Kurs dla średnio-zaawansowanych - lekcja 10

 

LESSON 10

MODULE A – Dialogue Section I

YOU’VE GOT NO INITIATIVE

Brenda: We’ve got no money.
Harry:    No, I’m afraid not.
Brenda:  We’ve got debts.
Harry:    Unfortunately.
Brenda:  You’ve got no job.
Harry:    No, that’s true.
Brenda:  We’ve got no friends.
Harry:    But we have. Only they’ve got no time.
Brenda:  They’ve got no time for us.
Harry:    No one has time nowadays. It’s normal.
Brenda:  You’re hopeless.
Harry:    Am I? Why?
Brenda:  You’ve got no initiative. No energy. No drive. Nothing.
Harry:    That’s a bit unfair you know. I’ve got ideas. Only I haven’t got much luck.
Brenda:  Your ideas are illusions.
Harry:    I’ve got talent.
Brenda:  That’s an illusion too.

 

Exlanations

we’ve got no money = we have no money
debt – dług
no one has time – nikt nie ma czasu (dosł. nikt ma czas)
nowadays – w dzisiejszych czasach
initiative – inicjatywa
drive – energia i wola działania
a bit unfair – trochę niesprawiedliwe

Grammar

We współczesnej angielszczyźnie mówionej, zwłaszcza w jej odmianie brytyjskiej zamiast have/has występuje dość często have/has got:
Przykłady:
I’ve (=I have) got a computer. – Mam computer.
He’s (=He has) got a car. – On ma samochód.
She hasn’t got a job. – Ona nie ma posady.
Have you got a yacht? – No, I haven’t. – Czy masz jacht? – Nie, nie mam.
Hasn’t he got a job? – No, he hasn’t. He’s unemployed. – Czy on nie ma pracy? – Nie, nie ma. Jest bezrobotny.

MODULE A – Dialogue Section II


1. A: Look, isn’t that cloud a strange shape?
B: Yes, indeed. It’s almost round in shape. Like a big ball.
A: Very strange indeed.

2. A: What kind of person is Prof. Green?
B: He is a typical egghead.
A: Do you mean to say he has an egg-shaped head?
B: No, I mean to say he is a highly intellectual theorist.

3. A: I wonder if you’ve got any time tomorrow.
B: Yes, I have. Why?
A: Would you like to go to the museum?
B:  No, thank you. I don’t feel like going to the museum.

4. A: I hesitate to ask you, but have you got any postage stamps to spare?
B: Yes, I think so. How many would you like?
A: Actually I need two tenpence ones.
B: Here you are.
A: Oh thank you. That’s very kind of you.

6. A: Have you got a car?
B: I haven’t.
A: Why not?
B: Because I can’t afford it.

 

Exercises

I. Re-phrase the following sentences as shown in the example (Przekształć podane zdania wzorując się na przykładzie)

Example: I have no time today.
I’ve got no time today.

Do you have any time today?
Have you got any time today?

I don’t have any money.
I haven’t got any money.

1. You have a lot of friends.
2. She has a lot of time.
3. It has no sense.
4. I have no further questions.
5. Do you have much time tomorrow?
6. Does the project have any chance of success?
7. Do you have any plans for the weekend?
8. Ann doesn’t have any illusions I’m afraid.
9. We don’t have any plans, I’m afraid.
10.You don’t have a job. Unfortunately.

II. Re-phrase the following sentences using the elements in brackets.

1. We’ve got no money. (not any)
2. They’ve got no time. (busy)
3. You’ve got no initiative. (lack)
4. We don’t have much luck. (lucky)

III. Answer the questions:

1. Have you got a good job?
2. Have you got debts?
3. What do you think of men without initiative?
4. What do you think of women with too much initiative?
5. Do you think we ought to have illusions?
6. Do you think one must always try to be successful?

MODULE B

THE STORY OF LOVE AND THE SICILIAN MAFIA (10)


Bill spoke to Sheila yesterday evening. She told him that she was in love with Prof. Bruce Click, the famous cybernetic biologist. She also told him that she had no hope of ever even talking to the Professor in private. The Professor was unmarried and probably believed in the advantages of remaining single. Therefore it was quite impossible for her to see any prospects for the future in that respect. Bill listened to Sheila patiently but he did not express any opinions on the subject. He remained silent with a sad smile on his lips.

