprawdzania czy jest dobrze czy źle (może akurat nie w tym ćwiczeniu ale to przykład, ogólnie taka opcja by się przydała)

tylko szkoda, ze nie ma

tylko szkoda, ze nie ma lektora