***
Helen White is Sheila’s friend. She is a secretary. She knows how to deal with correspondence and how to organize things for his boss. She is a romantic girl and is interested in poetry and music.
Helen is secretly in love with Bill. But no one knows about it. Not even Helen’ best friend, Sheila. Bill likes Helen but he is in love with Sheila. He does not suspect Helen loves him. Sometimes he speaks to her about his unhappy love for Sheila. This makes Helen wretchedly unhappy, but she does not show her feelings. She does not show how much she minds. So she suffers but likes listening to Bill. She wants to share as much of his life as possible.

 

Explanations

speak, spoke, spoken – mowić
she told him she had no hope – powiedziała mu, że nie ma nadziei
unmarried – nieżonaty
believe in something – być zwolennikiem czegoś
advantages of remaining single – korzyści płynnące z pozostawania w stanie bezżennym
therefore – dlatego
prospects – widoki in that respect – pod tym względem
he remained silent – pozostał milczący
secretly – skrycie
wretchedly unhappy = very unhappy
how much she minds – jak bardzo sprawia jej to przykrośż as much as possible - tak wiele jak to możliwe

 

Grammar

Relacjonowanie wypowiedzi przeszłych wymaga zmiany czasów gramatycznych w zdaniach pobocznych rzeczownikowych (inaczej niż w języku polskim). Są one dostosowane do czasu gramatycznego Past w orzeczeniu zdania głównego, np. he said. Cała wypowiedź jest wówczas w czasie Past (Past Simple, Past Perfect albo Future in the Past). Czas Present (Simple, Continuous) występujący w mowie wprost (teksty cytowane dosłownie) zamienia się na Past (Simple, Continuous) w mowie zależnej (relacjonowanie, podawanie treści wypowiedzi). Czas Past Simple zmienia się na Past Perfect, czas Present Perfect, zmienia się również na Past Perfect, czas Past Perfect pozostaje w postaci niezmienionej. Czas Future Simple zmienia się na Future in the Past.
Niekiedy ulegają zmianie elementy zdania, np, this, now, here, tomorrow, yesterday wymienia się na that, then, there, the next day, the day before etc. Zmiany takie mają charakter logiczny. Na przykład tomorrow zmienia się na the next day tylko wtedy, jeżeli dzień, który był jutrem dla osoby mówiącej, nie jest już jutrem dla osoby relacjonującej tę wypowiedź (tak samo jak po polsku: jutro – następnego dnia).
Zobacz również mowa zależna Przykłady:

1. Relacjonowanie zdań twierdzących:
He said, "I’m hungry”.                                             He said that he was hungry.
He said, “I bought the house two                         He said that he had bought the house      
years ago”.                                                                           two years before/earlier.
She said, “I’ll do it tomorrow.”                              She said that she would do it the next     
day.
He said to her, “You’ve annoyed                          He told her she had annoyed the teacher.
the teacher”.
She said, “I was joking”.                                         She said she had been joking. (
forma she
                                                                                                   was joking
też możliwa)
He said, “I hadn’t seen them before”.                 He said he hadn’t seen them before.
I said, “We’ll be late”.                                              I said I was afraid we would be late.
He said to me, “I can swim”.                                  He told me he could swim.
She said, “It may rain”.                                           She said it might rain.
He said,” I must go”.                                                He said he must go (albo he had to go).

2. Relacjonowanie poleceń, rozkazów i próśb:
He said to them, „Come tomorrow”.                    He told them to come the next day.
She said to me, “You should read the book”.    She advised me to read the book.
He said to me, “Wait here”.                                    He told/asked me to wait there.
She said to him, “Will you help me?”                    She asked him to help her.

Zwróćmy uwagę na rolę bezokolicznika w relacjonowaniu poleceń, rad i próśb.

3. Relacjonowanie pytań:
She said to me, “Do you want me to                     She asked (me) if/whether I wanted her
help you?”                                                                     to help me.
He said to me, “Shall I help you?”                          He asked if he should help me.
She said to him, “Have you finished                      She asked him if/whether he had
your work?”                                                                        finished his work.
He said to me, “Will you be driving                        He asked me if/whether I would be
to town?”                                                                            driving to town.
She said to me, “What do you do for                    He asked  what I did for a living.
a living?”

 

Exercises

I. Re-phrase the following sentences as shown in the example

Example: Ann spoke to Ted. She said, “I feel depressed.”
She told him she felt depressed.

1  Jim spoke to Eve. He said, “I’m pleased with my job.”
2. Brenda spoke to Harry. she said, “I’ve seen the film.”
3. Mike spoke to Kate. He said, “I have no money.”
4. Keith spoke to Linda. He said, “I want to buy a car.”
5. Eve spoke to Jim. She said, “I’m disappointed.”
6. Kate spoke to Mike. She said, “I don’t know what to do.”

II. Re-phrase the following sentences as shown in the example

Example: Ted spoke to Helen. He said, “Do you know Mr Brown?”
He asked her if she knew Mr Brown.

1. Ted spoke to Ann. He said, “Do you like music?”
2. Eve spoke to Jim. She said, “Can you drive?”
3. Harry spoke to Brenda. He said, “Do you play tennis?”
4. Linda spoke to Keith. She said, “Will you help me?”
5. Ann spoke to Ted. She said, “May I come on Friday?’
6. Jim spoke to Eve. He said, “Do you work in an office?’

III. Act out the conversations

1. A: Did you like the film yesterday?
B: Pardon?
A: I asked if you liked the film yesterday.
B: No, not particularly.

2. A: Shall I help you?
B: Pardon?
A: I asked if I should help you?
B:  No, don’t bother please.

3. A: May I use your laptop?
B: Pardon?
A: I asked if I might use your laptop.
B: Well, I’d rather you didn’t.

4. A: Would you like a cup of tea?
B: Pardon?
A: I asked if you’d like a cup of tea.
B: Yes, please.

5. A: Have you finished your work?
B: Pardon?
A: I asked if you had finished your work.
B: No, I haven’t, I’m afraid.

Practice Frames

(Use the Practice Frames to make a conversation with your interlocutor by completing and enlarging on the ideas given)

1. A: Did you like… ?
B: Pardon?/ I beg your pardon?
A: I asked if you liked…
B: …..

2. A: Shall I… ?
B: Pardon?/ I beg your pardon?
A: I asked if I should…
B:  …..

3. A: May I… ?
B: Pardon? / I beg your pardon?
A: I asked if I might…
B: …..

4. A: Would you like…?
B: Pardon? / I beg your pardon?
A: I asked if you’d like a cup of tea.
B: Yes, please.

5. A: Have you…?
B: Pardon? / I beg your pardon?
A: I asked if you had …..
B: ….

 

 

Lekcja video

Zobacz również lekcję video na temat stosowania Have you got, do you have?


Comments

Wyobraźmy sobie sytuacje, iż

Wyobraźmy sobie sytuacje, iż rozmawiają dwie osoby. Jedna z nich powiedziała:

I had been working. (Nie I have been working)

Tak więc w reported speech użyjemy He said: "I had been working" = he said that he had been working (nie można obniżyć bo już nie ma na co)

Teraz co do przykładu. Koleś powiedział: I hadn't seen them before (czas zaprzeszły, Past Perfect, a nie Present Perfect, więc nie koniecznie trzeba poprawiać na I haven't seen them before. To jest tylko zdanie wyjściowe, ważne jak wygląda po zmianie. Czyli 'I have been' = He said that he HAD been, 'I had been' = He said that he HAD been.

Teraz jasne? Jak nie to pisać, wyjaśnie konkretniej ;)

zgodzę się z tym

zgodzę się z tym stwierdzeniem... chyba powinno być 'I haven't seenthem before'. pozdrawiam

W sekcji Grammar jest : He

W sekcji Grammar jest : He said, “I hadn’t seen them before”. Wydaje mi się, że powinno być "I haven't seen...